Hrvatski sabor donio je novi Zakon o upravnim sporovima( u tekstu dalje NZUS). Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 20. od 12. veljače 2010. koji će stupiti će na snagu i početi primjenjivati za dvije godine tj. 1. siječnja 2012. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim sporovima[1] .
 
Nakon novog Zakona o upravnom postupku[2] donesen je još jedan vrlo značajan zakon koji se odnosi na institucionalni okvir – upravne sudove koji odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela o pravima i obvezama te pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka te o zakonitosti postupanja javnopravnih tijela iz područja upravnog prava (u daljnjem tekstu: upravni spor).

S obzirom na značaj ovoga zakona propisana je dvogodišnja odgoda stupanja na snagu zbog omogućavanja prilagodbe sustavu u institucionalnom okviru i postupanju.
 
NZUS u prvom dijelu – u OPĆIM ODREDBAMA propisuje sljedeće :

 • U Glavi I. – Temeljne odredbe – predmet i cilj zakona, predmet upravnog spora, iznimke od vođenja upravnog spora, načela NZUS :  zakonitosti, izjašnjavanja stranke, usmene rasprave, učinkovitosti, pomoći neukoj stranci, obveznost sudskih odluka i službenu upotreba jezika i pisma. 
 • U Glavi II. – Nadležnost i sastav suda -opću i mjesnu nadležnost te sastav suda i izuzeće. 
 • U Glavi III. -Stranke u upravnom sporu i njihovo zastupanje i to kakostranke u upravnom sporu: tužitelja, tuženika i zainteresiranu osobu, tako ipoduzimanje radnji u upravnom sporu, te zastupanje tužitelja i zainteresirane osobe

NZUS u drugom dijelu – PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR propisuje sljedeće: 

 • U Glavi I.- Podnošenje tužbe – postupak, rok i sadržaj: pokretanje upravnog spora, sadržaj tužbe, rok za podnošenje tužbe, predaju tužbe i odgodni učinak tužbe. 
 • U Glavi II.-Postupanje suda po tužbi i to:postupanje suda nakon primitka tužbe, ocjenjivanje: nadležnosti, urednosti tužbe i pretpostavki za vođenje upravnog spora; rješavanje o tužbenom zahtjevu, dostavu tužbe, utvrđivanje činjeničnog stanja i dokaze, prava i obveze stranaka u upravnom sporu, obvezu dostave isprava kojima raspolažu javnopravna tijela i rješavanje upravnog spora bez rasprave. 
 • U Glavi III.- Raspravu i to zakazivanje rasprave, javnost i tijek rasprave. 
 • U Glavi IV. – Radnje u upravnom sporu koje se odnose na -proširenje tužbenog zahtjeva, povlačenje tužbe, priznanje tužbenog zahtjeva, postupanje prema tužbenom zahtjevu u tijeku upravnog spora, prethodno pitanje, prekid upravnog spora i njegovu obustava, privremene mjere, ogledni spor, podneske, dostavu, rokove, povrat u prijašnje stanje, razgledavanje spisa predmeta, te održavanje reda. 
 • U Glavi V.- Sudske odluke – presudu i njeno donošenje, odbijanje i usvajanje tužbenog zahtjeva, naknadu štete i povrat stvari; sadržaj, objavu i dostavu presude, te njenu pravomoćnost kao i ispravljanje pogrešaka u presudi. Regulira se  i institut rješenja. 

NZUS u trećem dijelu -PRAVNI LIJEKOVI propisuje sljedeće : 

 • U Glavi I.-Žalbu protiv presude i protiv rješenja, odricanje od žalbe i povlačenje od žalbe, sadržaj i podnošenje žalbe, postupanje upravnog suda po žalbi, postupanje Visokog upravnog suda po žalbi, razmatranje žalbe, ovlasti Visokog upravnog suda u odlučivanju po žalbi i drugostupanjska presuda.
 • U Glavi II.- Obnovu spora ito kako razloge obnove tako i postupak obnove. 
 • U Glavi III.- Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presudei to kako podnošenje zahtjeva i tako i odlučivanje. 

NZUS u četvrtom dijelu propisuje TROŠKOVE UPRAVNOG SPORA, a u petom dijelu – IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA i to: izvršnost sudskih odluka, izvršenje presuda i rješenja.

NZUS u šestom dijelu propisuje – OCJENU ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA i to:pokretanje postupka, sadržaj i predaju zahtjeva, postupanje suda po zahtjevu, odlučivanje o zakonitosti općeg akta, zahtjev za izmjenu pojedinačne odluke zbog ukidanja općeg akta i obustavu postupka.
 
NZUS u sedmom dijelu propisuje -POSEBAN NAČIN RJEŠAVANJA UPRAVNIH SPOROVA tj. sudsku nagodbu.
 
NZUS u osmom dijelu propisuje– PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE prema kojima će se sudski predmeti koji su zaprimljeni u Upravnom sudu Republike Hrvatske, a neće biti dovršeni do 31. prosinca 2011., dovršiti po odredbama sada važećeg Zakona o upravnim sporovima, koji prestaje važiti stupanjem na snagu NZUS  1. siječnja 2012.
 
Kako se radi o bitnom zakonu za sva tijela ne samo u općinama, gradovima i županijama te Gradu Zagrebu i korisnicima njihova proračuna te državnih i drugih javnih tijela kao i pravnih i fizičkih osoba to je neophodno dobro proučiti navedeni propis ne samo iz Narodnih novina već i njegovu primjenu.
 
Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur i dipl. politolog


[1] NN, br. 53/91., 9/92. i 77/92. 
[2] NN, br. 47/09 od 16. 04. 2009.