Prije donošenja Naredbe o o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu Ministarstvo financija izradilo je Obavijest o uvođenju OIB-a na nalozima za plaćanje javnih prihoda koja je objavljena na stranicama Vlade RH.Kako navedena Naredba još nije objavljena u Narodnim novinama to smatramo važnim upoznati korisnike LC programa s promjenama /novinama koje će biti propisane za 2010., a primjenjuju se od 1. siječnja 2010.