Objavljeno: 22.02.2018.

Poštovani korisnici,

kako bismo vam pomogli u pripremi dokumenata potrebnih za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, naši konzultanti su organizirali konzultantsko savjetovanje – seminar pod nazivom Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti​​​. 

Konzultantsko savjetovanje – seminar je namijenjen proračunskim korisnicima (državni i JLP(R)S) te osobama zaduženim za testiranje poslovanja radi prikupljanja dokumenata za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Konzultantsko savjetovanje – seminar će se održati:

 • 02. ožujka 2018. u Splitu (lokacija će biti naknadno objavljena ovisno o broju prijava)

Planirano trajanje radionica je od 09:30 do 16:00 sati.

Kako biste mogli aktivno sudjelovati na edukaciji trebate sa sobom ponijeti: 

 • Upitnike popunjene prethodne godine,
 • Sastavljene Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti (sve Planove) 
 • Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 

Predviđeni program rada radionice napredne obuke je:

 1. Zakonski okvir
 2. Sadržaj Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 3. Rokovi sastavljanja i predaje
 4. Praktični rad na dokumentima koji se moraju priložiti uz izjavu:
  • UPITNIK
   • Način testiranja pitanja iz Upitnika
   • Reference, tablice za testiranje
   • Područja testiranja
   • Usporedba odgovora prethodne i tekuće godine
  • PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
   • Usporedba navedenih aktivnosti prethodne godine i ostvarenih aktivnosti unutar organizacije
  • IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA UTVRĐENIM PRETHODNE GODINE
   • Popunjavanje izvješća na temelju plana otklanjanja sastavljenog prethodne godine
  • NAPUTAK O OTKRIVANJU, POSTUPANJU I IZVJEŠĆIVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA
   • Obveznici primjene
   • Osoba za nepravilnosti
   • Postupanje po nepravilnostima
   • Izvješćivanje o nepravilnostima
 5. Pitanja i odgovori

NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja – seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku/obuci. U cijenu konzultantskog savjetovanja – seminara uključeni su radni materijali te konzumacija jela i pića.

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog konzultantskog savjetovanja – seminara.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika. 

Ukoliko se odlučite sudjelovati na konzultantskom savjetovanju – seminaru, molimo Vas da najkasnije do 01.03.2018. godine u 12:00 sati izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE.

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje a ne pojavljivanja i neotkazivanja u minimalnom roku od 48 sati, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.