Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 26. lipnja 2009. donijela je Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009., Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini i Uredbu o izmjenama Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. koje su objavljene u Narodnim novinama broj 76/2009., a stupile su na snagu danom objave tj. 1. srpnja 2009. godine.

U Odluci o izmjenama Odluke o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009.(NN 8/2009 i 76/2009) (u tekstu dalje Izmjene odluke za JVP) izmijenjen je iznos minimalnog financijskog standarda za javne vatrogasne postrojbe za 2009.godinu za rashode koji su decentralizirani na općine i gradove osnivače JVP i to za rashode za zaposlene te za rashode za  materijalne i financijske rashode za JVP i to zbrojno i po pojedinim vrstama rashoda.
 
Minimalni financijski standard za sve navedene decentralizirane rashode JVP u 2009. godini utvrđen je zbrojno za sve općine i gradove su/osnivače u iznosu od 331.057.776 kuna dok je u izvornoj odluci za JVP iz siječnja 2009. iznosio 342.733.859 kuna.
 
Izmjenama odluke za JVP u 2009. izmijenjeni su udjeli određenih vrsta rashoda u ukupnom iznosu financijskih standarda i njihov apsolutni iznos i izvršen njihov raspored po su/osnivačima i to:

  • minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u 2009. godini utvrđuje se sa 8465/10000 ukupnog iznosa te iznosi 280.225.993 kuna, dok je izvornom odlukom za JVP iz siječnja o.g. bio utvrđen u visini od  8517/10000 ukupnog iznosa i iznosio 291.906.432 kuna
  • minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda u 2009. godini utvrđuje se sa 1535/10000, te iznosi 50.831.783 kuna, dok je izvornom odlukom za JVP iz siječnja o.g. bio utvrđen u visini od 1483/10000 i iznosio 50.827.427 kuna 

Sukladno navedenom u tablici točke II. provedena je raspodjela financijskih standarda po osnivačima i suosnivačima JVP ovisno o njihovu udjelu i to za rashode za zaposlene, materijalne troškove i financijske rashode i ukupno te zbrojno iznos po županijama gdje su locirani subjekti kako bi se analogno tomu provela i izmjena u Uredbi o izmjenama Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009.

U Odluci o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini (NN 8/2009 i 76/2009 )(u tekstu dalje Izmjene Odluke za domove).

Izmjenama Odluke za domove u 2009. mijenja se samo minimalni financijski standard koji se odnosi na rashode za zaposlene u domovima za starije i nemoćne i njihov raspored po županijama i Gradu Zagrebu. Za ukupno 11.265 korisnika domova planiran je ukupni iznos rashoda za zaposlene za sve domove u županijama i Gradu Zagrebu u ukupnom iznosu od 288.700.000 kuna dok je izvornom Odlukom iz siječnja 2009. taj iznos rashoda za isti broj korisnika iznosio 297.506.000 kuna.

Izmjenom Odluke za domove smanjen je iznos koji se osigurava po korisniku sa 2.201 kuna na 2.136 kuna po korisniku.
 
Sukladno navedenom na temelju kriterija i mjerila iz točaka III., IV., V. i VI. Odluke, ukupni rashodi domova po županijama, odnosno Gradu Zagrebu, za 2009. smanjeni su s prvobitno planiranih 568.704.000 kuna na 559.898.000 kuna i izvršen je odgovarajući raspored po navedenim jedinicama.

Analogno prethodnom izmjene iznosa rashoda provedene su i u tabličnom dijelu točke VIII. Odluke za domove. Planirani prihodi za posebne namjene domova koji se ostvaruju od korisnika doma nisu se promijenili u odnosu na prvobitni plan iz siječnja 2009. i zbrojno su planirani u iznosu od 299.454.000 kuna.
 
Uz prethodno navedene iznose utvrđen je zbrojni iznos razlike sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene za 2009. koje osigurava županija koji je s prvotno planiranih 269.250.000 smanjen na 260.444.000 kuna. Ovisno o kriterijima proveden je i raspored prihoda po županijama.
 
U skladu s Izmjenama Odluke za JVP i Izmjenama Odluke za domove izmijenjeni su i tablični dijelovi Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu (NN 8/09, 43/09 i 76/09) i to : 1. Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije i 2009. po županijama iznosi u koloni 5. koji se odnosne na standarde za domove a starije i nemoćne osobe, koloni 7. koja se odnosi na JVP- obveze općina i gradova te iznosi u koloni 8. sveukupne obveze za decentralizirane funkcije; 2. Pregled sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima –Tablica 3. općine / gradovi

Napomena:

Potanke Izmjene Odluka za JVP i Izmjene Odluke za JVP te Uredbe za 2009. u kojima se vidi raspored minimalnih financijskih standarda po vrstama rashoda planiran po općinama, gradovima i županijama te Gradu Zagrebu može se vidjeti u Narodnim novinama broj 76/2009 ili na www.nn.hr. Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur. i dipl. politolog