IZ VLADE I HRVATSKOG SABORA
 
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2009. GODINU UPUĆEN NA DNEVNOM REDU U SABORU
 
Vlada RH usvojila je Prijedlog godišnjeg izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2009. godinu i o izvršenju financijskih planova izvanproračunskih korisnika i uputila ih u saborsku proceduru na zasjedanje koje je započelo 19. svibnja o.g..
Navedeni prijedlog akta važan je za JLPRS koje također imaju zakonsku obvezu donijeti svoje godišnje izvještaje o izvršenju proračuna sukladno Zakonu o proračunu.
 
1. Zakonske obveze donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLPRS i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika – ŽUC-a

Sukladno članku 110. Zakona o proračunu  kao i kod države, predstavničko tijelo općine, grada i županije ima obvezu donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju svoga proračuna za prethodnu godinu. Uz navedeno prema članku 111. citiranoga zakona  Hrvatski sabor ima obvezu dati suglasnost i na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika na razini države, a županijske skupštine i gradska skupština Grada Zagreba, suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana njihova izvanproračunskog korisnika – županijske uprave za ceste, zajedno s donošenjem godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za  prethodnu godinu.
 
Obvezni sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, rokovi za predlaganje i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika i  dostave navednih izvještaja nadležnim tijelima propisani su člancima 108., 110.,111. i 112. Zakona o proračunu.
 
1.1. Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Obvezni sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iz članka 108. citiranoga zakona na odgovarajući način primjenjuje se na proračun općine, grada i županije propisan te izvršenje financijskog plana izvanproračunskog korisnika. U skladu s tim u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna JLPRS obvezno se treba iskazati :

1. prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe[4],
5. izvještaj o danim jamstvima proračuna JLPRS i  izdacima po jamstvima 
danim za zaduženje pravne osobe u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu JLPRS i ustanovi čiji je osnivač JLPRS, a za županije odnosno Grad Zagreb jamstvima danim njihovu  izvanproračunskom korisniku, odnosno općini na njihovu području,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Godišnji izvještaj o izvršenju županijskog proračuna odnosno proračuna Grada Zagreba (prema čl.108. ZP) treba sadržavati uz navedeno  i podatke:

1. izvršenje financijskog plana izvanproračunskog korisnika (ŽUC-a) na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i
2. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskog korisnika(ŽUC-a).
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna – nije donesen već se primjenjuju izvorno odredbe Zakona o proračunu te Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu[6] kao i ostalih pravilnika iz članka 132. citiranoga Zakona.

1.2. Zakonski rokovi za izradu i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna –

1. čl.110. ZP :
– 1. svibnja – za podnošenje  nacrta prijedloga izvršnom tijelu JLPRS,
– 31. ožujka – rok do kojeg ŽUC treba za dostaviti upravnom tijelu županije/Grada Zagreba  prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika
– 1. lipnja – za podnošenje prijedloga akta predstavničkom tijelu –
– rok do kojeg općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

2. čl. 112, ZP.
–  15 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLPRS i davanja suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju FP ŽUC a – dostava navedenih akata –  Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija 

1.3. Sankcije iz ZP u svezi godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana ŽUC-a za prethodnu godinu
1.Privremena obustava pomoći 
 i pomoći izravnanja iz Državnog proračuna –(čl .113.ZP) za nedostavu podataka proračuna JLPRS – ako načelnik, gradonačelnik odnosno župan ne dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLPRS u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo.
2. Novčana kazna za prekršaj – odgovorne osobe proračuna i proračunskog korisnika JLPRS u visini od 50.000 do 100.000 kuna –    ako sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna nije sukladan članku 108. stavku 1.,2. i 3. ovoga Zakona, i. ako godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLPRS ne dostavi sukladno članku 112.ZP,
3. Novčana kazna za prekršaj odgovorne osobe izvanproračunskog korisnika ŽUC a iznosu od 50.000 – 100.000 kuna ako izvanproračunski korisnik ne izradi i ne dostavi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sukladno članku 111. stavku 1. ZP.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2009. i primjena na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Na temelju članka 108. stavaka 1. i 2. i članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu Vlada Republike Hrvatske 6. svibnja 2010. podnijela je Hrvatskom saboru na donošenje Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu. Uz to su Saboru dostavljeni i bilanca – plan za 2009.  i izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2009.  kao  i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika i to kako slijedi:Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka , Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatskog fonda za privatizaciju. Dostavljeni su opći dio -prihodi i rashodi, raspoloživa sredstava iz prethodne godine i račun financiranja kao i posebni dio izvršenja financijskog plana.
 
Prema utvrđenom rasporedu saborskih sjednica prijedlog navedenoga akta razmatrat će se na sjednicama Hrvatskoga sabora koje su počele 19.svibnja 2010.
 
Naglašujemo da JLPRS podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno usvojenom proračunu za 2009. poštujući obvezne odredbe iz Zakona o proračunu  koje se odnose na izvještavanje i izvršavanje proračuna ( čl. 107.- 111.) te Pravilnika o financijskom izvještavanju u u proračunksom računovodstvu, te akata o organizacijskom ustroju jedinice , Odluke o izvršavanju proačuna nadležne JLPRS za 2009. godinu i drugih uputa nadležnih tijela JLPRS.
 
2.1. Sadržaj Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2009. :
 
1. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i to kroz
– Račun prihoda i rashoda
– Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka DPRH u 2008. i 2009.g.
– Račun financiranja za 2009.g. te račun s analitičkim podacima
2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2009. –  po proračunskim korisnicima i to:
2.1. Organizacijsku klasifikaciju
2.2. Ekonomsku klasifikaciju
2.3. Programsku klasifikaciju (programi, aktivnosti i projekti – tekući i kapitalni)
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u 2009.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2009.
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2009.
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2009.
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka DPRH za 2009.
8. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2009.
9. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka IPK u 2009.
10. Deficit općeg proračuna u 2009.
11.Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2009.  Državnog ureda za reviziju.

Vezano uz Godišnji izvještaj o izvršenjenju proračuna Državnog proračuna RH za 2009. godinu i tablični prikaz moramo naglasiti da se u praksi JLPRS na različite načine iskazuju opći dio proračuna i njegovo izvršavanje, a napose u dijelu koji se odnosi na Bilancu prihoda i rashoda A. Račun prihoda i rashoda te B. Račun financiranja, a napose višak/manjak prihoda. U kontekstu navedenoga upućujemo čitatelje iz  jedinica lokalne samouprave na članak 83. Pravilnika o računovodstvu i računskom planu kao i na članak Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2009. o iskazivanju raspodjele rezultata i njegova korištenja autorica – državne tajnice gospođe Ivane Maletić i ravnateljice Uprave gospođe Ivane Jakir – Bajo iz Ministarstva financija.
 
2. Posebni dio Državnog proračuna RH za 2009. godinu po proračunskim korisnicima
2. 1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 
Posebni dio izvršenja Državnog proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i to u tabličnom prikazu od 5 kolona u kojem se iskazuju razdjeli, glave i proračunski korisnici : naziv, plan rashoda za 2009., izvršenje rashoda 1-12 2009. i indeks izvršenih rashoda u 2009. prema planu za 2009.
Naglašavamo da JLPRS za izvještavanje o godišnjem izvršenju rashoda za 2009. i 2010. koriste Pravilnik o proračunskim klasifikacijama iz 2007. i organizacijski ustroj sukladno važećim aktima nadležne JLPRS. Prema Pravilniku o o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu obveznici sastavljanja financijskih izvještaja za 2009. su ne samo općine, gradovi i županije već i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici, definirani Zakonom o proračunu i utvrđeni Registrom korisnika proračuna i Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunksih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunksih korisnika . Podaci iz Registra korisnika proračuna za 2009. koji predaju godišnje izvještaje za 2009. navedeni su u Narodnim novinama br.120 iz 2008.
 
2.2.  Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji daje se po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji i to u 5 kolona : Korisnik proračuna Plan 2009. Izvršenje 1. – 12.2009. Indeks s tim da se rashodi iskazuju na 4 razini računskog plana proračuna kod subjekata ovisno o vrsti i namjeni planiranih rashoda za koji su im se izvršavali planirani rashodi.
Za JLPRS treba naglasiti da je kao i kod korisnika državnog proračuna neophodno da proračunski korisnici JLPRS sastavljaju svoj financijski izvještaj – godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sukladno Zakonu o proračunu (čl. 105.) i podzakonskim aktima – pravilnicima, okružnicama i uputama nadležnih tijela.
JLPRS izrađuju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2009. sukladno čl. 107.-111. citiranoga Zakona i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.
 
2. 3. Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima daje se po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji i to u 5 kolona : Korisnik proračuna Plan 2009., Izvršenje 1. – 12.2009. i Indeks (izvršenje u odnosu na plan) s tim da se rashodi iskazuju ne samo po navedenim proračunskim klasifikacija ( programima, aktivnostima i tekućim i kapitalnim projektima ) već i na 4 razini računskog plana proračuna
U Izvještaju o izvršenju rashoda po programskoji klasifikaciji JLPRS bi trebala voditi računa da se iskaže izvršenje rashoda prema planiranim sredstvima u financijskom planu ( po programima, aktivnostima i projektima ) što zahtijeva programski i računovodstveno praćenje proračunskih korisnika i aktivnosti nadležnih odjela JLPRS  prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.
 
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u 2009.g.
Navedeni izvještaj JLPRS trebao bi sadržavati sadržajne elemente koji se mogu primijeniti na jedinicu s tim da je osnov za izradu izvještaja odredbe članaka 86.-94. Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluka o izvršavanju proračuna JLPRS za 2009. kao i akti predstavničkog tijela JLPRS(o zaduživanju) , Vlade RH i Ministra financija (suglasnosti) i drugih tijela u postupku zaduživanja. 
 
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2009.
Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Državnog proračuna  za siječanj – prosinac 2009. iskazan je u 2 tablice.Tablica Rekapitulacija ima 2 kolone gdje se navode tijela koja su donijela rješenje i isplaćeni iznos, a analitička tablica ima 3 kolone: u prvoj koloni se daju subjekti koji su donijeli rješenje/odobrenje za korištenje proračunske zalihe i namjene/subjekti primatelji pomoći, u drugoj koloni se daje iznos pomoći a u trećoj datum plaćanja pomoći.
                                                                                                                                               
JLPRS treba Izvještaj o korištenju proračunske zalihe svoga proračuna u razdoblju 1.1.-31.12. 2009. izraditi u skladu s odredbama Zakona o proračunu (čl. 56.-58) i Odlukom o izvršavanju proračuna JLPRS za 2009. godinu u kojoj je utvrđen iznos visine proračunske zalihe i dano ovlaštenje izvršnom tijelu (općinskom načelniku, gradonačelniku i županu ) za raspolaganje sredstvima proračunske zalihe. Kako o proračunskoj zalihi odlučuje navedeno izvršno tijelo to ne treba raditi 2 tablice. JLPRS u svom izvještaju uz navedeno  u tablični prikaz uz opis namjene potrošnje mogao bi se staviti ili opis stavke ili opis po funkcijskoj klasifikaciji i iznos izvršen u godišnjem razdoblju 2009. po subjektima davateljima (izvršno tijelo) i primateljima.
 
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2009.g.
Za JLPRS vrijede odredbe članaka 86.-94. Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako za zaduživanje, davanje jamstava tako i suglasnosti ustanovama i pravnim osobama čiji je osnivač odnosno većinski vlasnik JLPRS. Tablični pregled mogao bi se koncipirati u skladu sa sadržajem  obrasca IZJS iz citiranoga Pravilnika o postupku zaduživanja. Budući da Pravilnik o financijskom izvještavanju i proračunskom računovodstvu više ne propisuje obvezne bilješke uz bilancu za jamstva u navedenom izvještaju o danim jemstvima koji se dostavlja kao izvještaj vijećnicima JLPRS bi trebala iskazati :stanje aktivnih jamstava na dan 1.1.2009., protestirana jamstva u tekućoj 2009. godini,iznos naplaćen u tekućoj 2009. godini po protestiranim jamstvima, izdana jamstva u tekućoj 2009. godini (sukladno Zakonu i Pravilniku uz suglasnost VRH i MF) i stanje aktivnih jamstava 31. 12. 2009. po subjektima i dr.
 
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2009.g – JLPRS ne izrađuje ovaj dio Izvještaja
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka DPRH za 2009.g.
U godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna za 2009. dano je tekstualno obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka te tablični prikazi .
U tabličnom prikazu Prihodi državnog proračuna u 2008. i 2009. iskazani su u 6 kolona  i to : Ostvarenje 2008., Plan 2009. Ostvarenje 2009. te Indeks 2009/2008 i Indeks 2009/plan 2009 daju se podaci o ostvarenju prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine s tim da su neki prihodi iskazani na 2 razini neki na 3, a neki kao na pr. PDV na 4-toj razini računskog plana proračuna.
 
Pri obrazloženju ostvarenja prihoda poslovanja JLPRS mogu koristiti i modificirati obrazloženja kretanja prihoda državnog proračuna koje se odnosi na prihode poslovanja općenito, porezne prihode ( porez na dohodak, a posebna državna skrb i dio obrazloženja vezanih uz porez na dobit koji ostvaruju kao pomoć iz Državnog proračuna RH,) prihoda od poreza na imovinu, prihode od imovine ,od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te ostalih prihoda ovisno o razini jedinice i prihoda koji joj pripadaju po Zakonu i stvarnom ostvarenju u 2009.
 
I u tabličnom prikazu Rashodi državnog proračuna u 2008. i 2009. rashodi su iskazani u 6 kolona (Ostvarenje 2008., Plan 2009. Ostvarenje 2009. te Indeks 2009/2008. i Indeks 2009/plan 2009.). Dani su podaci o izvršenju ukupnih rashoda, rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Unutar rashoda poslovanja dani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći , naknade građanima i kućanstvima i ostali rashodi.
Pri obrazloženju godišnjeg izvršenja rashoda proračuna JLPRS za 2009. jedinice mogu koristiti i modificirati obrazloženja kretanja navedenih rashoda Državnog proračuna sukladno rashodima koji im pripadaju po Zakonu o financiranju JLPRS i drugim posebnim zakonima te odluka JLPRS  i njihovu stvarnom izvršenju u 2009.
 
Za JLPRS koje su imale planirani račun financiranja navedeno obrazloženje u državnom proračunu može se djelomučno primijeniti jer su krediti mogli biti korišteni samo sukladno Zakonu o proačunu tj. za kapitalne projekte, a ne za financiranje deficita. 
 
8. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2009.g.
 
Kako samo na razini županija i Grada Zagreba djeluju izvanproračunski korisnici tj. županijske uprave za ceste to se uz tablice koje daje i državni proračun u obrazloženju trebaju dati obrazloženja prihoda i rashoda sukladno Zakonu, planu i realizaciji u 2008 i 2009.
   
Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur.,dipl. politolog


[1] Narodne novine, br. 87/2008
[2] Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Fond za energetsku učinkovitost i Hrvatski fond za privatizaciju
[3] Članci 86.- 88. Zakona o proračunu          
[4] Članci 56.-58. Zakona o proračunu
[5] Članci 90.,91.,94. Zakona o proračunu
[6] Narodne novine br., 27/2005 i 2/2007 
[7]https://www.sabor.hr/Default.aspx?art=33527 
[8] Maletić I. ,Jakir-Bajo I.,( 2010) : Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2009. , Riznica 1/2010., str. 4-20. Zagreb: RIF ,  siječanj 2010.
[9] Narodne novine, br. 94/2007
[10] Narodne novine, br, 80/2004
[11]Narodne novine, br. 55/2009. 
[12]Narodne novine, br. 55/2009. 
[13] Narodne novine, br. 27/05 i 2/07