Temeljem sve većeg broja upita korisnika vezano za izmjene na PK, a koji se odnose na koeficijent uvećanja osobnog odbitka za HRVI-ja, navodimo sljedeće:

• fizičke osobe kojima je prema posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (HRVI) te stupanj invalidnosti, mogu za utvrđeni postotak invalidnosti, biti oslobođene plaćanja porezne obveze poreza na dohodak /čl. 42. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

• temeljem rješenja o utvrđenom stupnju invalidnosti HRVI, Porezna uprava će upisati oznaku „V“ odnosno „V*“ na Obrazac PK ( čl.29.st.4.r.b.2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)). Navedeno znači da će se koeficijent osobnog odbitka uvećati za dodatnih 0,4 ili 1,5.
Dakle, ako imamo rješenje o stupnju invalidnosti HRVI, taj podatak utječe na smanjenje porezne obveze te se taj podatak unosi na zaposleniku u polju invalidnosti.