Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu sastavlja se prema izmijenjenim odredbama Zakona o proračunu iz 2012[1] i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna[2]donesenom početkom 2013 godine. Dakle već je godišnji izvještaj za 2012. trebalo izraditi prema navedenim propisima. Za one jedinice lokalne samouprave koje možda u 2013. nisu postupale s skladu s navedenim ukratko ćemo ponoviti osnovne elemente za izradu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

1. Sadržaj i obuhvat iskazivanja podataka u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2013.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja upravno tijelo za financije nadležne JLPRS za 2013.- proračunsku godinu, a obuhvaća sljedeće:

1.1. opći dio proračuna (Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije)
1.2. posebni dio proračuna iskazan po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
1.3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
1.4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
1.5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
1.6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

1.1. Opći dio proračuna – tablični prikaz sadrži: 1.sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja, 2. A. Račun prihoda i rashoda, 3. B. Račun financiranja. 1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja treba dati ne samo prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije već i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

A – Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablici sa 7 stupaca– stupac 1 daje brojčanu oznaku i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, stupac 2: izvršenje za 2012. na prethodno navedenoj razini, stupac 3 izvorni plan za 2013. na prethodnoj razini ekonomske klasifikacije, stupac 4 tekući plan za 2013. na navedenoj razini, stupac 5: izvršenje za 2013.na navedenoj razini, stupac 6: indeks izvršenja za 2013. u odnosu na izvršenje za 2012., stupac 7: indeks izvršenja za 2013 u odnosu na tekući plan za 2013.godinu. B Račun financiranja radi se kao i A s tim da se uz ovu tablicu daje se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

1.2. Posebni dio proračuna sadrži tablični prikaz: izvršenje po organizacijskoj,ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u tablici sa po 5 stupaca gdje su iskazani izvorni plan, tekući plan i izvršenje 2013 s brojčanim oznakama i nazivima razdjela i glave, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekta, te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka i indeks izvršenja za 2013. u odnosu na tekući plan za 2013.

Treba posebno naglasiti da se u Godišnjem izvještaju prema Pravilniku iskazuje:

izvorni plan – to je proračun za 2013. odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela JLPRS
tekući plan 
– to je proračun za 2013. odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Iznimno, ako od donošenja proračuna za 2013. odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna za 2013. nije bilo izvršenih preraspodjela u A., B. i u Posebnom dijelu kod izvršenja se ne daje stupac 4: tekući plan za 2013., a indeks izvršenja iskazuje se u odnosu na izvorni plan za 2013.godinu.

1.3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u 2013. po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Uz to daje se i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove proračuna JLPRS na početku i na kraju 2013. Izvještaj se daje se u obliku obrazloženja koje može biti opisno, brojčano, s grafičkim prikazima ili kombinacija navedenog.

1.4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstva iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. Uz navedene podatke u izvještaju se mogu dati i drugi podaci.

1.5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima JLPRS izrađuje se analogno Izvještaju o danim državnim jamstvima i izdacima po tim jamstvima prema članku 9. Pravilnika u tabličnom pregledu s podacima o danim i protestiranim jamstvima u 2013., stanju obveza i potraživanja na početku i na kraju proračunske godine.

1.6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjava podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Treba posebno naglasiti da obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2013. sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti ( pokazatelji učinka i pokazatelji rezultata) realizacije tih ciljeva.

2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste sadrži podatke iz točke 1. Sadržaj pod 1. 2. i 6. iskazane na isti način kao i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadležne županije.

3. Rok za podnošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna: Do 1. svibnja 2014. – upravno tijelo za financije dostavlja Nacrt godišnjeg izvještaja čelniku nadležne JLPRS (načelniku, gradonačelniku odnosno županu) Do 15. rujna 2014. –čelnik dostavljapredstavničkom tijelu Prijedlog godišnjeg izvještaja nadležne JLPRS.

4. Obvezna objava godišnjih izvještaja na internetskim stranicama JLPRS, a u službenom glasilu JLPRS obvezno se objavljuje opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2013.

5. Obveza dostave godišnjeg izvještaja JLPRS za 2013. i rok za dostavu: Rok za dostavu Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju je 15 dana dana nakon što ga donese predstavničko tijelo JLPRS. Ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj, čelnik JLPRS prijedlog godišnjeg izvještaja dostavlja navedenim državnim tijelima u roku od 60 dana od dana kada ga je podnio vijeću odnosno županijskoj skupštini.

Napomena: Ukazujemo JLPRS na vezu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2013. i Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. (pitanje br. 23. Iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti) koji u referenci testiranja uz navedeno pitanje navodi da se treba dokazati da se iz „Izvještaja o izvršenju proračuna nadležne JLPRS vidi da nije utrošeno više sredstava od odobrenih proračunom (osim za namjenske prihode i primitke definirane člankom 48. Zakona o proračunu)“. U Uputi Ministarstva financija (od18.02.2013.) izričito je navedeno „da se testira razdoblje za koje se daje Izjava, a ne godina prije“, znači u ovoj Izjavi za 2013. testira se Izvještaj o izvršenju proračuna za 2013.  

Priredila: Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.politolog

[1] NN br .7/2008 i 136/2012
[2] NN br 24/2013