HRVATSKI SABOR DONIO JE ZAKON O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE KOJI SE PRIMJENJUJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2009. GODINE   A MINISTAR FINANCIJA  NAREDBU O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2009. GODINI

Citirani Zakon i Naredba se primjenjuje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2009. godine. Prema citiranome Zakonu poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke prihod je državnog proračuna, koji se plaća na poreznu osnovicu utvrđenu u članku 4. Zakona uz poreznu stopu iz članka 5. Zakona. Obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke je isplatitelj plaća, mirovina i drugih primitaka, a način plaćanja propisan i rokovi propisani su u članku 7. Zakona, a izvještavanje Porezne uprave provodit će se prema Pravilniku ministra koji će se donijeti do 30 rujna 2009.

Kako je poseban porez prihod Državnog proračuna to je ministar financija u skladu sa Zakonom o platnom prometu donio Naredbu o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini prema kojoj se u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici i namjenski prihodi dodaju :11.

Prihodi po posebnim propisima i to – 1902 Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke,- 1988 Naknada za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Analogno tomu izmijenjen je i tekst 1.11.1. upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Pored navedenih promjena u citiranoj Izmjeni i dopuni Naredbe u istoj glavi i istoj točki pod 1.1.5. izmijenjen je naziv oznake za pristojbe i naknade 5215 tako da glasi: „Naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta“, a u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja pod 1.2.4. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti iza brojčane oznake vrste prihoda 8737 dodan je – novi prihod pod brojčanom oznakom – 875 Poseban doprinos za zapošljavanje osoba zaposlenih u inozemstvu. U podtočki 1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava iza brojčane oznake vrste prihoda 4405 dodana nova oznaka vrste prihoda – 4413 Prisilna naplata novčanih kazni za kažnjiva djela, oduzete imovinske koristi i troškova postupka, koju obavlja Porezna uprava.

Radi reguliranja prisilne naplate analogna dopuna provedena je i u točki 2. PRIHODI ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA gdje je iza podtočke 2.1.5. Pomoći županijama, dodana je nova oznaka 2.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava: -4600 Prisilna naplata županijskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava i -4618 Prisilna naplata županijskih novčanih kazni po rješenjima sudaca za prekršaje, koju obavlja Porezna uprava.«

Analogno tome izmijenjena je i dosadašnja podtočka 2.1.6. postaje 2.1.7, a u navedenoj  Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja« izmijenjen je prvi stavak

U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA iza podtočke 3.1.5. Pomoći gradovima i općinama, dodaje se :3.1.6. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava i to – 4804 Prisilna naplata gradskih i općinskih novčanih kazni i oduzete imovinske koristi, koju obavlja Porezna uprava.«

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA podtočki 1.2. Boravišna pristojba dodaju se računi za općine Brodski stupnik, Garčin, Trnjani, Oriovac,Lužani, Rešetari, Sibinj, Veliku Kopanicu i Jakovlje.

U glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda u podtočki 9.3. u tablici pod brojem 1. iza teksta Porez na dobit dodaju su brojčane oznake »1902, 1988, 4413 i 8745,». U istoj tablici pod brojem 3. iza brojčane oznake 6327 dodaje se », 4600 i 4618«, a pod brojem 4. iza brojčane oznake 6718 dodaje se »i 4804«.

U Naredbi je izmijenjen i Popis računa za redovno poslovanje proračuna županija i gradova/općina po županijama (koji su promijenili banku) – prilog 1, Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite potrebe (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) – prilog 3.

Za podsjećanje u nastavku dajemo osnovne elemente iz Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

POREZNA OSNOVICA – članak 4. Zakona

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:
1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak,
2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,
3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,
4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.
(2) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na plaće smatraju se primici iz stavka 1. točke 1. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
(3) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na mirovine smatraju se primici iz stavka 1. točke 1. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, uplaćene porezno priznate premije osiguranja, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
(4) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju se primici iz stavka 1. točke 2. ovoga članka umanjeni za izdatke uplaćenih doprinosa iz primitka, predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.
(5) U smislu ovoga Zakona primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na mirovine smatraju se i isplaćene mirovine iz stavka 1. točke 3. ovoga članka.
(6) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke obračunava se i plaća od primitaka iz stavka 2. do 5. ovoga članka prije obustava na plaću i na mirovinu.
(7) U smislu ovoga Zakona, primicima od kojih se obračunava i plaća poseban porez na druge primitke smatraju se i isplaćene dividende i udjeli u dobiti iz stavka 1. točke 4. ovoga članka.

POREZNA STOPA – članak 5. Zakona

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se:
1. po stopi od 2% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kuna, a manji od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca,
2. po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca.
(2) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na isplate plaća po sudskim presudama i isplate mirovina za protekla porezna razdoblja, sukladno poreznim propisima, neovisno o iznosu.

NAČIN PLAĆANJA POREZA – Članak 6.

(1) Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se istodobno sa isplatom plaće, mirovine i drugih primitaka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te isplatom dividendi i udjela u dobiti.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje može poseban porez na mirovine uplatiti do kraja mjeseca u kojem je mirovina isplaćena.
(3) Isplatitelj je obvezan poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke uplatiti na poseban račun sukladno posebnom propisu.

IZVJEŠĆIVANJE POREZNE UPRAVE PREMA PRAVILNIKU -Članak 8. Zakona

(1) Isplatitelji plaće, mirovine i drugih primitaka obvezni su o tim isplaćenim primicima i uplaćenom posebnom porezu podnositi Poreznoj upravi propisano izvješće i to do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.
(2) Ovlašćuje se ministar financija da pravilnikom podrobnije propiše način provedbe ovoga Zakona te sadržaj i oblik izvješća iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka ministar financija donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava i Financijska policija.Primjena Općeg poreznog zakona na postupak pravne zaštite, obnovu postupka, zastaru, obračunavanje, naplatu posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke te vođenje prekršajnog postupka.

Treba napomenuti da se Zakonom propisuju i novčane kazne u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za pravnu osobu i 5.000,00 do 100.000,00 kuna za odgovornu osobu i fizičku osobu ako u propisanom roku iz članka 6. ovoga Zakona ne uplati poseban porez na plaću, mirovinu i drugi primitak i ako u propisanom roku ne dostavi propisano izvješće iz članka 8. Treba naglasiti da u razdoblju važenja zakona nema usklađivanja mirovina- ne primjenjuje se odredba članka 5. stavka 5., a odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07. i 35/08.) ne primjenjuju se od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.