Od jeseni 2014. najavljivane su promjene u financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Sukladno članku 100. st. 2. Zakona o proračunu[1] ministar financija donio je novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u tekstu Novi Pravilnik) koji je objavljen u Narodnim novinama br.3., od 9. siječnja 2015., a stupio je na snagu prvog dana od dana objave. Međutim za obveznike primjene novoga Pravilnika treba naglasiti da će se prema prijelaznim odredbama godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu predavati na obrascima iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu iz 2011[2]( u tekstu dalje Pravilnik iz 2011.) ali sukladno rokovima iz Novoga Pravilnika. Obrasci iz novoga Pravilnika trebat će se primijeniti za izradu i predaju prvih financijskih izvještaja za prvo izvještajno razdoblje u 2015.

U nastavku dajemo kratak prikaz važnijih odredbi novoga Pravilnika u odnosu na Pravilnik iz 2011. godine. Novim Pravilnikom kao i dosad propisuju se opće odredbe (oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju (za mjesečna razdoblja, od 01.01.-31.03 , od 01.01.- 30.06.,od 01.01.-30.09. i za proračunsku godinu), obveza i rokovi njihova podnošenja, obveznici primjene – proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici na razini države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS),  svrha izvještaja (davanje informacija o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja).

Kao i dosad financijski izvještaji sastavljaju se za mjesečna razdoblja, razdoblja od 01. do 31. 03., od 01.01.do 30.06., od 01. 01.do 30.09. i za proračunsku godinu. Obveznici Pravilnika financijske izvještaje za razdoblja u toku godine čuvaju do predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine, a godišnje financijske izvještaje čuvaju trajno i u izvorniku.

Treba naglasiti da svrha izvještavanja – ispunjavanja ciljeva poslovanja obveznika više ne obuhvaća novčani tijek, što je bila obveza prema Pravilniku iz 2011. iz čega proizlazi da obveznici više ne podnose  Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu NT.

Također u Novom Pravilniku više nema Izvještaja o prihodima i rashodima korisnika proračuna na Obrascu: S-PR-RAS koji je bio propisan ni u Pravilniku iz 2011. U skladu s iznesenim obvezni financijski izvještaji na obrascima jesu: Bilanca na Obrascu: BIL, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO, Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE te Bilješke. Navedeni Obrasci kao i Tablice za Bilješke sastavni su dio Pravilnika.
Što se tiče osoba obveznih za sastavljanje izvještaja i čuvanja izvještaja, statusnih promjena u Novom Pravilniku nema promjena u odnosu na Pravilnik iz 2011.

Sljedeće promjene u Novom Pravilniku odnose se na promjene obuhvata financijskih izvještaja – obrazaca za proračunsku godinu i za određene obveznike na razini države i JLPRS tj. na proširenje obveznika za podnošenja Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski za proračunsku godinu. Naime dosad su Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji podnosili samo proračunski korisnici državnog proračuna koji su prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna bili klasificirani kao razdjeli, uz izvještaje razine 12 i izvanproračunski korisnici, a prema Novom Pravilniku to je obveza svih korisnika državnog proračuna pri podnošenju izvještaja za proračunsku godinu. Tako odsad financijski izvještaji svih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu obuhvaćaju: Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Bilješke.

Što se tiče financijskih izvještaja proračuna JLPRS prema Novom pravilniku treba naglasiti da više nema Izvještaja o novčanim tijekovima ni za proračunsku godinu ni za razdoblja, a kod proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika JLPRS proširuje se obveza izrade i podnošenje Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za proračunsku godinu.

Kao i dosad JLPRS uz financijske izvještaje za proračunsku godinu sastavljaju obveznu Bilješku Izvještaj JLPRS o vlasničkim udjelima/neto imovini u elektroničkom obliku na Obrascu: UDJ koji je sastavni dio Pravilnika.

Novim Pravilnikom skraćuju rokovi za predaju financijskih izvještaja obveznika Pravilnika i to:

  1. Tablice za obvezne Bilješke uz Bilancu predaju se – do 15.02. tekuće za prethodnu godinu(umjesto do 28.02.);
  2. Izvještaj JLPRS o vlasničkim udjelima/neto imovini  na Obrascu: UDJ. za proračunsku godinu predaje se – do 25. 02.(umjesto do 28.02.), za razdoblje od 01.10. – 31.12. prethodne godine, 20 dana (umjesto 10 dana) po isteku izvještajnog razdoblja za tromjesečna razdoblja (od 01.01.-31.03.,od 01. 04.- do 30.06.i od 01.07.- 30.09.)samo u slučaju nastalih promjena u vlasničkim udjelima.
  3. Rok za podnošenje financijskih izvještaja za proračunsku godinu za državni proračun je – do 28.02 tekuće za prethodnu godinu (umjesto do 15.03.), za proračunske korisnike do 31.01.(umjesto15.02), za izvanproračunske korisnike do 15.02. (umjesto do 28.02.);
  4. Rok za predaju financijskih izvještaja za proračune JLPRS je – do 15.02. (umjesto 28.02.), za njihove proračunske korisnike do 31.01. (umjesto do 15.02.),za izvanproračunske korisnike do15.02. (umjesto do 28.02.)
  5. Konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu proračunski korisnici državnog proračuna -razdjeli predaju do 28.02. tekuće za prethodnu godinu (umjesto do 31.03.); proračuni JLPRS predaju konsolidirane financijske izvještaje za proračunsku godinu do 28.02. (umjesto do 31.03.). Kao i dosad u Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je navesti razloge zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, s tim da u Novom Pravilniku više nije navedena granica za identificiranje razloga odstupana (iznad 10 posto) od ostvarenja.

Novost za proračune JLPRS i njihove korisnike jest svakako objava godišnjih financijskih izvještaja na njihovim internetskim stranicama koje su obvezni objaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana njihove predaje, a oni koji nemaju vlastite internetske stranice objavljuju ih na  stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne JLPRS u navedenom roku.

Zaključne napomene
Novi Pravilnik donesen je radi usklađivanja s odredbama Zakona o proračunu i standarda međunarodnih institucija. Usklađivanje obuhvata financijskih izvještaja trebalo bi omogućavati kontinuiranu praćenje, analizu i kontrolu poslovanja svih obveznika Pravilnika – proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna županija, gradova i općina u određenim razdobljima godine te dinamično predlaganje mjera na svim razinama.

Tome bi  trebalo pridonijeti i proširivanje obveza predaje financijskih izvještaja o realizaciji rashoda  po funkcijskoj klasifikaciji i skraćivanje rokova predaje te horizontalno i vertikalno usklađivanje rokova predaje financijskih izvještaja obveznika Pravilnika na državnoj i lokalnim razinama.

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. politolog

 


[1]» Narodne novine«, br. 87/08 i 136/12
[2] »Narodne novine«, br. 32/11