Objave

Morate biti prijavljeni da bi vidjeli sadržaj. Klikom na gumb „Prijava“ prijavite se na naš portal sa svojim korisničkim podacima. Ukoliko niste registrirani korisnik slijedite upute za registraciju.

 

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je paket mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata vrijedan 21 milijardu kuna, a u sklopu tog paketa došlo je i do izmjena koje se odnose na potpore zaposlenim osobama odnosno porezna rasterećenja i povećanja neoporezivih primitaka. Sukladno tome najavljene su i izmjene Pravilnika o porezu na dohodak.

Tako se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 104/2022), nalaže ministru financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati iznosi neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20., 1/21. i 102/22.). Stavke koje će se povećati su slijedeće:

  • prigodne nagrade s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • dar u naravi s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.

Također, već je došlo do još nekih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak. One se odnose na dopunjavanje obrasca JOPPD pri iskazivanju očinskog dopusta te obračunavanje obveza doprinosa i poreza na dohodak vezanih uz sudske presude. Detalje vam donosimo u nastavku.

Temeljem Pravilnika o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 102/2022), napravljene su dvije izmjene:

  1. …„kada se obveza doprinosa i poreza na dohodak obračunava temeljem sudske presude, prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbe u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora, nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema Zakonu o mirenju kao i u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima može se upisati razdoblje u kalendarskoj godini za koje se vrši obračun u formatu DD.MM.GGGG. do DD.MM.GGGG“.
  2. Prilog 2. Obrasca JOPPD se dopunjuje te se pri iskazivanju očinskog dopusta za zaposlene i samozaposlene osobe koristi šifra 5204 koja se proširuje za isti, te glasi:

5204  – Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta,  očinskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna.