Zakonom o cestama (NN 81/11, 22/13, 54/13) i novelama navedenog zakona u potpunosti je razvrstano ukupno 26.963,9 kilometara cesta u Republici Hrvatskoj, i to: 1.413,1 km autocesta, 6.867,7 km državnih cesta, 9.703,4 km županijskih cesta i 8.979,7 km lokalnih cesta.

Nerazvrstane ceste, koje pripadaju jedinicama lokalne samouprave, navedenim zakonom dane su na upravljanje i održavanje jedinicama lokalne samouprave odnosno njihovim komunalnim poduzećima.

Zakon, osim definiranja nerazvrstanih cesta, istovremeno omogućava sređivanje stanja upisa čestica koje predstavljaju nerazvrstanu cestu, u katastar i zemljišnu knjigu s ciljem upisa vlasništva jedinica lokalne samouprave nad istima.

Jedinice lokalne samouprave zainteresirane su za sređivanje stanja vlasništva čestica nerazvrstanih cesta, ne samo u pogledu vrijednosti zemljišta, koje je ionako privedeno namjeni (cesta, put), već zbog svih budućih građevinskih zahvata (nogostupi, rasvjeta, vodovod i odvodnja i slično) kojima se ne može ishoditi građevinska dozvola ukoliko vlasništvo nad česticama prethodno nije uređeno. Te svi drugi oblici prihoda koji proizlaze iz najma, prava služnosti i naknade vlasniku (npr. optički i drugi vodovi raznih investitora, reklame, terase, kiosci, štandovi i drugi popratni objekti uz cestu).

Kako bi jedinice lokalne samouprave što učinkovitije upravljale postupcima potrebnim za upis stvarnih prava nerazvrstanih cesta u službene evidencije (katastar i zemljišnu knjigu), te uspješno izvještavale o trenutnom stanju postupaka sređivanja upisa vlasništva i konačnosti postupaka, naša tvrtka Vam je u mogućnosti ponuditi slijedeća rješenja:

  • aplikacije SPI/Registar nekretnina i SPI/Prostorni informacijski sustav 
  • konzultantske i savjetodavne usluge iz područja upravljanja imovinom, katastra i zemljišne knjige
  • omogućavamo suradnju s geo-partnernima – izvođačima potrebnih radova na sređivanju stanja upisa

U prilogu Vam donosimo studiju slučaja – Uspostava registra nerazvrstanih cesta Grada Opatije, kako biste mogli vidjeti kako su naši djelatnici korisniku omogućili da na jednom mjestu djelatnici grada mogu upisivati i upravljati sa svim opisnim, tehničkim, katastarskim, zemljišnoknjižnim i financijskim podacima o nerazvrstanim cestama, pridruživati sve vrste dokumenata vezanih uz pojedinu nerazvrstanu cestu, pregledavati i analizirati podatkeu prostoru, ispisivati kartografske prikaze nerazvrstanih cesta, voditi dnevnik rada po pojedinoj nerazvrstanoj cesti, te ustrojiti Registar nerazvrstanih cesta prema uputama nadležnih institucija (Ministarstvo, Revizija i drugi). Studiju slučaja možete pogledati OVDJE.