U Narodnim novinama broj 32-36/2020 objavljene su izmjene i dopune 26 postojećih zakona i nekoliko podrednih pravilnika. Suština izmjena i dopuna je pomoći djelatnostima koje se zbog smanjenja i/ili potpune obustave poslovne aktivnosti u ovoj izvanrednoj situaciji suoče s nemogućnošću podmirivanja vlastitih dospjelih poreznih obveza, tj. nelikvidnošću.
Informacije i odgovore na brojna pitanja o svim poreznim davanjima dostupne su i na stranicama Porezne uprave pod nazivom „Covid 19 – informacije“:
http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx
U nastavku dajemo osvrt na neke od njih.

Rokovi predaje završnih računa za 2019. godinu
Resorni ministar u televizijskom je intervjuu ustvrdio kako za obveznike poreza na dobit neće biti pomicanja rokova za predaju završnih računa kao ni plaćanja razlika poreznih obveza po istom. Hoće li, kao rezultat inicijative Udruge računovođa i Hrvatske udruge poslodavaca te objektivnih okolnosti uslijed kojih je rad knjigovođa znatno otežan, ipak doći do promjene saznati ćemo u narednim danima, no u ovom se trenutku to ne čini izglednim.
U međuvremenu, podsjećamo na važeće zakonske rokove:
– Porezna uprava – do 30.4.2020.
o prijava poreza na dobit,
o bilanca i
o račun dobiti ili gubitka
– FINA:
o obrazac GFI-pod za statistiku – do 30.4.2020.
o obrazac GFI-pod za javnu objavu, revizorsko izvješće, odluka o utvrđivanju financijskih izvješća i raspodjeli dobiti – do 30.6.2020.
Razlike poreza, doprinosa i članarina po završnom obračunu dospijevaju na naplatu istovremeno s danom predaje završnog računa Poreznoj upravi, a najkasnije 30.4.2020.

Odgode i/ili obročne otplate POREZNIH davanja

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 35/2020 od 23.3.2020., https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_35_735.html) omogućeno je poreznim obveznicima koji u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju porezni dug veći od 200,00 kuna da zatraže odgodu i/ili obročnu otplatu dospjelih obveza za poreze, doprinose, pristojbe i sl. na rok od tri mjeseca. Ova odluka ne odnosi se na carine i trošarine. Obveze se ne otpisuju, već prolongiraju, bez obračuna kamata.

Izmjenama i dopunama Pravilnika propisani su i uvjeti koje podnositelj zahtjeva mora ispuniti:
• pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva prema istom mjesecu 2019. za najmanje 20 % ili
• vjerojatnost da će prihodi/primitci u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Odgoda i/ili obročna otplata PDV-a
Odgodu plaćanja PDV-a mogu zatražiti oni porezni obveznici koji su u 2019. godini imali isporuke dobara i usluga (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a PDV plaćaju po izdanim, ne po naplaćenim računima. Pri tome moraju dokazati da je upravo nemogućnost naplate po računima uzrokovala nemogućnost podmirivanja vlastite dospjele porezne obveze.
Odgoda plaćanja PDV-a ne odnosi se na obvezu za mjesec veljaču koja dospijeva 31.3.2020., već na obveze za mjesec ožujak, travanj i svibanj, koje dospijevaju u travnju, svibnju i lipnju. U trenutku podnošenja zahtjeva, PDV za mjesec veljaču mora biti podmiren. U suprotnom, podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjet da nema poreznog duga u iznosu većem od 200,00 kuna.
Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema sjedištu poreznog obveznika elektroničkim putem – putem sustava ePorezna, a moguće ga je dohvatiti na sljedećem linku:
https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20pla%C4%87anja.pdf?csf=1&e=3dAzH5
Zahtjevi se obrađuju po ubrzanom postupku pa skrećemo pažnju da sve dokaze priložene uz zahtjev Porezna uprava naknadno može dodatno provjeriti.

Odgoda i/ili obročna otplata dospjele obveze za porez na dobit
Za odgodu i/ili obročnu otplatu obveze poreza na dobit po obračunu za 2019. godinu i/ili dospjelim mjesečnim akontacijama potrebno je ispuniti jedan od već ranije navedenih uvjeta Izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o provedbi OPZ-a (pad prometa od najmanje 20%).
Podsjećamo da obveznicima čiji je porezni dug veći od navedenih 200,00 kuna i rezultat je zaduženja za ranija razdoblja i dalje stoji na raspolaganju mogućnost sklapanja upravnog ugovora s Poreznom upravom o obročnoj otplati duga do najviše 24 mjeseca. Institut upravnog ugovora nije novost, a proizlazi iz Općeg poreznog zakona. (https://vlada.gov.hr/vijesti/maric-8-800-zahtjeva-za-odgodom-dug-veci-od-200-kn-automatski-ne-diskvalificira/29094)
Umanjenje akontacija poreza na dobit za tekuću godinu također je moguće zatražiti kao i prethodnih godina – u slučaju kada se u tekućoj godini očekuje znatno manja dobit. Navedeno nije nova mjera koja bi bila rezultat novonastale situacije nego već ustaljeno pravilo. Jedinu razliku u odnosu na prijašnja razdoblja čini mogućnost podnošenja zahtjeva putem aplikacije ePorezna, bez dolaska u Poreznu upravu. Također, prema dostupnim informacijama, dokumentaciju je moguće predati bez pečata i potpisa ovlaštene osobe, uz mogućnost naknadne nadopune dokumentacije.
Uputu o provođenju postupka i svoj potrebnoj dokumentaciji može se pronaći na stranicama Porezne uprave (https://e-porezna.porezna-uprava.hr).

Ostali doprinosi i članarine

HGK članarina
Od 1.3.2020. privremeno se, za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, obustavlja plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedine djelatnosti popisane u Prilogu I. Odluke o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (NN 36/2020 od 25.3.2020.).
Nalazi li se vaša djelatnost na popisu, možete provjeriti na sljedećem link-u:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_777.html

Članarina turističkoj zajednici
Izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj pristojbi predviđena je mogućnost da resorni ministar kroz izmjene pripadajućeg Pravilnika u roku 15 dana propiše uvjete odgode i/ili obročnog plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine. Objavu Izmjene i dopune Pravilnika iščekujemo u narednim danima.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_701.html

Naknada za šume
Nema obustave plaćanje doprinos za šume. Izmjenama i dopunama Zakona o šumama omogućena je preraspodjela namjenski prikupljenih sredstava s osnove naknada za šume za ublažavanje posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_702.html

Doprinos za zapošljavanje invalida (obveza tzv. kvotnog zapošljavanja)
Izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom umanjuje se postotak za obračun plaćanja doprinosa za zapošljavanje invalida zbog neispunjavanja obveze tzv. kvotnog zapošljavanja.
Osnovica za obračun i dalje iznosi 4.062,50 kn, ali se postotak koji se primjenjuje na osnovicu umanjuje za 10% te za obvezu nastalu od 1.3.2020. koja dospijeva u travnju iznosi 20% umjesto dosadašnjih 30%.
Izuzetak su Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja koji se u potpunosti oslobađaju obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Izmjenom Zakona predviđena je i mogućnost da resorni ministar u izvanrednim okolnostima donese odluku o odgodi plaćanja ovog doprinosa. U ovom trenutku takvu odluku još čekamo.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_696.html

Komunalna naknada
Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 35/2020 od 19.3.2020.) predviđena je mogućnost odgode i/ili obročnog plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.
Budući da je riječ o prihodu lokalne samouprave, potrebno je pratiti odluke lokalne samouprave prema sjedištu poslodavca.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_708.html
U ovom je trenutku poznato da je Grad Zagreb donio odluku da se poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koji se nalaze u vlasništvu Grada, a u kojima obavljaju djelatnost ili ono služi za obavljanje djelatnosti odgodi naplata zakupnine za 90 dana i umanji komunalna naknada za 30%-
Poduzetnici koji su u potpunosti obustavili temeljem odluke Stožera civilne zaštite u potpunosti se oslobađaju komunalne naknade, dok se korisnici javnih površina oslobađaju mjesečne naknade za postavljanje otvorene terase.
Odluka je objavljena na službenim stranicama Grada Zagreba, 20.3.2020.: https://www.zagreb.hr/prve-mjere-za-ublazavanje-negativnih-posljedica-na/156544

Spomenička renta
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 32/2020 od 19.3.2020.) predviđa se mogućnost da ministar kulture donese odluku o obustavi naplate spomeničke rente za sve fizičke i pravne osobe u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti za vrijeme njihovog trajanja.
Odluku o promjenama u naplati u ovom trenutku još čekamo.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_32_699.html