Poštovani korisnici,
kao informaciju šaljemo Vam napomenu o nizu otvorenih natječaja te o natječajima u najavi.

Razvoj poslovne infrastrukture

Status: otvoren od 15.09.2016.
Prijavitelji: Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.
Rok za prijave na natječaj: otvoren od 15.9.2016. do 31.12.2016.
Vrijednost potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.
Kratki opis natječaja: Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture.

 
Operacija 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Status: u najavi
Prijavitelji: Korisnici su jedinice lokalne samouprave
Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je od 30.000 do 1.000.000 EUR, do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova
Kratki opis natječaja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja u građenje nerazvrstane ceste

Operacija 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Status: u najavi
Prijavitelji: Korisnici su Jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija); udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem; lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.
Prihvatljivi troškovi
Ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz). Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.
Potpora
Od 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 – 1.000.000 EUR-a 

Prekogranična suradnja Italija Hrvatska 

Standard projekti
Ukupan budžet iz ERDF-a iznosi od 500.000 do 3.000.000 €. Minimalni doprinos ERDF po projektnom partneru je  50.000 €
Prijavitelji: Moraju biti minimalno 4 partnera (najmanje 2 iz svake zemlje članice). Nema ograničenja vezano uz maksimalan broj partnera. Zahtjevi za Vodećeg partnera: javno tijelo ili pravna osoba sa javnim ovlastima. Zahtjevi za partnere: javno ili privatno tijelo sa pravnom osobnošću. Tu ulaze male i srednje tvrtke za osi plava inovacija, okoliš i kulturna baština i pomorski prijevoz, uz napomenu da se velike tvrtke se mogu prijaviti samo na os 4.Pomorski prijevoz.
Standard+ projekti:
Ukupno prihvatljivi proračun projekta iz ERDF-a preporučuje se u rasponu od  500.000,00 € do  1.000.000,00 €. Minimalni doprinos ERDF po projektnom partneru je  50.000 €
Cilj Poziva je iskoristiti postojeće potencijale suradnje i partnerstva u CB području, uzimajući u obzir postignuća u prethodnom programskom razdoblju. Očekuje se da se srž partnerstva Standardnih+ projekata sastoji od kvalificiranih talijanskih i hrvatskih partnera koji su već zajedno radili na određenom ETC ili IPA projektu  i koji su pokazali iskustvo i učinkovitost u financijskom upravljanju.
Prijavitelji: Moraju biti minimalno 3 partnera (najmanje 1 talijanski i 1 hrvatski partner). Nema ograničenja vezano uz maksimalan broj partnera. Zahtjevi za Vodećeg partnera: javno tijelo ili pravna osoba sa javnim ovlastima. Zahtjevi za partnere: javno ili privatno tijelo sa pravnom osobnošću. Tu ulaze male i srednje tvrtke za osi 1: Plava inovacija, 3.Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz, a velike tvrtke se mogu prijaviti samo na os 4.Pomorski prijevoz.

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Rok za prijave na natječaj: do 05.03.2017.
Vrijednost potpore: najniži iznos 2.000.000 kuna; najviši iznos 20.000.000 kuna. ​
Budžet: 196.000.000,00 kuna
Cilj poziva je održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave; jedinice regionalne (područne) samouprav, lokalne/regionalne javne institucije 
Prihvatljive aktivnosti: 
1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija; 
2. Provedba projekta: 

  • posjetiteljska infrastruktura i sadržaji; 
  • pristupačnost i komunalni sadržaji;
  • edukacija i interpretacija; 
  • promocija i vidljivost. 

3. Upravljanje projektom.

Intenzitet potpore: Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi od 70% do 85% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne (regionalne) samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave.