Konzultantska usluga "SKIPER PO MJERI" je individualno savjetovanje prilagođeno pojedinim gradovima i općinama s ciljem definiranja radnji i aktivnosti potrebnih za prisilnu naplatu prihoda u njihovoj nadležnosti.
 
Iz Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz ožujka 2013. proizlazi kako čak 159 lokalnih jedinica uopće nije poduzimalo mjere naplate potraživanja, dok je 548 jedinica dobilo preporuke u vezi učinkovitosti naplate vlastitih prihoda.

Polazeći od toga da provedba postupaka prisilne naplate nedvojbeno obuhvaća širok spektar radnji različite složenosti za čije je obavljanje potrebno uključiti više različitih ustrojstvenih jedinica unutar JLPS, odnosno predvidjeti suradnju koja nadilazi uhodane radne aktivnosti i procese unutar postojećih organizacijskih rješenja i sistematizacije radnih mjesta, kao i uvažavajući brojne različitosti između jedinica koje proizlaze s osnova veličine, njihovog geografskog položaja, gospodarske i turističke razvijenosti te financijskih i kadrovskih kapaciteta, mišljenja smo kako je potrebno raščlaniti aktivnosti i radnje koje se mogu obuhvatiti pojmom prisilne naplate.

Stoga smo odlučili pripremiti konzultantsku uslugu SKIPER PO MJERI nastavno na povratne informacije od strane službenika nadležnih za provedbu postupaka prisilne naplate, kao i upite od strane korisnika postoji li mogućnost individualnog savjetovanja službenika na razini jedne jedinice lokalne samouprave. 
 
Trajanje i mjesto održavanja:  2 radna dana na lokaciji korisnika.

Ciljana skupina gradova i općina: sve JLS koje ne provode postupke prisilne naplate svojih prihoda, kao i jedinice kojima je Državni ured za reviziju utvrdio kako za određene prihode mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda nisu poduzimane.

SKIPER PO MJERI

Program rada 1. dana – radionica u V blokova:
 
I. blok – izrazito poželjno sudjelovanje gradonačelnika/načelnika!

 • koordiniranje radnih aktivnosti u svrhu učinkovite prisilne naplate na razini grada/općine
 • potencijalne pravne posljedice propuštanja potpune i pravodobne naplate prihoda

II. blok

 • predstavljanje normativnog okvira
 • osvrt na nova zakonska rješenja primjenjiva na naplatu prihoda JLS
 • različite osnove stjecanja prihoda u nadležnosti JLS
 • razlikovanje provedbe ovrhe u upravnom i građanskom postupku
 • osnovno o nastavnoj ovrsi
 • razlikovanje provedbe ovrhe gradskih/općinkih poreza

III. blok

 • analiza portfelja prihoda korisnika
 • analiza stanja prisilne naplate korisnika
 • analiza unutarnjeg ustrojstva

IV. blok

 • opomena i učinak opomene
 • posebno o zastari u upravnim i građanskim stvarima
 • opasnosti povjeravanja naplate potraživanja
 • osvrt na važnost zakonitog i urednog postupanje u vezi sastavljanja prvostupanjskog akta, odnosno ugovora na kojem se obveza temelji
 • o zastupanju u upravnom i građanskom postupku

Program rada 2. dana – Izrada rješenja o ovrsi u upravnom postupku – osnovno o građanskom postupku (radionica):

 • o nadležnosti upravnih/sudskih tijela, odnosno o nadležnosti načelnika i službenika
 • bitni sastojci rješenja o ovrsi (OPZ + ZUP)
 • primjena odgovarajućih postupovnih odredbi OPZ-a i ZUP-a
 • o paricijskom roku
 • o kamatama (vremensko važenje zakona; razlikovanje fizičkih i pravnih osoba)
 • odredbe o trošku postupka
 • odredbe o suspenzivnom učinku rješenja
 • bitne odredbe za obrazloženje
 • uputa o pravnom lijeku – osvrt na sudsku praksu u pogledu pravilne primjene rokova izZUP-a i OPZ-a
 • osnovno o ovršnom postupku pred sudovima

SKIPER +

 • mogućnost analize provedenih mjera i davanje daljnjih uputa za rad po isteku određenog razdoblja provođenja prisilne naplate, uz davanje uputa i korekcija – preporuka 6 mjeseci

 Za više informacija te za rezervaciju termina individualnog savjetovanja molimo Vas da se obratite LC Odjelu ​marketinga i prodaje na prodaja@spi.hr.