Objave

Godina 2022. obilježena je brojnim izmjenama u proračunu i proračunskom računovodstvu. Prva promjena u godini odnosila se na način predaje financijskih izvještaja. Umjesto u Finu, svi obveznici proračunskog računovodstva, financijske izvještaje preuzimali su i učitavali u aplikaciju Ministarstva financija RKPFI.

Nakon dužeg vremena i Zakon o proračunu doživio je svoju promjenu. Zakon o proračunu (NN 144/21) stupio je na snagu 01.01.2022. godine.

Proces planiranja

U nizu promjena, ona trenutno aktualna odnosi se na proces planiranja. Sabor, odnosno predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije. Ovime je omogućena veća fleksibilnost u planiranju proračuna i izvršenju proračuna, uz zadržavanje jednake razine transparentnosti, s obzirom na to da se izvještaj o izvršenju proračuna i nadalje donosi na razini odjeljka.

Iskazivanje proračuna

Značajna promjena dogodila se u formi iskazivanja proračuna. Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U računu financiranja iskazuju se primici i izdaci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Sukladno navedenom, vidljivo je da se forma proračuna i projekcija uskladila s formom izvještaja o izvršenju proračuna.
Ako prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

U slučaju da se preneseni manjak ne može podmiriti do kraja proračunske godine ili se preneseni višak ne može u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, podmirenje manjka ili korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi. Višegodišnji plan uravnoteženja obvezuje i proračunske korisnike čiji akt donosi upravljačko tijelo proračunskog korisnika, nakon čega ga dostavlja nadležnom proračunu. Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna donosi predstavničko tijelo uz proračun.

U očekivanju smo pravilnika koji treba propisati izgled i sadržaj višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Ovim putem Vas pozivamo i na online radionicu Planiranje u sustavu proračuna za JLP(R)S i proračunske korisnike koja će se održati 04.10.2022. godinu.

Članak pripremila: Maja Štargl, dipl. oec., konzultant u LIBUSOFT CICOM d.o.o.