Objave

Gradovi Makarska i Trogir ovih su se dana pridružili jedinicama lokalne samouprave koje u svom poslovanju koriste našu Platformu Otvoreno. Time su svojim građanima, poduzetnicima i ulagačima osigurali transparentniji uvid u svoje poslovanje te kvalitetniju komunikaciju.

Oba su grada, uz NIAS autentifikaciju, u okviru Platforme Otvoreno implementirala dva modula – iTransparentnost i Financijske kartice.  No, Trogir je uz ta dva modula dodatno implementirao i modul Digitalne obrasce.

Usluge koje nude tri modula Platforme Otvoreno

iTransparentnost je digitalni servis koji, u skladu s propisanim uvjetima o transparentnosti proračuna, omogućava JLP(R)S objavu informacija o realizaciji proračunskih stavki. Istovremeno, javnost njime dobiva detaljan i ažuran pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, pregled ugovora o nabavi roba radova i usluga, te pregled računa dobavljača i isplata iz proračuna prema proračunskim pozicijama.

Financijske kartice su, pak, online usluga za građane i pravne osobe koja im omogućava uvid u račune od strane grada, općine ili županije i njihovih proračunskih korisnika. Nudi informacije o izdanim računima kao i informacije za njihovo plaćanje. Servisu se pristupa putem personaliziranog zaštićenog logina, a putem njega je upravljanje osobnim financijama, koje se odnose na JLP(R)S, jednostavno i brzo.

Digitalni obrasci servis su koji omogućava online popunjavanje, predaju i pretraživanje različitih obrazaca čime se štedi vrijeme i otklanja dvojbe oko toga što i kako ispuniti, te kome predati.

Uz navedene Platforma Otvoreno nudi još devet različitih servisa. Zahvaljujući njima, poslovanje JLP(R)S postaje transparentno.