Krajem 2016. godine LIBUSOFT CICOM d.o.o. (LC) i CENTAR ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI d.o.o. (CLER) zaključili su Sporazum o suradnji na projektima izrade strateških planova upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)S.

Pored PRLS metodologije, koju LC već petnaestak godina implementira kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovaj Sporazum daje dodatne mogućnosti i primjenu sasvim nove metodologije strateškog planiranja razvijene u CLER-u. Naime, osnova ove metodologije je provođenje istraživačko-razvojnih projekata izrade strateških planova upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sadržaj projekta – program istraživanja:

  • Uvod
  • Socio-demografska obilježja
  • Analiza gospodarskih kretanja te ključnih sektora                   
  • Analiza proračuna i izvora financiranja
  • Ključna obilježja imovine u vlasništvu JLP(R)S
  • Financijski i računovodstveni aspekti imovine
  • Modeli upravljanja, organizacije te financiranja imovinom
  • Ciljevi, mjere i aktivnosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLP(R)S
  • Zaključak

Sama metodologija prezentirana je na Fokus grupi početkom studenog 2016. godine, na kojoj su sudionici pokazali veliki interes i podršku takvom metodološkom pristupu.
 

Trajanje projekta i cijena dogovaraju se neposredno sa svakim korisnikom.
Više informacija se može dobiti u našem Odjelu marketinga i prodaje na 01/65 99 509.