SPI – sustav poslovnih informacija | SPILC je pripremio posebnu aplikaciju REGISTAR UGOVORA, sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi, gdje se u članku 21. propisuje obveza naručitelja da ažurno vode REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA.

Aplikacija REGISTAR UGOVORA (kataloške oznake LC125) razvijena je kao evidencija svih Ugovara koji se mogu pojaviti u poslovanju organizacije bilo kojeg tipa a posebno obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi. To mogu biti ugovori prema Zakonu o javnoj nabavi ali i ugovori po drugim zakonskim osnovama, ugovori o donacijama, pomoćima, i td.

Novi Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine, propisuje da svi obveznici primjene za sklopljene Ugovore moraju imati evidenciju, odnosno Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Unutar samog članka 21. koji propisuje obvezu vođenja spomenutog Registra, navedeni su osnovni elementi koje Registar mora sadržavati, što naša aplikacija LC125 i omogućava. Kako su prema Zakonu o javnoj nabavi u ovom djelu isključeni ugovori koji su zaključeni po bilo kojoj drugoj osnovi, za korisnike koji ne žele evidentirati takve ugovore kroz aplikaciju SUSTAV JAVNE NABAVE (kataloške oznake LC127), razvili smo drugu mogućnost a to je vođenje bilo koje vrste ugovora kroz predmetnu aplikaciju REGISTAR UGOVORA (LC125).

Na taj način svim korisnicima koji ne žele ili nisu trenutno u mogućnosti koristiti naš SUSTAV JAVNE NABAVE (LC127), omogućili smo da se evidentira i prati realizacija svih sklopljenih ugovora. Ovaj dio je bio potreban kako bi se premostila situacija koja se događa u sustavu javne nabave, a ta je da se prije sklapanja Ugovora traži provođenje Postupka, što kod Ugovora koji nisu prema Zakonu o javnoj nabavi nije potrebno. S druge strane, prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i samoj Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila i pitanju br. 59 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti propisuje se uspostavljanje evidencije SVIH ugovora. Ovo pitanje pretpostavlja evidencije svih Ugovora u skladu s pravilima dobrog financijskog upravljanja. 

Prema navodu iz Priručnika za Primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti – iako Ugovori nisu osnova za izravnu evidenciju obveza i rashoda u glavnoj knjizi, isti imaju financijski učinak u budućnosti i zato ih je potrebno sustavno evidentirati.Iz tog razloga aplikacije REGISTAR UGOVORA i SUSTAV JAVNE NABAVE omogućavaju i praćenje realizacije samog Ugovora kroz vrijednosno i količinsko izvršenje.

Ovakav način praćenja omogućava povezivanje i sa Salda kontima (LC192), odnosno pristiglih Ulaznih računa i njihovo povezivanje na sam Ugovor, povezivanje stavaka Plana proračuna/Financijskog plana sa Ugovorom i praćenje realizacije po pozicijama. Na taj način korisnik ima uvijek kontinuiran uvid u rezervirano (Ugovor) i realizirano (Ulazni račun) stanje i može kvalitetno upravljati svojim resursima. Također, aplikacija REGISTAR UGOVORA omogućava praćenje realizacije koje se protežu i kroz višegodišnje razdoblje, obično se radi o većim investicijama. U slučaju da korisnik nema našu aplikaciju SUSTAV JAVNE NABAVE (LC127) aplikacija REGISTAR UGOVORA (LC125) Ugovora omogućava na jednom mjestu pregled izvršenja kroz više godina.

VAŽNA NAPOMENA: svi LC korisnici koji imaju kupljene licence za korištenje aplikacije SUSTAV JAVNE NABAVE (LC127) bez posebne naknade dobivaju i aplikaciju REGISTAR UGOVORA (LC125). Zainteresirane molimo da se jave u Odjel prodaje na 01/65 99 509.