U organizaciji NOVOG INFORMATORA 31. siječnja 2012. godine u Sheratonu Zagreb održano je zanimljivo Savjetovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Primjena novog Zakona o upravnim sporovima pobudila je veliko zanimanje ali i dileme već na pauzi za kavu. Naime, niz novima predstavljat će dodatno opterećenje za JLS, traži se veća stručnost i znanja te sposobnosti u postupcima rasprava kad aće se JLS pojavljivati kao tužena strana na novoformiranim Upravnim sudovima.
 
Hrvatska i komparativna javna uprava  | SPI

Kako je ovo zadnja godina preoblikovanja trgovačkih društava iz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, te njihovo izdvajanje od ostalih komunalnih i komercijalnih djelatnosti, mnogo je pitanja i dilema na koja je zanimljivo predavanje i odgovore na pitanja ponudila Desa Sarvan.
Na neke nedoumice u postupku razreza i naplate lokalnih poreza koji su prihod proračuna JLS odgovore i moguća rješenja ponudila je predstavnica iz Ministarstva financija.

Hrvatska i komparativna javna uprava nova su izdanja NOVOG INFORMATORA.