Novosti u Općem Poreznom zakonu od 01.01.2017

  • Određivanje jedinstvenog roka porezne zastare

U Općem poreznom zakonu od 01.01.2017. godine jedna od najvažnijih promjena odnosi se na ukidanje relativnog roka zastare te određivanje jedinstvenog roka zastare od 6 godina, a na nastup zastare dužna su paziti prvostupanjska porezna tijela po službenoj dužnosti do donošenja i dostave poreznog rješenja, kao i drugostupanjska tijela do donošenja i dostave rješenja o žalbi.

Člankom 108. novog OPZ-a propisano je da prava i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, kao i pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrha te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrha zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći.

  • Ovršni postupak

Odredbama članka 136. ovršni postupak dio je porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Iznimno, prema članku 146. st.2 novog OPZ-a Porezna uprava i Carinska uprava neće provoditi postupak ovrhe na računima ovršenika ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna, a neće se niti provoditi ovrha pljenidbom na pokretninama, odnosno podnositi prijedlog za ovrhu na nekretninama ako je iznos poreznog duga manji od 1.000,00 kn (OPZ čl.146 st.3).

 

Zakonske izmjene vezane za PDV u sklopu Porezne reforme 

Izmjene  Zakona o PDV-u ( NN 115/16 ) u sklopu Porezne reforme raspoređene su na tri dijela ovisno o stupanju na snagu u 2017., 2018. ili 2019.
Izmjene koje se odnose na 2017.g. su skraćivanje roka za obavezno ostajanje u sustavu PDV-a za porezne obveznike koji su bili upisani na vlastiti zahtjev, pa tako oni po novome umjesto pet kalendarskih godina u registru moraju ostati tri godine. Vezano za ovu izmjenu porezni obveznik upisan na vlastiti zahtjev koji s 01.01.2017.g. ima navršenih tri godine u sustavu može nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za ispis iz registra poreznih obveznika ukoliko ne prelazi prag isporuka od 230.000,00 kn.
Nadalje, izmjene koje se primjenjuju od 2017.g. su i promjene stopa PDV-a za pojedine robe i usluge koje se iz 25% smanjuju na 13% ili se s 13% povećavaju na 25%.
Stopom od 13% oporezuju se:
a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma
b) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju
c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla
d) dječje sjedalice za automobile te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu
e) isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu
f) ulaznice za koncerte
g) isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku
h) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu
i) urne i lijesove
j) sadnice i sjemenje
k) gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode
l) hranu za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.
Stopom od 25% od 2017.g. oporezuju se i usluga pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima, te isporuke bijelog šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku.
 
 
Od 2017.g. također se mijenja i propis vezan za izbor oporezivanja nekretnina starijih od dvije godine:
uvodi se izbor za oporezivanje nekretnina koje su oslobođene PDV-a prema čl.40. st. 1. točka j ili k (starije od dvije godine) ako porezni obveznik u trenutku primitka isporuke ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti po osnovi isporuke na koju se pravo izbora za oporezivanje želi primijeniti
pod uvjetom da mu ta nekretnina u potpunosti služi za obavljanje oporezive djelatnosti za koju ima u potpunosti pravo na odbitak pretporez
to znači da pravo na izbor po novom ostvaruju i porezni obveznici koji pretporez priznaju prema pro-rati (npr. fakultet) ili srazmjernom udjelu pretporeza (npr.grad).
(Prema dosadašnjem Zakonu o PDV-u pravo na izbor oporezivanja je ostvarivao samo porezni obveznik koji je imao pravo na odbitak pretporeza u cijelosti).

Izmjenama od 2017.g. uređen je i dio koji se odnosi na ispravke pretporeza:
izmjena čl. 64. st. 3. Zakona o PDV-u u vezi s ispravkom pretporeza, prema novom propisu ispravak pretporeza bi se osim na dugotrajnu materijalnu imovinu odnosio i na dugotrajnu nematerijalnu imovinu (licence, software i sl.)
Radi se o ispravcima pretporeza koje porezni obveznik mora napraviti ukoliko se bitno mijenjaju uvjeti poslovanja koji utječu na odbitak pretporeza, npr. prelazak s oporezivanja prema naplaćenim naknadama na redovan postupak oporezivanja
Dodatno se uređuju elementi računa prema čl.79 st.1 t.4 te se osim količine dobara i usluga uvodi se riječ opseg ukoliko stvarnu količinu obavljene usluge nije moguće definirati
Izmjene zakona o PDV-u s primjenom od 2018.g. odnose se na ponovno uvođenje prava na priznavanje pretporeza za nabavu osobnih automobila.
može se odbiti 50 % pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, s tim da nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu koji se odnosi na svotu iznad 400.000,00 kn nabavne vrijednosti po jednom sredstvu.
I dalje vrijedi pravilo da se za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima koja služe za obavljanje djelatnosti poreznog obveznika dopušten je odbitak pretporeza u iznosu od 100%
Izmjena Zakona s primjenom od 01.01.2018. odnosi se i na prag za ulazak / izlazak iz sustava PDV-a
Izmjenom čl. 90. st. 1. Zakona o PDV-u uvodi se povećanje praga za upis u registar obveznika PDV-a na 300.000,00 kn kako bi se poreznim obveznicima s manjim prometom, odnosno opsegom poslovanja, pojednostavilo, a time i pojeftinilo poslovanje.
porezni obveznici upisani na vlastiti zahtjev u registar obveznika PDV-a obvezni su biti upisani sljedeće tri kalendarske godine umjesto pet kalendarskih godina.
Izmjena Zakona s primjenom od 01.01.2018.g. regulira i plaćanje PDV-a pri uvozu strojeva i opreme, s tim da je popis strojeva i opreme naveden u Dodatku VI Zakona o PDV-u.
primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme
odnosi se na vrijednosti veće od 1.000.000,00 kn
smatra se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik iskaže kao obvezu u prijavi PDVa
takav način plaćanja može primjenjivati porezni obveznik koji ima pravo na odbitak PDV-a u cijelosti te kojem je za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a prethodno Carinska uprava izdala rješenje
 
 
Izmjena Zakona s primjenom od 01.01.2019.g. predviđa oporezivanje vrijednosnih kupona.
„Vrijednosni kupon” znači instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku robe ili usluga. Koriste se sve više u praksi, različitih su oblika, a najčešće se radi o primjerice tzv. pre-paid telekomunikacijskim karticama, poklon karticama i bonovima za popust pri kupovini dobara ili usluga.
Vrijednosni kuponi pojavljuju se u različitim materijalnim ili nematerijalnim (elektroničkim) oblicima, te se mogu isporučiti kupcu (krajnjem potrošaču, odnosno poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik), uz naknadu ili bez nje.
Razlikuju se dvije vrste vrijednosnih kupona:

  • jednonamjenski vrijednosni kuponi
  • višenamjenski vrijednosni kuponi

Jednonamjenski vrijednosni kupon je kupon za koji su mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se kupon odnosi i PDV koji se mora platiti na ta dobra ili usluge poznati u vrijeme izdavanja vrijednosnog kupona (npr. pre-paid kartica za mobitel)
Višenamjenski vrijednosni kupon je onaj vrijednosni kupon koji nije jednonamjenski vrijednosni kupon (koristi se višekratno npr. trajni popust za kupovinu određenih dobara ili usluga)
Putne karte (npr. karte za vlak, autobus), kino ulaznice, ulaznice za muzeje i kazališta, poštanske marke i slično ne smatraju se vrijednosnim kuponima