Uvažavajući novonastale uvjete obavljanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, sukladno zadnje objavljenim propisima, uočeno je niz problema i dilema na terenu, koje ćemo razmatrati na posebnoj radionici 08.12.2010. godine.

Nedoumice su vezane za:

  • novi Zakon o vodama koji definira potrebu odvajanja vodoopskrbe i odvodnje,
  • novi Zakon o financiranju vodnog gospodarstva i s njim u svezi nove Uredbe o visini naknade za korištenje voda, te nove Uredbe o visini naknade za zaštitu voda,
  • novu Uredbu o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučenih vodnih usluga i Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga.

 
Na inicijativu više komunalnih trgovačkih društava, a posebno td KOMUNALNO JASTREBARSKO d.o.o., organizirali smo predmetnu jednodnevnu radionicu koja će se održati navedenog dana u Zagrebu.

Za više informacija – nazovite 01/65 99 509 (Gabrijela Brnjac, voditeljica Odjela marketinga i prodaje).