Nacionalni program reformi koji je usvojen u travnju 2014. godine uključuje promjene u području javnih financija i financijskog sektora.
Jedna od bitnih sastavnica promjena u sklopu javnih financija i reforma sustava financijskog izvještavanja čiji osnovni cilj je unapređenje kvalitete podataka u financijskim izvještajima.

Osnovne mjere reforme sustava izvještavanja biti će:

  • Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (mijenja se sadržaj računskog plana)
  • Izmjene i dopune sadržaja Pravilnika o financijskom izvještavanju i proračunskom računovodstvu (izmjene sadržaja i rokova podnošenja financijskih izvještaja)
  • Pojednostavljenje konsolidacije (jednostavnije rastavljanje podataka proračuna od podataka proračunskih korisnika)

Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Subvencije i kapitalne pomoći – uvodi se računovodstveno načelo nastanka događaja kod iskazivanja rashoda od subvencija i kapitalnih pomoći, što znači da će se rashod od subvencija evidentirati u trenutku pravomoćnosti izdanog akta nadležnog tijela (odluke, rješenja .. )
Oročenja – otvorit će se novi računi u računskom planu za knjiženje dugoročnih plasmana (depozita)
Dani kratkoročni zajmovi – dani kratkoročni zajmovi, čiji se povrat ostvari u istoj proračunskoj godini evidentirali bi se isključivo preko bilančnih računa
Primljeni kratkoročni zajmovi – primljeni kratkoročni zajmovi i krediti, čiji je povrat izvršen u istoj proračunskoj godini evidentirali bi se isključivo preko bilančnih računa u okviru skupine 26 i 11
Donacije kratkotrajne nefinancijske imovine – izmjenama će se propisati način knjiženja dobivene kratkotrajne nefinancijske imovine
Ostale predložene promjene – posebni računi u računskom planu za troškove sudske postupke, potraživanja po prodanim potraživanjima, razrada računa za pomoći i za državnog proračuna za EU
Evidentiranje namjenskih prihoda od donacija, pomoći kod proračunskog korisnika – otvara se nova podskupna računa i osnovnih računa za iskazivanje prihoda iz nadležnog proračuna (izvor pomoći)

67xxx Prihodi (pomoći) iz državnog proračuna
67xxx Prihodi (pomoći) iz županijskog proračuna
67xxx Prihodi (pomoći) iz gradsko proračuna
Ovi računi bi se u konsolidaciji eliminirali.
 
Uvođenje transfera – do sada su rashodi namijenjeni proračunskim korisnicima (financirani iz prihoda proračuna) u financijskim izvještajima JLP(R)S-a bili iskazani po prirodnoj vrsti troška.
Od 01.01.2015. – u financijskim izvještajima razine 22 jedinice lokalne (regionalne) samouprave, rashodi vezani uz proračunske korisnike, a iskazani u planu i izvršenju proračuna u okviru skupina 32 i 34, bili bi iskazani u okviru jednog računa podskupine računa 367 s osnovnim računima36711 Prijenos za financiranje rashoda poslovanja
36721 Prijenos za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
36731 Prijenos na temelju ugovorenih obveza 
Zaključak:
Evidentiranje i izvještavanje – po novoj podskupini 367
Dokumenti plana i praćenja izvršenja – prema namjeni (311, 321 i sl.)