Pravilnik o Porezu na dohodak doživio je izmjenu koja je objavljena u NN br. 160/13, a kojim su prošireni postojeći Prilozi (1-5). Najznačajnija proširenja odnose se na dodavanje oznake primitka u Prilogu 3. za otpremnine, te bonuse i njihovo praćenje do najviše godišnje osnovice. No isto tako došlo je do značajnog proširenja Priloga 4. u kojem su sadržani neoporezivi primici (31-51).

Kako bi postojeći šifarnik/kataloge dopunili sa novim izmjenama potrebno je da odradite korake navedene u našim uputama, te na taj način dopunite postojeće kataloge sa novim šiframa iz Izmjena Pravilnika o porezu na dohodak.

Izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 160/13) došlo je izmjene/dopune Priloga:
 
Priloga 1. Podnositelji izvješća gdje su dodane nove šifre (11, 12, 13)
Priloga 3. Primici/obveze doprinosa gdje su dodane šifre (0025 i 0026 za otpremnine, 0027 i 0028 za bonuse i nagrade menadžmentu, 0045 i 0046 za obračun doprinosa kad nema isplate plaće, npr. neplaćeni dopust, 0083, 0084, 0085 i 0086 za osobe zaposlene kod poslodavca u inozemstvu ili u diplomatskom konzularnom uredu, 4034, 4035, 4036 i 4037 za isplate drugog dohotka nerezidentima).
Priloga 4. Neoporezivi primici gdje su dodane šifre od 39 do 51.
Prilog. 5. Način isplate/izvršenja obveze gdje je dodana nova šifra 7 (isplate putem obračunskih plaćanja).
 
Potrebno je da sa naših stranica skinete zip. datoteku za dopunu postojećih kataloga (prema uputi), te da na postojećim podacima unutar aplikacija napravite izmjene, npr. ako ste imali otvorenu oporezivu otpremninu na kojoj je bila dodijeljena oznaka primitka za JOPPD 0021, sada ćete ući na promjenu podataka i dodijeliti 0025, a ako takva otpremnina prelazi najvišu godišnju osnovicu za izračun doprinosa tada ćete dodijeliti 0026. Isto vrijedi iz za bonuse, neplaćeni dopust,…
 
Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak također je definirano da se u 2014. godini troškovi putnih naloga (po konačnom obračunu) prikazuju za potrebe JOPPD obrasca samo ako su isplaćeni u gotovini, a troškovi puta (vezani uz prijevoz, noćenje, enc,…) prijavljivat će se na obrascu JOPPD od 01.01.2015. godine. Takvi troškovi prikazuju se sa šifrom 17, a ako nisu plaćeni prijavljuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec sa novom šifrom 39.