FMC – Financijsko upravljanje i kontrola

Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru od kraja 2006. godine propisana je obveza uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola kod svih korisnika proračuna.
Ovaj zakon glavna je podloga za uvođenje sustava FMC (Financial Management and Control) – Financijsko upravljanje i kontrola – sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Zakonska regulativa

 • Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06)
 • Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06)
 • Strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH za razdoblje 2009.-2011.
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (čl.7. – Izjava o fiskalnoj odgovornosti) (NN br.139/10)

Sustav FMC stvara unutarnje kontrole ugrađene u poslovne procese koje sprječavaju kako nezakonite i nepravilne, tako i neekonomične, neefikasne i neučinkovite odluke i postupke.

Glavne komponente sustava FMC

 • Knjiga (mapa) procesa

Popis poslovnih procesa je pregled poslovnih procesa koji se odvijaju u javnom sektoru, kao i popratne dokumentacije koja se prilikom njihova provođenja koriste. Potrebno je obuhvatiti sve poslovne procesa i odrediti sve pojedinačne aktivnosti u njima.

 • Procjena i upravljanje rizicima

Rizik se definira kao mogućnost nastanka događaja koji će nepovoljno utjecati na ostvarivanje ciljeva. Upravljanje rizicima proces je utvrđivanja, procjene i praćenja rizika koji mogu ugroziti ciljeve lokalne samouprave, te poduzimanje potrebnih radnji, a u svrhu smanjenja rizika.

LC konzultanti
Za korisnike koji se odluče zatražiti pomoć LC-a u izradi knjige procesa i uspostave kontrola rizika, LC konzultanti su moderatori u ostvarivanju pet komponenata sustava prema LC metodologiji zajedno s timom za provedbu FMC-a unutar JLS.
Među glavnim kvalifikacijama LC konzultanata navest ćemo certifikat od strane The Urban Insitut i USAID za završen trening  za Upravljanje financijama u JLP(R)S, certifikat ovlaštenog računovođe, iskustvo u projektiranju poslovnih sustava i modeliranju procesa i možda i najvažnija kvalifikacija od svih, 19 godina suradnje JLP(R)S.

LC metodologija provedbe sustava FMC u 12 koraka

 • određivanje koordinatora projekta i projektnih timova sa strane LC-a i korisnika
 • pomoć u sastavljanju izjave o viziji, misiji i ključnim ciljevima
 • izrada i dostava Plana provedbe popisa procesa
 • obuka djelatnika JLS za prikupljanje potrebnih podataka
 • provedba popisa procesa – praćenje i koordinacija rada na popisu procesa
 • uređivanje i formaliziranje prikupljene građe, ispravljanje pogrešaka, ažuriranje podataka
 • analiza i modeliranje procesa u cilju stvaranja optimalne organizacije rada u JLS
 • izrada Mape procesa
 • procjene rizika i formiranje registra rizika, stvaranje osnova strategije za upravljanje rizicima
 • analiza postojećih/uspostavljenih i očekivanih/potrebnih kontrola
 • priprema plana za otklanjanje slabosti unutarnjih kontrola
 • prezentacija čelnicima JLS i izlaganje prijedloga optimizacije procesa u JLS