Javna nabava

Priprema i provođenje postupka javne  nabave

Provedba cjelokupnog postupka nabave od izbora vrste postupka javne nabave, izrade Dokumentacije o nabavi do izrade prijedloga Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja

• Savjetovanje o adekvatnosti izbora postupka javne nabave

• Priprema Dokumentacije o nabavi

• Provođenje postupka prethodnog savjetovanja 

• Provođenje postupka kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

• Izrada odgovora, dodatnih informacija i objašnjenja na zahtjev ponuditelja tijekom postupka

• Provođenje postupka otvaranja ponuda na lokaciji po dogovoru

• Provođenje cjelokupnog pregleda i ocjene ponuda te prikupljanja ažuriranih popratnih dokumenata

Priprema i provođenje postupka jednostavne  nabave

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016:

a) robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna

b) radovi procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

• Sukladno Vašim aktima provodimo za Vas postupke jednostavne nabave 

• Izrada Dokumentacije o nabavi

• Provođenje cjelokupnog pregleda i ocjene ponuda

• Izrada Odluke o odabiru/poništenju

• Izrada akta za jednostavnu nabavu kako biste učinkovitije nabavili potrebnu robe, radove i usluge

 

Savjetovanje pri samostalnoj provedbi javne nabave

LC Javna nabava konzultantska je usluga koja pruža integrirani savjetodavni i operativni paket aktivnosti pri provođenju svih postupaka javne i jednostavne nabave kao i postupaka sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

• Pomoć i savjetovanje u svakoj pojedinoj fazi postupka javne i jednostavne nabave

• Dajemo preporuke vezane uz izradu dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama, pravilnicima te direktivama

• Naši stručnjaci redovito prate praksu DKOM-a i uvijek Vam mogu pružiti savjet kako primijeniti istu

• Bogato iskustvo u provedbi postupaka sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

Program izobrazbe u području javne nabave

LIBUSOFT CICOM d.o.o. za informacijske tehnologije, ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: UP/I-406-01/19-01/06, URBROJ: 526-06-02-02/1-19-02 od 8. ožujka 2019. s rokom važenja do 8. ožujka 2022. godine te je evidentiran u Registru nositelja programa pod evidencijskim brojem 78. Naši su stručnjaci ovlašteni za provedbu cjelovitih edukacija: 

• specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

• program usavršavanja kojima se prikupljaju bodovi za obnovu certifikata (8 sati)

Više o tome potražite na Edukacije i školovanje

Stručni osvrti

Provedba postupaka JN za obavljanje komunalne djelatnosti

Jedinice lokalne samouprave kao javni naručitelji provode javnu nabavu u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16; nastavno: ZJN) radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja, bez obzira na to jesu li roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi. PROČITAJTE CIJELI ČLANAK

DOSTAVA JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE U SMISLU ČLANKA 293. ZJN​

Člankom 20. stavkom 8. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj: 65/2017, nastavno: Pravilnik) propisano je da se ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16, nastavno: ZJN) te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.. PROČITAJTE CIJELI ČLANAK