Javna nabava - LIBUSOFT CICOM d.o.o.
Javna nabava

Javna nabava

Razvijajte ideje, bavite se projektima, unapređujte – radite ono što volite i najbolje znate. Javnu nabavu prepustite nama. Nudimo Vam provođenje cjelokupnog postupka javne i jednostavne nabave uz sudjelovanje certificiranih stručnjaka kao članova stručnog povjerenstva.

Priprema i provođenje postupka javne nabave

Provedba cjelokupnog postupka nabave od izbora vrste postupka javne nabave, izrade Dokumentacije o nabavi do izrade prijedloga Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja

• Savjetovanje o adekvatnosti izbora postupka javne nabave

• Priprema Dokumentacije o nabavi

• Provođenje postupka prethodnog savjetovanja 

• Provođenje postupka kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

• Izrada odgovora, dodatnih informacija i objašnjenja na zahtjev ponuditelja tijekom postupka

• Provođenje postupka otvaranja ponuda na lokaciji po dogovoru

• Provođenje cjelokupnog pregleda i ocjene ponuda te prikupljanja ažuriranih popratnih dokumenata

Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016:

a) robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna

b) radovi procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

• Sukladno Vašim aktima provodimo za Vas postupke jednostavne nabave 

• Izrada Dokumentacije o nabavi

• Provođenje cjelokupnog pregleda i ocjene ponuda

• Izrada Odluke o odabiru/poništenju

• Izrada akta za jednostavnu nabavu kako biste učinkovitije nabavili potrebnu robe, radove i usluge

Savjetovanje pri samostalnoj provedbi javne nabave

LC Javna nabava konzultantska je usluga koja pruža integrirani savjetodavni i operativni paket aktivnosti pri provođenju svih postupaka javne i jednostavne nabave kao i postupaka sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

• Pomoć i savjetovanje u svakoj pojedinoj fazi postupka javne i jednostavne nabave

• Dajemo preporuke vezane uz izradu dokumentacije u skladu sa novim zakonskim odredbama, pravilnicima te direktivama

• Naši stručnjaci redovito prate praksu DKOM-a i uvijek Vam mogu pružiti savjet kako primijeniti istu

• Bogato iskustvo u provedbi postupaka sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Program izobrazbe u području javne nabave

LIBUSOFT CICOM d.o.o. za informacijske tehnologije, ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA: UP/I-406-01/19-01/06, URBROJ: 526-06-02-02/1-19-02 od 8. ožujka 2019. s rokom važenja do 8. ožujka 2022. godine te je evidentiran u Registru nositelja programa pod evidencijskim brojem 78. Naši su stručnjaci ovlašteni za provedbu cjelovitih edukacija: 

• specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

• program usavršavanja kojima se prikupljaju bodovi za obnovu certifikata (8 sati)

Više o tome potražite na Izobrazba u području javne nabave

STRUČNI OSVRTI

Pravni interes i pravo na žalbu

Da bismo bolje shvatili pravni interes i pravo na žalbu valja se prisjetiti članka 402. i članka 403. ZJN 2016. Članak 402. – Tko su stranke žalbenog postupka: žalitelj, naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj. Članak 403. Pravila dokazivanja

PROČITAJTE CIJELI ČLANAK: Pravni interes i pravo na žalbu

Provedba postupaka JN za obavljanje komunalne djelatnosti

Jedinice lokalne samouprave kao javni naručitelji provode javnu nabavu u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16; nastavno: ZJN) radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja, bez obzira na to jesu li roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

PROČITAJTE CIJELI ČLANAK: Provedba postupaka JN za obavljanje komunalne djelatnosti

Dostava jamstva za ozbiljnost ponude u smislu članka 293. ZJN 

Člankom 20. stavkom 8. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj: 65/2017, nastavno: Pravilnik) propisano je da se ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. Zakona o javnoj nabavi te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

PROČITAJTE CIJELI ČLANAK: Dostava jamstva za ozbiljnost ponude u smislu članka 293. ZJN 

Iskoristivost fondova Europske unije i nova pravila o financijskim korekcijama

Polako se primiče kraju dugoročni proračun Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni proračun EU-a za razdoblje 2014.-2020. iznosi 1 082 milijarde eura, a od toga 32,5% ili 351,8 milijardi eura se odnosi na financiranje Kohezijske politike.

PROČITAJTE CIJELI ČLANAK: Iskoristivost fondova Europske unije i nova pravila o financijskim korekcijama

e-CERTIS kroz praksu DKOM-a

e-Certis je informacijski sustav s pomoću kojeg se mogu lakše saznati koje su potvrde potrebne u postupcima javne nabave diljem EU-a. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 je u primjeni od 01.01.2017. godine dok je primjena članka 269. stupila na snagu 18. listopada 2018., a spomenuti članak uređuje e-Certis odnosno korištenje e-Certis baze podataka.

PROČITAJTE CIJELI ČLANAK: e-CERTIS kroz praksu DKOM-a

Primjeri prakse Visokog upravnog suda

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom broj U-I-2911/2017 od 5. veljače 2019. godine odbio zahtjev Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (nastavno; VUS) za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 434. i 435. Zakona o javnoj nabavi. Podsjetimo se ukratko, VUS je držao neustavnim čl. 434. st. 3. ZJN 2016, kojim se određuje rok od 30 dana za donošenje odluke u upravnom sporu od dana podnošenja uredne tužbe.

PROČITAJTE CIJELI ČLANAK: Primjeri prakse Visokog upravnog suda