Nova poslovna godina – nove prilike za procese planiranja, donošenja odluka, upravljanja, ali i nove obveze su pred nama. U sustavu proračunskog računovodstva kreću pripremni procesi za okončanje prethodne i ulazak u novu poslovnu godinu. Mjesec siječanj u znaku je godišnjih financijskih izvještaja proračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna JLP(R)S za 2019.  godinu. Rok za predaju tih  izvješća nadležnim institucijama je 31.01.2020. Rok za predaju financijskih izvještaja za 2019. godinu nadležnih proračuna, odnosno samih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je 17.02.2020.

Konsolidirani izvještaji razdjela državnog proračuna i proračuna JLP(R)S predaju se 28.02.2020. godine.

Obveznici predaje financijskih izvještaja su JLP(R)S, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna, kao i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna JLP(R)S koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. jesu:

  • Bilanca na Obrascu: BIL
  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
  • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu: RAS-funkcijski
  • Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obvezana Obrascu: P-VRIO
  • Bilješke.

Obrasci financijskih izvještaja na kojima se sastavljaju financijski izvještaji za 2019. identični su obrascima iz prethodne godine.

Financijski izvještaji predaju se FINA-i i Državnom uredu za reviziju isključivo u elektroničkom obliku. Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici financijske izvještaje ne dostavljaju Ministarstvu financija.

Zatvaranje stare poslovne godine i otvaranje nove može biti stresno. Ali ne mora. Za sve naše korisnike u sustavu proračuna pripremili smo napredne obuke u siječnju.