Upravljanje imovinom - LIBUSOFT CICOM d.o.o.

UPRAVLJANJE IMOVINOM – Multidisciplinaran pristup za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom JLP(R)S

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – JLP(R)S u vlasništvu i/ili na raspolaganju imaju značajan broj i veliku vrijednost imovine, naročito nekretnina. 

Upravljanje nekretninama predstavlja proces donošenja i provođenja odluka koji ima značajan utjecaj na nabavu, korištenje, raspolaganje i upravljanje nekretninama u JLP(R)S. Za sve navedene aktivnosti potrebno je da, kroz cijeli period korištenja nekretnina, donose nove vrijednosti uz kontinuiran rast prihoda, kontrolirani nadzor troškova, upravljanje rizicima i održavanje optimalne razine kvalitete funkcioniranja predmetne imovine. 

Upravljanje imovinom podrazumijeva poduzimanje niza stručnih i operativnih poslova u smislu raspolaganja imovinom, odnosno evidentiranja takve imovine i svih poslovnih događaja u vezi raspolaganja istom. Također, tu je od izuzetne važnosti i donošenje informiranih strateških i političkih odluka usmjerenih k optimalnom iskorištavanju ukupnosti potencijala određenih jedinica imovine. Razuman i učinkovit utrošak proračunskih sredstava nužan je u smislu gradnje i održavanja imovine nužne za obavljanje poslova lokalnog ili područnog (regionalnog) značaja.  Navedene poteškoće organizacijske naravi moguće je nadići i premostiti isključivo putem izrade i donošenja strateških dokumenata opće i apstraktne naravi. Ti dokumenti trebaju predstavljati kvalitetnu normativnu i sadržajnu podlogu za koordinirano i dosljedno operativno provođenje svih zadanih strateških ciljeva, odnosno, na istim ciljevima, utemeljenih provedbenih  mjera i aktivnosti.

Kako učinkovito upravljati imovinom?

Imovinom je potrebno upravljati sustavno te s jasnom spoznajom o trenutnom stanju imovine, kao i ciljevima koji se trebaju postići njihovim upravljanjem. Imovinu grupiramo u tri klasifikacijske skupine: 

A) upravljanje imovinom koja služi za ispunjenje zakonske obveze i bez koje JLP(R)S ne može funkcionirati, 

B) upravljanje imovinom koja služi kao diskrecijska imovina za razne društvene potrebe i 

C) upravljanje imovinom za ostvarivanje prihoda po tržišnim principima. 

Svaka od navedenih klasifikacijskih skupina različito govori o pristupima upravljanja i ciljevima. Pretpostavka svih načina upravljanja je kvalitetan, cjelovit i ažuran opis imovine, kao i odluka o klasifikaciji svake nekretnine u jedan od navedenih načina. Sve je to dio LC metodologije rada koja sustavno vodi korisnika kroz proces upravljanja imovinom, od ustroja registra do izrade strateškog dokumenta.

Kako Vam LC može pomoći?

LC pruža cjelovitu uslugu po sistemu „ključ u ruke“, pri čemu kombinira stručna znanja, stečeno iskustvo te informatička rješenja.

KONZULTANTSKE USLUGE

• PRLS konzultantska usluga
• Izrada strategije upravljanja imovinom
• Izrada godišnjih planova
• Konzultantske radionice

INFORMATIČKA RJEŠENJA

• Registar nekretnina
• GIS

PRLS konzultantska usluga

PRLS metodologija je znanje upravljanja imovinom. Nastala je od strane američkog Urban Institute-a te je specijalizirano dorađena za upravljanje imovinom unutar jedinica JLP(R)S. Primjena je započela 2007. godine kada je izvršena edukacija stručnih konzultanata tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. Do danas je ova metodologija implementirana na više od 100 JLP(R)S,  kako u Republici Hrvatskoj, tako i u regiji. Sama metoda obuhvaća razna multidisciplinarna područja potrebna za cjelovito upravljanje imovinom. Organizirana je kroz 11 aktivnosti koje se implementiraju na radionicama zajedničkim radom, pri čemu se na sustavan način prolazi kroz proces upravljanja te se pružaju odgovori na mnoga pitanja.

Izrada strategije upravljanja imovinom

Strategija upravljanja imovinom jedan je od najznačajnijih mehanizama gospodarskog razvoja i održivosti lokalne zajednice. U samom postupku izrade strategije upravljanja imovinom nužno je postaviti četiri osnovna pitanja: Gdje smo sada • Gdje želimo biti • Kako ćemo tamo doći • Kako ćemo znati da smo tamo došli. Strategija upravljanja imovinom rješava, odnosno poboljšava različite aspekte upravljanja imovinom kao što su npr.: evidencijski, prostorni, imovinskopravni, financijski, organizacijski, izvještajni aspekti itd. 

Upravljanje imovinom organizacija

Izrada godišnjih planova

Godišnji plan upravljanja provedbeni je plan strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu JLP(R)S-ova. Detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem mjera i aktivnosti, koje će precizno razraditi elemente budućeg provođenja strategije, može se uvidjeti je li opravdano i realno pristupiti realizaciji strategije. Godišnji plan izrađuje se kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te kako bi se smanjio stupanj rizika, vremena i sredstava. Što se preciznije predvide budući događaji i rješenja budućih problema, to su šanse za postizanje zadanih ciljeva veće.

Upravljanje imovinom GIS

Konzultantske radionice

Odredbe normativnog okvira, koje uređuju različita područja rada JLP(R)S, vrlo ograničeno i partikularno uređuju pojedina pitanja, izravno ili neizravno vezana uz upravljanje imovinom. Također, dinamika intervencija zakonodavca u normativni okvir prilično je intenzivne naravi, što svakako ne doprinosi stvaranju ozračja pravne i stručne sigurnosti u predmetnom području rada. Riječ je o području koje je u žarištu pozornosti sveukupne stručne i nestručne javnosti, nastalom zbog sve većeg broja obveza koje impliciraju racionalan, učinkovit i transparentan rad lokalnih jedinica. Uvažavajući navedeno i oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo i stručne kapacitete u svim područjima obuhvaćenim unutar pojma „upravljanja imovinom“, djelatnici i stručni suradnici društva LIBUSOFT CICOM d.o.o. pozorno prate sve aktualnosti u ovom izrazito složenom i dinamičnom području. Redovito se organiziraju i održavaju stručna savjetovanja putem specijalističkih seminara, konferencija, te prilagođenih i individualiziranih stručnih savjetovanja. 

LC informatička rješenja

REGISTRA NEKRETNINA

Aplikativna podrška procesima upravljanja imovinom i ispunjenju zakonskih obveza ne bi se trebala rješavati zasebno za svaki proces ili obvezu. Riječ je o različitim pojavnim oblicima nekretnina koji dijele zajedničke osobine, karakteristike i procese upravljanja. Jedinstveno mjesto upravljanja, kao i centralizirana baza podataka svih oblika nekretnina, jedino je rješenje koje može podržati sve postojeće i buduće procese upravljanja, ispuniti zakonske obveze, obuhvatiti sve nekretnine na jednom mjestu i dati cjeloviti uvid u učinkovitost upravljanja. Registar nekretnina je alat za provedbu upravljanja imovinom i direktna podrška metodologiji, odnosno centralno mjesto ustroja registra svih pojavnih oblika nekretnina na upravljanju. Duboko je integriran u postojeći Sustav poslovnih informacija (SPI) kao jedna od sastavnica sustava koja cjelovito podržava sve poslovne procese funkcioniranja JLP(R)S.

GEOINFORMACIJSKI SUSTAV

Registar nekretnina u integraciji s prostornim informacijskim sustavom (GIS) omogućava vizualizaciju svih podataka o nekretninama  u prostoru i kombinira ih s drugim podacima državne razine (katastarski planovi, prostorni planovi i sl.). U zajedničkoj interakciji proširuje se mogućnost prikupljanja i ažuriranja podataka, kao i mogućnost njihove kontrole i analize. Na taj način omogućava se potpuna i kvalitetna IT podrška jedinstvenom mjestu upravljanja, procesima i metodologiji upravljanja imovinom, te podrška pri odlučivanju o imovini.

Više o ovom multidisciplinarnom pristupu za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom JLP(R)S pročitajte u brošuri

Kontaktirajte nas