Izmjena citiranoga zakona donesena je u okviru Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske – a u kontekstu primjene kratkoročne mjere –do kraja 2010. radi smanjenja, odnosno uklanjanja neporeznih davanja tj . smanjenja visine naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koje plaćaju gospodarstvenici. 

Citiranom izmjenom Zakona smanjuje se visina naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 25%, tj. sa dosadašnjih 0,07% od ukupnog prihoda pravnih osoba koji obavljaju gospodarsku djelatnost, na 0,0525% od navedenog prihoda.
Obveznici navedene naknade su samo pravne a ne fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost
 
Radi se o sredstvima prikupljenim plaćanjem naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma koji naplaćuju Hrvatske šume d.o.o i na čiji se račun naknada uplaćuje.Sredstva obveznici uplaćuju na račun navedenog trgovačkog društva tromjesečno i po završnome računu.
 
Sredstva od navedene naknade imaju karaker namjenskog prihoda koji se prema članku 64. Zakona o šumama zakona koristi za financiranje propisanih radova u području šumarstva : radovi biološke obnove šuma, radovi zaštite šuma, radovi gospodarenja šumama na kršu, radovi na sanaciji i obnovi sastojina ugroženih sušenjem i drugim nepogodama, izgradnja šumskih prometnica, razminiranje šumskih površina te ostali radovi prijeko potrebni za očuvanje i unapređenje općekorisne funkcije šume, radovi sjemenarske i rasadničarske djelatnosti u šumarstvu, očuvanje genofonda i podizanje klonskih sjemenskih plantaža, znanstveni radovi iz područja šumarstva, troškovi izrade, obnove i revizije programa gospodarenja šumoposjednika,
 
Prema procjenama smanjenje naknade za 25% dovest do smanjenja prihoda Hrvatskih šuma d.o.o (koje je u državnom vlasništvu), na godišnjoj razini za preko 100 milijuna kuna iz čega proizlazi i adekvatno smanjenje sredstava za aktivnosti iz članka 64. Zakona.
 
Prema obrazloženju u 2009. godini Hrvatske šume d.o.o  su s osnove navedene naknade naplatile 400 milijuna kn. prihoda, a kako se citirani zakon primjenjuje od 1.srpnja 2010. g. efekt njegove primjene u 2010. godini (jer se radi o kratkoročnoj mjeri prema Planu Vlade RH) do kraja godine iznosio bi cca 50 milijuna kuna.

Međutim napominjemo da u Zakonu nije navedeno privremeno trajanje zakona- do kraja 2010. godine, iz čega proizlazi njegov trajni karakter.
 
Radi žurne provedbe Zakona ministar nadležan za poslove šumarstva treba važeći Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Narodne novine, br. 22/07) uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 15. srpnja 2010. godine
 
Priredila: Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur i dipl.politolog, konzultant LC