Kraj godine uvijek je uzbudljivo razdoblje za financije i računovodstvo. Osim što se najčešće usvaja plan proračuna / financijski plan (u daljnjem tekstu: plan) za naredno trogodišnje razdoblje, evidentiraju se sve poslovne promjene koje se vežu na tekući plan i kontrolira realizacija stavaka plana kako bi se donijela odluka o potrebnoj preraspodjeli i/ili rebalansu.

Kraj 2023. godine bio je posebno izazovan. Osim porezne reforme, Ministarstvo financija na savjetovanje je dalo nekoliko pravilnika koji se odnose na proračun i proračunsko računovodstvo, a koji su i objavljeni u Narodni novinama. U nastavku donosimo osvrt na neke od njih.

Zakonske izmjene

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Jedan od najznačajnijih pravilnika koji se odnose na proračunsko računovodstvo, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, objavljen je u Narodnim novinama br. 158/2023 dana 29.12.2023. godine. Navedeni pravilnik sa svojih 235 članaka jedan je od dosad najopsežnijih pravilnika vezanih uz proračunsko računovodstvo, a njegove propisane izmjene utječu na evidenciju poslovnih događaja te na način vođenja glavne knjige.

Značajna novost je Objedinjena glavna knjiga proračuna. Proračuni koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna imaju obvezu uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna, koja se sastoji od glavne knjige proračuna i glavnih knjiga proračunskih korisnika iz nadležnosti proračuna. Navedeno ne utječe na obvezu proračunskih korisnika u samostalnom vođenju cjelovite glavne knjige proračunskih korisnika.

Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu Pravilnika posluju preko jedinstvenog računa proračuna, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2025. godine. Proračuni čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika ne posluju preko jedinstvenog računa proračuna već preko vlastitih računa u poslovnim bankama, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2026. godine. Sukladno tome, mišljenja smo da navedene odredbe de facto znače obvezu uspostave jedinstvenog računa proračuna do 1. siječnja 2026. godine.

Ostale izmjene koje bismo trenutno izdvojili su knjiženje računa podskupine 367 za razliku od dosadašnjeg iskazivanja te knjiženje osnovnog računa obveza 27341 umjesto dosadašnjeg iskazivanja osnovnog računa 23956. Navedeni Pravilnik propisuje i sheme kontiranja poslovnih događaja što ne smatramo uobičajeno za jedan pravilnik. Sheme kontiranja u nekim poslovnim događajima razlikuju se od dosadašnjeg načina kontiranja.

Pravilnik stupa na snagu s proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu. U knjigovodstvenim evidencijama odredbe Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2025. godine. Sve u svemu, promjene su znatne i tijekom godine ćemo im se detaljno posvetiti u konzultantskim radionicama kao i u naprednim obukama nakon dorada u SPI aplikacijama.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Od ostalih zakonskih izmjena kratko bismpo još izdvojili novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama objavljen u Narodnim novinama br. 4/2024. Izmjene u samom Pravilniku nisu velike. Ono što je značajno je da čl. 6. st. 8. definira da sve aktivnosti i projekti u proračunu i financijskom planu koji traju duže od jedne proračunske godine, ne smiju mijenjati inicijalno definiranu jedinstvenu brojčanu oznaku u svim godinama trajanja aktivnosti odnosno projekta. U navedenom članku ključne su slijedeće riječi – inicijalno definirana i jedinstvena brojčana oznaka.

Pravilnik stupa na snagu s proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu. Slijedom navedenog, podsjećamo da je 2024. godina „zadnja“ prilika za izvršiti reviziju proračunskih klasifikacija i eventualno napraviti izmjene proračuna i financijskog plana sukladno Pravilniku.

Godišnji financijski izvještaj

Kratko vas podsjećamo na neke od zakonskih obveza koje su trenutno aktualne:

· usklađenje podataka analitičkih evidencija i glavne knjige,

· postupak provođenja inventure,

· ispravak vrijednosti potraživanja,

· obračun prihoda i rashoda i utvrđivanje rezultata po izvorima financiranja,

· zakonska korekcija rezultata,

· priprema i predaja financijskih izvještaja.

Navedene aktivnosti zakonska su obveza i ne smijete ih zanemariti ili odgoditi njihovo provođenje. Podsjećamo proračunske korisnike koji su nabavljali nefinancijsku imovinu, a koja je  financirana iz nadležnog proračuna, da su obvezni izvršiti zakonsku korekciju rezultata.

Pripremila: dipl.oec. Maja Štargl Ugljar, konzultant računovodstvenih projekata