U sklopu mjera Vlade za pomoć gospodarstvu donesena je i mjera koja se odnosi na mogućnost odgode plaćanja dijela obveze PDV-a u „posebnim okolnostima“. Ipak, potrebno je pojasniti što donosi mjera tko i na koji način može ostvariti propisanu pogodnost odgode te koji su uvjeti za ostvarivanje prava na odgodu plaćanja.
Dio koji se odnosi na provedbu odgode plaćanja poreza u posebnim okolnostima definiran je u sklopu izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona objavljenih u NN 43/20. U čl.71.a određuje se provedba postupka odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze.
U čl.71.aa definira se što se smatra dospjelom poreznom obvezom, tko može i na koji način podnijeti zahtjev za odgodom dospjele porezne obveze.
U čl.71.b definirano je da se dospjelom poreznom obvezom smatra svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu čl.107.a Općeg poreznog zakona.
Iznimno se dospjelom obvezom za PDV smatra svaka obveza koja dospijeva u roku od tri mjeseca i to počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu čl.107.a Zakona , a ta izmjena je stupila na snagu 20.03.2020.g.
Ukoliko posebne okolnosti potraju duže rok se može produžiti za dodatnih tri mjeseca.

Uvjeti za primjenu odgoda plaćanja obveze PDV-a opisani u čl.71.c su:

 • Da se radi o obvezniku PDV-a
 • Porezni obveznik utvrđuje obvezu PDV-a prema izdanim računima
 • Nema dospjeli nenaplaćeni porezni dug (dozvoljeni iznos je 200,00 kn)

Daljnji uvjeti za primjenu odgode plaćanja opisani su u čl.71.d:

 • Porezni obveznik ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i
 • Ako može temeljem plana i projekcije pretpostaviti da će mu prihodi/primici u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
  Za odgodu plaćanja PDV-a prema ovom propisu nije propisan kriterij da su isporuke u 2019. manje od 7,5 mil kn.

Za ostvarivanje primjene odgode plaćanja PDV-a potrebno je podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev poreznom tijelu elektroničkim putem – kroz sustav ePorezna.

Utvrđivanje iznosa porezne obveze koja će se odgoditi
Za odgodu plaćanja obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada.
To znači da obveznik PDV-a može odgoditi samo dospjelu obvezu PDV-a koju čini razlika između obveze utvrđene prema kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni.

Kako bi porezni obveznici izračunali razliku obveze PDV-a za ožujak 2020. godine (PDV obrazac za ožujak koji se predaje do 20. travnja) moraju obvezu PDV-a utvrditi na uobičajeni način (prema izdanim računima) i evidentirati podatke u „redovne retke“ Obrasca PDV i to:

 • utvrditi obvezu PDV-a po izdanim računima i evidentirati ju u obrascu PDV pod red. br. II
 • utvrditi pretporez prema po primljenim računima i evidentirati ga pod red. br. III
 • iskazati obvezu PDV-a pod red. br. IV. obrasca PDV

Nakon toga obveznici PDV-a trebaju, temeljem podataka o naplati izdanih računa i plaćanju ulaznih računa koji se odnose na obračun PDV-a za 3. mjesec i to putem vlastite evidencije primjenjujući sva pravila postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz čl. 125.1 – 125.k Zakona o PDV-u) utvrditi kolika bi bila obveza PDV-a prema kriteriju naplaćenih/plaćenih računa.
Razliku između obveze PDV-a prema izdanim i naplaćenim računima treba evidentirati u Obrascu PDV pod VIII.2. – Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.

Primjer izračuna obveze:
Obveza za PDV prema izdanim računima je 10.000,00 kn (suma II.1, 2 i 3 PDV obrasca)
Obveza za PDV prema naplaćenim računima je 3.000,00 kn (suma II.1, 2 i 3 PDV obrasca)
Razlika obveze PDV-a prema izdanim i naplaćenim računima je 7.000,00 kn – polje VIII.2

(Napomena: Pretporez se računa na isti način, uzimaju se polja III.1, 2 i 3 PDV obrasca)

Dobiveni i prijavljeni iznos razlike PDV-a koju porezni obveznik može odgoditi Porezna uprava će evidentirati na kartici poreznog obveznika s novim rokom plaćanja.
Porezni obveznik treba do kraja travnja 2020. godine platiti na račun državnog proračuna samo obvezu koja proizlazi temeljem plaćenih/naplaćenih računa u tom razdoblju oporezivanja.
Napomena: pravilo obračuna prema naplati primjenjuje se samo na redovne tuzemne isporuke, to znači da se obveze prema tuzemnom prijenosu porezne obveze, obveze po stjecanju iz EU, isporuke u EU itd. ne uzimaju u obzir kod izračuna naplaćenih računa.
Porezni obveznici koji ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom ili ne žele utvrđivati obvezu PDV-a prema tim uvjetima, i nadalje utvrđuju obvezu PDV-a prema kriteriju tzv. izdanih računa.

Rokovi odgode obveza plaćanja PDV-a

 • za obračun PDV-a za ožujak koja dospijeva 30. travnja – odgoda do 31.07.2020.
 • za obračun prvog tromjesečje koja dospijeva 30. travnja – odgoda do 31.07.2020.
 • za obračun PDV-a za travanj koja dospijeva do 31. svibnja – odgoda do 31.08.2020.

Kako je izmjenom Pravilnika definirano ukoliko posebne okolnosti potraju duže tada se rok za odgodu može produžiti za još tri mjeseca, odnosno za obvezu PDV-a za svibanj, lipanj i srpanj, te za drugo tromjesečje kod kvartalnih obveznika.

Za iznose obveze PDV-a koja se odgađa Porezna uprava neće obračunavati zatezne kamate.
Ukoliko porezni obveznik nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po novom roku tada može u roku od pet dana od dospijeća obveze podnijeti zahtjev za obročnom otplatom bez obračuna kamata. Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima do najduže 24 mjeseca.