Na sjednici održanoj 27. srpnja 2011. Vlada RH donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012. – 2014. godine. Pročitajte njihov skraćeni prikaz koji je pripremila gđa Maja Lukeš Petrović.
 
PRIKAZ VLADINIH SMJERNICA EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA RAZDOBLJE 2012. – 2014. GODINE
 
Na sjednici održanoj 27.srpnja o.g. Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012. – 2014. Godine.
 
Izvorni tekst Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2012.-2014. objavljen je na internet stranicama Vlade RH 

Najvažnije što treba naglasiti u ovom Prikazu Smjernica jest da su projekcije izrađene su u razdoblju koje prethodi parlamentarnim izborima. To praktično znači da su :
 
1. projekcije prihoda su izrađene temeljem postojeće strukture
poreznoga sustava uzimajući u obzir učinke pristupanja i punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji
 
2.projekcije rashoda načinjene slijedom pravila definiranih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.
 
Treba naglasiti osnovne ciljeve fiskalne politike za sljedeće tri godine :

1. smanjenje udjela proračunskih rashoda u BDP
2. smanjenje deficita i smanjivanje udjela javnog duga u BDP 
 

Temeljni cilj fiskalne politike u nadolazećem srednjoročnom razdoblju je smanjivanje proračunskih neravnoteža kroz relativno snižavanje proračunskih rashoda, smanjivanje deficita te zaustavljanje rasta i otpočinjanje postupnog smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u , što proizlazi iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti i objektivnih ekonomskih i financijskih okolnosti u domaćem i međunarodnom okruženju
 
Prioriteti i temelji Smjernica jesu :
 
1. nastavak politike racionalizacije i štednje u svim segmentima,
2. zadržavanje socijalne pravednosti i socijalne osjetljivosti
3. očekivanje oporavka hrvatskog gospodarstva u ovoj godini, oporavku europskog gospodarstva te u kontekstu završetka hrvatskih pregovora s EU

 

  Plan
2011.
Plan
​2012.
Projekcija
​2013.
Projekcija
​2014.
Bruto domaći proizvod,
realni rast (%)     
1,5   2,5    3,5  4,0
Indeks potrošačkih cijena, 
% godišnja promjena      
2,7   2,3       2,0 2,0
Anketna stopa nezaposlenosti,
godišnji prosjek (%)
12,6  12,2  11,3  9,5

Prema projekcijama iz Smjernica, ukupni prihodi državnog proračuna u 2012. rasli bi po stopi od 5%, a u 2013. i 2014. po stopi rasta od 6,4%. Istovremeno međutim rashodi bi rasli sporije od prihoda : u 2012. rasli bi po stopi od 2,2% u 2013.g. 3,0%, a u 2014. g. 4,3%.

U 2012. godini predviđa se realni rast investicija od 5,6% koji će zatim u 2013. g.  6,9% u 2013., a u 2014. g rast od  7,6%..

Sve važniju kategoriju ukupnih prihoda u nadolazećem srednjoročnom razdoblju predstavljat će pomoći EU kako pretpristupnih tako i pristupnih fondova EU koji su Hrvatskoj na raspolaganju. Međutim ne smije se zaboraviti i na na materijalne obveze koje će Hrvatska imati prema EU . (troškovi vezani uz pristupanje EU i pripreme za članstvo u 2011. godini iznose oko 1,8 milijardi kuna). 
 
U Smjernicama se navode i obveze Hrvatske prema Europskoj uniji u dijelu participiranja u zajedničkom EU proračunu što je obveza svake od zemalja članica, a što na godišnjoj razini iznosi dodatnih oko 1% BDP-a. Navedeni rashodi, koji su u slučaju hrvatskog državnog proračuna prisutni počevši od 2013. godine predstavljaju dodatni napor kojega je potrebno provesti u sklopu pretpostavljene fiskalne konsolidacije i smanjenja deficita proračuna.

BITNO JE NAGLASITI da „U pogledu navedenih primitaka iz proračuna EU treba napomenuti kako dio istih ne predstavlja prihod razdoblja u kojemu se realiziraju u hrvatski proračun već predstavljaju izvore financiranja za projekte EU.

Nadalje, Zakon o fiskalnoj odgovornosti nalaže izuzimanje povećanja rashoda općeg proračuna izravno povezanih uz financiranje projekata sufinanciranih iz europskih fondova u prve tri godine članstva od utvrđenih fiskalnih pravila iz Zakona, odnosno isti nisu integralni dio projekcija u ovom dokumentu. S obzirom da ni izvori za njihovo financiranje nisu obuhvaćeni u okviru prihoda ovo nema utjecaja na kretanje deficita.

Projekti sufinancirani iz pretpristupnih fondova, sastavni su dio ukupno projiciranih razina rashoda zbog čega su u manjem dijelu projekcije u ovom dokumentu i restriktivnije od zahtjeva fiskalnih pravila Zakona o fiskalnoj odgovornosti.“

JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 

  Plan
2011.
Plan
​2012.
Projekcija
​2013.
Projekcija
​2014.
UKUPNI PRIHODI 15.131.120 15.470.287   16.139.751   16.933.244
Indeks    97,7  102,2      104,3     104,9
UKUPNI RASHODI    15.862.096  16.122.269          16.679.199  17.246.913
Indeks  102,2   101,6  103,4 103,4
Ukupni manjak/višak  -730.976 -651.982   -539.447 -313.668

Iz tablice je razvidno da u prikazu nisu obuhvaćene sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već da samo županije i dio gradova koji financiraju decentralizirane funkcije. S obzirom na to kao i prethodnih godina navedene parametre treba uzeti uvjetno, a napose dok se ne donesu Upute za izradu proračuna JLPRS za sljedeće trogodišnjo razdoblje 
 
Zasad u Ministarstvu financija nisu izrađene Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012.-2014. godina, dok se za razinu države ne očekuje izrada navedenih uputa.
 
Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur. i dipl. politolog