Vlada RH je na sjednici od 24. listopada 2013.usvojila već dugo najavljivanu izmjenu Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila[1].

Kako se radi o izmjeni Uredbe i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2) koje su od interesa za proračune i proračunske korisnike općina, gradova, županija, to u nastavku zainteresirane upućujemo na tekst objavljen na web stranicama Vlade[2] i praćenje objava u Narodnim novinama, jer Uredba stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se na Upitnik o fisklanoj odgovornosti i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2013.
 
Razlog donošenja Uredbe o izmjeni Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila je usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona proračunu [3] koji je stupio na snagu 30. studenoga 2012. godine.

Izmjena se odnosi na pitanja u području planiranja proračuna/financijskog plana(br.6. i br.14.) i na pitanjeiz područja izvještavanja (br.66.) koje se odnose na obveznike općine, gradove i županije.

1. U području planiranja proračuna /financijskog plana nova formulacija pitanja u Upitniku glase:

6. Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži  prihode i primitke iskazane po vrstama,rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

14. Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

2. U području izvještavanja formulacija pitanja u Upitniku glasi:

66. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu ( odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave).
 
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl. polit.

[1] Narodne novine, br. 78/2011 i 106/2012
[2]https://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/sjednice_i_odluke_vlade_rh/121_sjednica_vlade_republike_hrvatske
[3] Narodne novine br. 136/2012