Ministarstvo financija 12. ožujka o.g. dostavilo je ministarstvima i tijelima državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u tekstu dalje JLPRS) elektronskim putem Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu (dalje u tekstu Uputa za 2018.). Uz to dostavljena im je i Uputa za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobekojima su osnivači Republika Hrvatska i jedna ili više JLPRS, a koji su u prema novom Zakonu o fiskalnoj odgovornosti od 1.1.2019. obveznici predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti i za 2018. uz zamolbu da je dostave na znanje korisnicima koji su u njihovoj nadležnosti. Trebamo naglasiti da je Ministarstvo financija 11.veljače o.g. dostavilo Uputu za sastavljanje i predaju izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna JLPRS za 2018.što smo već obradili. Rok za dostavu njihovih Izjava bio je 28.2.o.g. U nastavku dajemo najznačajnija pojašnjenja iz Upute za 2018. koje se odnose na JLPRS.

Što se tiče sadržaja Upute za 2018. ona sadrži pojašnjenja iz područja javne nabave iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i ostale napomene o pitanjima iz područja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koja se odnose na područje planiranja, izvršavanja, računovodstva i izvještavanja. Uz to, dodatno se pojašnjava način predaje Izjave elektroničkim putem linkova dostupnih na internetskoj stranici Ministarstva financija – http:/mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj-odgovornosti. Najvažnija novost u Uputi za 2018. jest iznimni rok za predaju Izjave za 2018. do 1.travnja 2019.Izjava za 2018. predaje se u skladu s izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila [1]. Ističe se da su obrasci za 2018. jednaki onima korištenim uz Izjavu za 2017.[2]
U području javne nabave –obveznici se podsjećaju na stanovite terminološke promjene u odnosu na Zakon o javnoj nabavi (dalje ZJN) koji je bio na snazi do 1.1. 2017. i obvezu njihove primjene te na primjenu Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi [3](dalje Pravilnik). Posebno se ukazuje na pitanje 43.(registar ugovora i okvirnih sporazuma) u koje se obvezno unose i podaci o jednostavnim nabavama čija je procijenjena vrijednost predmeta jednaka ili veća od 20.000 kn. Ako obveznici nisu imali javne nabave navedene vrijednosti i nadalje daju odgovor N/P. Glede pitanja 37. (upućuje se na primjenu termina „obavijest“ glede objava provedenih postupaka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi [4]). Kod pitanja 39. provjerava se je li plan nabave korisnika bio donesen i objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u skladu s Pravilnikom. Ako obveznici nisu imali navedene javne nabave i dalje slijedi odgovor N/P. Što se tiče pitanja 43. također se provjerava sadržajnu i formalnu usklađenost s tim da odgovaraju samo oni koji su imali nabave procijenjene vrijednosti. Pitanje 44. odnosi se na propisane rokove čuvanja dokumentacije, a kod uzorka se uzima dokumentacija koju je trebalo čuvati tijekom 2018. Pitanje 45. Upitnika prema zakonskim promjenama odnosi se na nabavu društvenih i drugih posebnih usluga navedenih u prilogu X., pa ako ih tijekom 2018.obveznik nije nabavljao- odgovara N/P. Glede pitanja 46. – dostave izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu do 31.3., u Uputi je naglašeno – da je jedina razlika u odnosu na stari ZJN – promjena naziva izvješća (statističko izvješće). Pitanje 47. – provjerava se je li obveznik donio opći akt kojim je uređeno pitanje jednostavne nabave suglasno načelima iz ZJN te je li dostupan javnosti – objavljen na internetskim stranicama.

U Uputi od 11. veljače o.g. razrađeno je davanje odgovora vezano uz privremeno financiranjeU području planiranja JLPRS odgovaraju na pitanja br. 4., a ako imaju korisnike, na pitanja 12.,13.,14.,15., 17. i 18. Kod pitanja 4. testira se dostava upute JLPRS s limitima za naredno srednjoročno razdoblje, ali ako je do kraja godine izrađivana i odluka o privremenom financiranju, tada se testira uputa dana korisnicima za izradu financijskog plana za prva tri mjesecaproračunske godine. Glede planova razvojnih programa (pitanje br.12.) JLPRS koje nisu usvojile proračun za 2019.i projekcije za 2020. i 2021., odgovaraju N/P jer nije trebao biti usvojen plan razvojnih programa. Što se tiče pitanja br.13. – dostava nacrta proračuna i podnošenja prijedloga predstavničkom tijelu u skladu s rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu, odgovara se kao i obično neovisno o tomu što predstavničko tijelo nije usvojilo predloženi proračun i projekcije. Na pitanja 14. – objava proračuna u službenom glasilu, kao dokaz prilaže se broj glasila i datum objave proračuna i projekcija. Kod JLPRS kod kojih nije donesen proračun za 2018. provjerava se objava odluke o privremenom financiranju, a tamo gdje predstavnička tijela u 2018. nisu usvojile niti odluku o privremenom financiranju odgovara se N/P. Na pitanje 15. – kod JLS i njihovih korisnika, kada nije donesen proračun za 2019. i projekcije za 2020.i 2021., daje se odgovor N/P jer kod usvajanja financijskog plana samo za prva tri mjeseca, ne usvajaju se projekcije za naredne dvije godine. JLS koje nisu usvojile niti odluku o privremenom financiranju odgovaraju N/P. 
U području izvršavanja – JLPRS odgovaraju na pitanja 19.,21.,22.,23.,24., u slučaju da imaju proračunske korisnike odgovaraju i na pitanja 25. i 26., pitanja 27.-32. te pitanje 33.
U području računovodstva- svi obveznici odgovaraju na svih 20 pitanja. To znači da JLPRS odgovaraju na pitanja 48.-67.
U području izvještavanja i ostalo JLPRS odgovaraju na pitanja 68., 69., 70. (ako su nositelji decentraliziranih funkcija), 71.,72.,73. i 75. (samo one koje imaju proračunske i izvanproračunske korisnike).

U svezi ELEKTRONIČKE PREDAJE IZJAVE I PRILOGA JLPRS u Uputi se ističe da je datum unosa u aplikaciju – datum predaje lzjave. Načelnici, gradonačelnici odnosno župani dostavljaju popunjeni Upitnik za 2018. ispunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom na link: https://eupitnik.gov.hr/index.php/775728/lang-hr. 
Uz popunjeni Upitnik prilažu se obvezni prilozi u PDF formatu: potpisani i ovjereni obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Izvješće i potpisani i ovjereni skenirani obrazac lzjave na obrascu 1.a ili 1 b; Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019., Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2018. i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2018.- Prilog 5 (ako ima UR).
Uputa za elektroničku predaju Izjave i priloga kod primopredaje – Ako su JLPRS imali primopredaju u 2018. do 31. 8.2018. popunjavaju jedan elektronički Upitnik i prilažu sljedeće obvezne priloge u PDF formatu –  potpisane i ovjerene skenirane obrasce dvije (ili više) lzjava o fiskalnoj odgovornosti (Izjavu za razdoblje od 1.1.2018. do datuma primopredaje -obrazac 1.a ili 1 .b, lzjavu za razdoblje od datuma primopredaje do 31.12. 2018. -obrazac 1.a ili 1.b), ako je dan obrazac 1b – Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019., jedno ili više lzvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu 2018. i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2018.- Prilog 5 . Ako je datum primopredaje bio raniji od 31. 8. 2018. lzjava se davala na temelju dokumentacije uz Izjavu iz prethodne godine koju nije potrebno ponovno prilagati u elektroničkoj dostavi prema Ministarstvu financija. Ako su obveznici imali primopredaju u 2018. nakon 31.8.2018., obvezno sastavljaju dva Upitnikaali popunjava se jedan elektronički Upitnik sa stanjem na dan 31.12.2018.s odgovorima po područjima iz oba popunjena Upitnika. Uz navedeno, prilaže se sva obvezna dokumentaciju koja je proizašla iz danih odgovora na pitanja iz oba Upitnika (u PDF formatu). Treba paziti da pri popunjavanju elektroničkog Upitnika za 2018. pitanja, na koja je dan odgovor NE i DJELOMIČNO, budu sadržajno obuhvaćena u Planu i u Izvješću za 2019.
Prema Uputi za 2018. rukovoditelji unutarnje revizije dostavljaju svoje Mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za područja revidirana u 2018.(Prilog 5) popunjavanjem obrazaca u Excel formatu (na adresi: http ://www.mfin.hr/hr/planiranje-i-izvjescivanje). Popunjeni obrasci šalju se Ministarstvu financija na e-mail: ur.misljenje@mfin.hr, što ne isključuje obvezu prilaganja Mišljenja uz lzjavu za 2018. 

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl. pravnik i dipl. politolog


[1] Narodne novine br.119/15
[3] Narodne novine br.101/17
[4] Narodne novine br.120/16