Objavljeno: 03.09.2018.

Na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. Vlade Republike Hrvatske, a u skladu sa Zakonom o proračunu Ministarstvo financija (dalje u tekstu MF) sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. (dalje u tekstu Upute)[1] i dostavilo ih županijama, gradovima i općinama, kako bi one izradile svoje upute za izradu financijskih planova i proračuna i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.
U nastavku daju se bitne odredbe Uputa. Obveznici primjene Uputa jesu proračunski i izvanproračunski korisnici JLPRS koji izrađuju financijske planove i nadležna upravna tijela JLPRS koja izrađuju prijedloge proračuna. Treba naglasiti da se u značajnom dijelu teksta Uputa obveznike podsjeća na preporuke MF-a dane u Uputama iz prethodnih razdoblja glede izrade prijedloga financijskih planova i proračuna te na potrebu ispravljanja nepravilnosti u primjeni računskog plana.

U okviru odjeljka Temeljni makroekonomski pokazatelji, obveznike primjene upućuje se na Smjernice koje sadrže ciljeve ekonomske politike i makroekonomski i fiskalni okvir opće države za trogodišnje razdoblje koje su objavljene na mrežnoj stranici MF [2], dok se obrasci prethodne procjene za propise (osam zakona ) koji čine zakonski okvir nastavka porezne reforme nalaze na stranicama predviđenim za javno savjetovanje https://esavjetovanja.gov.hr/.

U okviru odjeljka Metodologija izrade prijedloga financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđena je obveza primjene odredbi Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (s najnovijim izmjenama Narodne Novine, br. 3/18) kao primjene ovih Uputa, glede obveznog iskazivanja svih prihoda i rashoda korisnika neovisno o mogućoj uplati dijela prihoda korisnika u proračun JLPRS ili podmirivanje dijela rashoda korisnika izravno s računa proračuna, sadržaja i obuhvata prijedloga financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021. , razine iskazivanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana.
U Uputama se naglašava da upravno tijelo za financije JLPRS određuje brojčane oznake i nazive druge razine izvora financiranja, uz preporuku MF da JLPRS koje imaju više različitih prihoda klasificiranih u izvor financiranja – prihodi za posebne namjene (primjerice komunalni doprinos, komunalna naknada, šumski doprinos, koncesije, prihod od zakupa …) radi jednostavnijeg praćenja i osiguravanja transparentnosti, u okviru tog izvora otvore pod-izvore prema namjenama pojedinih prihoda.
Treba istaknuti da županijska skupština odnosno skupština Grada Zagreba daje suglasnost na prijedlog financijskog plana županijske uprave za ceste zajedno s donošenjem svojeg proračuna.
Kod izrade financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2019. – 2021. trebaju se koristiti načini i mogućnosti sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodne(ih) godine, kao i korištenja kumuliranog viška obrazloženi u Uputama za 2018. – 2020.

U Uputama se ukazuje na česte pogreške kod primjene ekonomske klasifikacije koje treba ispraviti tako da : prihode od zakupa poslovnog prostora treba planirati u okviru podskupine računa 661, sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost treba planirati u okviru podskupine računa 634 ; doprinose i poreze uplaćene za rad na temelju ugovora o djelu treba iskazati u okviru podskupine računa 323 na osnovnom računu 32372 ;rashode za službeni put osoba izvan radnog odnosa, treba planirati u okviru podskupine računa 324.

Odjeljak Metodologija za izradu proračuna JLPRS ukazuje na neznatnu promjenu Računskog plana (dodani su novi odjeljci i osnovni računi u okviru skupine 99 Izvanbilančni zapisi). Kod izrade proračuna za 2019.treba primijeniti i odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 102/17) uz preporuku da se opći i posebni dio proračuna – Račun prihoda i rashoda, iskazuje prema navedenim izmjenama i dopunama citiranog Pravilnika i u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.
U proračun treba obvezno uključiti sve prihode i primitke, rashode i izdatke proračunskih korisnika s tim da su preduvjeti za cjelovito i kvalitetno uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun potanko obrazloženi Uputama za 2017. – 2019. Glede planiranja pokrića manjka iz prethodne (ih) godina, kod izrade proračuna, kao i kod financijskih planova korisnika, treba primijeniti prethodno navedene Upute za 2018. – 2020. gdje su obrazloženi načini i mogućnosti sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka kao i korištenja kumuliranog viška u proračunu. Iste Upute treba primijeniti i na ispravak nepravilnosti u zahtjevu za dobivanje suglasnosti Vlade RH/ministra financija za zaduživanje/davanje jamstva jedinica, a napose glede sadržaja odluke o izvršavanju proračuna.
Glede primjene ekonomske klasifikacije ističe se da JLS prema ovlaštenju Hrvatskih voda prikupljaju prihod od naknade za uređenje voda zajedno s komunalnom naknadom, da ga evidentiraju na osnovnom računu 23955 Obveze za naplaćene tuđe prihode. Budući da se navedena obveza zatvara u trenutku prijenosa sredstava na račun Hrvatskih voda , proizlazi da JLS navedeni prihod ne planira u okviru podskupine 652 Prihodi po posebnim propisima. Rashodi za projektnu dokumentaciju, usluge konzaltinga i nadzora, povezani s rashodima za tekuće i investicijsko održavanje evidentiraju kao izvedeni radovi na istom osnovnom računu unutar odjeljka 3232, a planiraju na podskupini 323 Rashodi za usluge, a ako su povezani s dodatnim ulaganjem, evidentiraju se i planiraju u okviru skupine računa 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ukupni prihod od poreza na dohodak prikupljen na svom području jedinice planiraju unutar podskupine računa 611 Porez i prirez na dohodak. JLPRS treba podsjetiti da se prema Zakonu o financiranju JLPRS (NN, br. 127/17) od ukupno ostvarenih prihoda od poreza na dohodak 17% izdvaja se za fiskalno izravnanje, s tim da ta sredstva jedinice primaju na dnevnoj osnovi i također evidentiraju kao prihod od poreza na dohodak u okviru podskupine računa 611 i to kao nenamjenski prihod. Temeljem navedenoga Zakona, Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda – za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Ovu naknadu treba planirati kao materijalni rashod u okviru podskupine računa 323 Rashodi za usluge (na računu 32399); paušalni porez po krevetu treba planirati u okviru podskupine računa 611, a računovodstveno evidentirati na osnovnom računu 61132;boravišnu pristojbu treba planirati u okviru podskupine računa 651 Upravne i administrativne pristojbe, a evidentirati na osnovnom računu 65141.

JLPRS imaju obvezu MF i Državnom uredu za reviziju dostaviti link na internetsku stranicu gdje su objavljeni njihovi proračuni i projekcije, odluke o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna kao i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna. Kao i prethodnih godina ,radi statističkog praćenja JLPRS u posebnu web aplikaciju MF „Financijski planovi JLPRS“ obvezno unose podatke iz dokumenata: proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021., privremenog financiranja za 2019. (u slučaju donošenja odluke o privremenom financiranju) i svih izmjena i dopuna proračuna za 2019.
Što se tiče planiranja rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija treba istaknuti „da se ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2019. planira uvećati za najviše 2% u odnosu na 2018. a raspodjelu sredstava županijama, Gradu Zagrebu, gradovima i općinama unutar zadanih limita za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju provodit će tijela državne uprave nadležna za decentralizirane funkcije, u suradnji s nositeljima decentraliziranih funkcija i u skladu s potrebama krajnjih korisnika (ustanova), određuju.“

Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.polit.