Vlada RH uputila je 14.11.2013. godine Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s Konačnim prijedlogom zakona (u tekstu dalje Prijedlog zakona).Hitni postupak je usvojen ali zasad nije provedena rasprava. Zainteresirani mogu pronaći navedeni zakonski prijedlog na web stranicama Hrvatskog sabora [1].
 
U nastavku dajemo osnovne odredbe zakonskog prijedloga koje se odnose na obveznike poreza na dohodak na područjima od posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima, ali i na područjima drugih jedinica.
 
1. Zakonom o porezu na dohodak [2]  propisano je za obveznike na PPDS i BPP:
 
1.1.
Rezidenti koji imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima (u daljnjem tekstu: PPDS i BPP), mogu u godišnjem obračunu poreza na dohodak putem podnesene godišnje porezne prijave uvećati osnovni osobni odbitak, za sebe i za članove uže obitelji i djecu, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na PPDS i BPP i to: 3.840,00 kuna mjesečno za područje prve skupine PPDS-a, 3.200,00 kuna mjesečno za područje druge skupine PPDS-a, 2.400,00 kuna mjesečno za područje treće skupine PPDS-a i BPP.
1.2. Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona: na PPDS i BPP, pod propisanim uvjetima, mogu umanjiti porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima, a na području Grada Vukovara oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak.
 
2. Prijedlogom Zakona propisuje se mogućnost korištenja uvećanog osobnog odbitka ovisno o načinu razvrstavanja potpomognutih područja prema posebnom propisu o regionalnom razvoju i propisu o obnovi i razvoju  i to:
 
2.1. Obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na području:

  1. jedinica PPDS (razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju RH) i na području Grada Vukovara (utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara), mogu osobni odbitak koristiti u visini 3.200,00 kuna mjesečno,
  2. jedinica PPDS (razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema istom propisu kao 1.) mogu osobni odbitak koristiti u visini 2.700,00 kuna mjesečno, a koji osobni odbitak se priznaje u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave.

 
2.2. Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona, uz zadovoljenje propisanih uvjeta [3], imaju porezne olakšice, i to u obliku:

  1. oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara, mpo posebnim propisima
  2. umanjenja poreza na dohodak za 50% od tih djelatnosti koje se obavljaju na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti. Iznos oslobođenja od plaćanja poreza, utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti i nemaju vremensko ograničenja.

 

Odredbe o olakšicama za područje posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja iz članaka 54. i 55. Zakona o porezu na dohodak primjenjuju se za 2013. godinu, pri podnošenju godišnje porezne prijave za 2013. godinu.

 
3. Podnošenje godišnje prijave prema važećem Zakonu o porezu na dohodak :

  1. porezni obveznik obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu: ako ostvari dohodak od nesamostalnog rada kod dva poslodavca istodobno; ako ostvari dohodak od samostalne djelatnosti; ako ostvari dohodak iz inozemstva za koji tijekom poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak nije plaćen ili je plaćen u manjem iznosu nego je propisano i drugo;
  2. porezni obveznik nije obvezan podnijeti godišnju prijavu: ako ostvari dohodak od nesamostalnog rada kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca, ali ne istodobno; ako ostvari dohodak od imovine i imovinskih prava; ako ostvari dohodak od osiguranja; ako ostvari dohodak od kapitala; ako ostvari drugi dohodak. 4. Prijedlogom zakona uvodi se obveza podnošenja godišnje porezne prijave za fizičke osobe koje u poreznom razdoblju ostvare drugi dohodak, a primjena se predlaže s 01.01. 2014. odnosno pri podnošenju prijave poreza na dohodak za 2014. godinu. Zakonom se propisuje također da će Porezna uprava po službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja pokrenuti obnovu postupka u roku od 30 dana, ako temeljem novih saznanja utvrdi dohodak koji je porezni obveznik bio obvezan iskazati, a kojeg isti nije iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi.

 
5. Financijske uštede koje proizlaze iz Prijedloga zakona
U Prijedlogu zakona procijenjeno je da će zbog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak od 2015. godine doći do smanjenja proračunskih rashoda za oko 100 milijuna kuna na godišnjoj razini, uslijed promjene visine osobnog odbitka kojeg porezni obveznici mogu koristiti ako imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima, te radi drugačijeg načina utvrđivanja takvih područja.
 
Naime, dosad je godišnjim Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna bilo propisano da se povrat poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi obveznicima poreza na dohodak koji imaju prebivalište i borave na PPDS-u i BPP-u vraća na teret prihoda koji pripadaju državnom proračunu RH.
  
Pripremila Maja Lukeš-Petrović,dipl.iur. i dipl.politolog

[1] https://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o06
[2] Narodne novine, br. 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 120/2013 i 125/2013
[3] koji zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima odnosnih jedinica lokalne samouprave. Pod zapošljavanjem na neodređeno vrijeme radnika podrazumijeva se ako je radnik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na potpomognutim područjima JLS, odnosno na području Grada Vukovara, najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju