Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donijela je planske akte za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu u kojima utvrđuje bilančna prava, koje bi općine, gradovi i županije trebale planirati u svojim proračunima za 2013. [1]
 
U skladu sa člankom 45.a st. 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave [2] Vlada je, iako sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci, donijela Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu i pet odluka kojima se utvrđuju bilančna prava županija, i Grada Zagreba te gradova i općina na koje je preneseno financiranje decentraliziranih funkcija prema posebnim zakonima i to za osnovno i srednje školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb te vatrogastvo.
 
Sukladno citiranom Zakonu sredstva se osiguravaju iz dodatnog udjela poreza na dohodak općinama, gradovima, županijama i Gradu Zagrebu ostvarenog na njihovom području i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i to do razine bilančnih prava potrebnih za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama za svaku pojedinu funkciju.
 
Kako općine, gradovi i županije te Grad Zagreb imaju vrlo različit fiskalni kapacitet, a prihodi koje jedinice ostvare od dodatnog udjela u porezu na dohodak nisu dostatni za pokriće bilančnih pravajavnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda, to je citiranom Uredbom utvrđen način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.
 
Bilančna prava za decentralizirane funkcije u 2013. utvrđena su posebnim odlukama po funkcijama i raspoređena županijama, Gradu Zagrebu, gradovima i općinama – nositeljima financiranja i to kako slijedi: 

1. za osnovno školstvo  – Gradu Zagrebu, županijama i gradovima – za osnovne škole na njihovu području – Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini.

2. za srednje školstvo – Gradu Zagrebu, županijama i gradovima – za srednje škole i učeničke domove na njihovu području – Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini.

3. za socijalnu skrb za centre za socijalnu skrb  na njihovu području –  Gradu Zagrebu i županijama – Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u2013. godini. 
za socijalnu skrb – za domove za starije i nemoćne – Gradu Zagrebu i županijama za financiranje domova za starije i nemoćne osobe – Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini.

4. za zdravstvo – ustanove na njihovu području – Gradu Zagrebu i županijama – Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u2013. godini.

5. za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe – Gradu Zagrebu, gradovima i općinama -Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini.

Napominjemo da je pregled iznosa bilančnih prava sastavni dio citirane Uredbe, a razrađen je u posebnim pregledima i to u:

  • Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2013. godini po županijama u ukupnom iznosu od 2.222.150.242 kn (Tablica 1.)[3],
  • Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2013. godini u ukupnom iznosu od 628.304.691 kn (Tablica 2. županije),
  • Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2013. godini u ukupnom iznosu od 222.619.113 kn. (Tablica 2. gradovi) i
  • Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2013. godini u ukupnom iznosu od 302.815.642 kn (Tablica 3. općine/gradovi).

Treba naglasiti da su bilančna prava – tj. sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda za 2013. utvrđena u iznosu od 2.222.150.242 kn, dok su za  iste funkcije u 2012. godini bila planirana u iznosu od 2.411.281.463 kn, tj. za 189.130.921 kn više nego za 2013.godinu.
 
Najveće smanjenje bilančnih prava za 2013. utvrđeno je za osnovno školstvo (79.420.215 kn), srednje školstvo (35.802.880 kn) i domove za stare i nemoćne  (33.059.742 kn), a u vatrogastvu za (15.539.622 kn), u zdravstvu za ( 14.952.463 kn) te u socijalnoj skrbi – za centre za (10.356.000 kn).
 
Korisnici pomoći izravnanja – županije, gradovi i općine ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu,  Razdjela 025 Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, 2204 Financiranje decentraliziranih funkcija, A539150 Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije, s računa 363 Pomoći unutar općeg proračuna, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak propisanog citranim Zakonom ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2013. godinu.
 
Za financiranje decentraliziranih funkcija za 2013., u Državnom proračunu RH za 2013. u okviru razdjela Ministarstva financija na A 539150 za 2013. planiran je iznos od 1.270.000.000 kn, što je za 3,9% više od plana za 2012., dok su za 2014. i 2015. projekcije ispod plana za 2013.godinu.  
 

Glede prihoda iz kojeg se formira pozicija  pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, a koji se treba koristiti samo za navedene namjene, ističemo da je porez na dohodak (citiranim Zakonom propisan udio 15,5%)  u Državnom proračunu za 2013. planiran u svoti od1.287.148.000 kn tj. s indeksom od 100,3  u odnosu na plan za 2012.( 1.283.250.000 kn)[4], dakle u nešto većem iznosu nego A 539150 gdje su utvrđena dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije.Iako se radi o planiranim prihodima na razini Državnog proračuna to je važan pokazatelj za lokalnu i područnu samoupravu gdje je porez na dohodak dominantan izvor prihoda za financiranje proračuna-javnih rashoda.
 
Budući da su bilančna prava za decentralizirane funkcije za 2013. u citiranoj Uredbi za 2013. utvrđena u svoti od 2.222.150.542 kn, dodatna sredstva izravnanja u Državnom proračuna za 2013. u svoti od 1.270.000.000 kuna (A 539150 ), a dodatni udio u porezu na dohodak u iznosu od 1.287.148.000 kn, te ako pretpostavimo da se iz navedenog namjenskog prihoda trebaju financirati samo pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLPRS, tada neće biti potrebni drugi izvori financiranja osim navedenoga, dok bi jedinice trebale iz prihoda od dodatnog udjela u porezu na dohodak za odnosne decentralizirane funkcije ostvarenog na vlastitom području realizirati iznos od 952.150.542 kn. 
 
Iako zbrojni podaci o izvršenju bilančnih prava decentraliziranih funkcija iz Uredbe i Odluka te izvršenju prihoda od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz Državnog proračuna prethodnih godina nisu javno prezentirani, iz navedenih planiranih kvantifikacija proizlazi da će se u 2013. godini iz pomoći izravnanja u Državnom proračunu (koje su gotovo istovjetne kao i porez na dohodak) financirati 57,15% rashoda – bilančnih prava za 2013. dok će se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak koje će ostvariti  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svojem području financirati 42,85%  ukupnih bilančnih prava za decentralizirane funkcije iz Tablice 1.
   
Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur. i dipl. politolog


[1] Zasad Uredba i Odluke nisu objavljene u Narodnim novinama pa zainteresirane upućujemo na izvorne tekstove usvojenih podzakonskih akata  na Web stranice Vlade Republike Hrvatske
[2] Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007, 73/2008 i 25/2012
[3]Sredstava za zdravstvo i socijalnu skrb raspoređuju se po županijama i Gradu Zagrebu pa su iskazana samo u Tablici 1. [4]za 2014.god.porez na dohodak planiran je  s indeksom rasta od 102,3, a za 2015. god.s indeksom od 102,4