Vlada RH je u uvjetima nastalima radi virusa COVID-19 donijela niz mjera s ciljem pružanja podrške zaposlenicima, ali i poslodavcima, u prevladavanju poteškoća u poslovanju.

Da bi se omogućilo zaposlenicima da što lakše prebrode ove posebne okolnosti, zakonodavac je prvo izmjenama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20) a najposlije donošenjem Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/20), omogućio da zaposlenici kod kojih se provodi ovrha na novčanim sredstvima te i/ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima, raspolažu u cijelosti sa plaćom te drugim stalnim novčanim primanjima (uz izuzetke koji su navedeni dalje u tekstu).

 

Zastajanje s ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Temeljem čl.3.  Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/2020)  uslijed proglašenja epidemije COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, propisano je da se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zastaje s postupanjem u ovršnim postupcima.

Iznimno, ovršni postupak će se provoditi radi:

  • namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
  • tražbine po osnovi dospjele a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine
  • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Osim navedenih slučajeva, ovršni postupak će se provoditi i ako sudac s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja ocjeni da je navedene postupke nužno hitno provesti, unatoč posebnim okolnostima.

 

Provedba ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Člankom 4.  Zakona  propisuje se  da će za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju te neće plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već će cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje ispuniti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja.

Iznimno, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi:

  • namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i
  • ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja će zaprimati nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju sukladno odredbi osim ako se radi o provedbi ovrhe sukladno prije navedenim iznimkama.

Iznimno ako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja prenijeti će zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju.

 

Izuzimanje od ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti  izuzeta su od ovrhe sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti izuzeta su od ovrhe sredstava koja se isplaćuju kao mjera pomoći gospodarstvu i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti.

 

Stečajni razlozi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Stečajni razlozi nastali za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu ovoga Zakona nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka.

Iznimno, prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka može podnijeti dužnik, a Financijska agencija i vjerovnik samo radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

 

Zastoj tijeka zateznih kamata

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate.

 

Trajanje posebnih okolnosti

Trajanje posebnih okolnosti utvrđuje se od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do isteka roka od tri mjeseca nakon njegovog stupanja na snagu tj. od 01.05.2020. godine.

Rok se može odlukom Vlade Republike Hrvatske produžiti za tri mjeseca.

 

 

Zaključak

Obzirom da je 18.04.2020. godine stupio na snagu Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) te je temeljem tog Zakona, FINA zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe za razdoblje od  3 mjeseca (uz iznimke radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene), na taj način se omogućilo da radnici mogu raspolagati osim sa sredstvima sa zaštićenog računa i onim sredstvima koja su se do tada raspoređivala na nezaštićeni tj. redovni račun.

Stupanjem na snagu Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/2020), poslodavac zastaje i sa provedbom ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima, uz iznimke koje su navedene već prije.

Shodno svemu navedenom, poslodavac je dužan za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i dalje isplaćivati sredstva na zaštićeni i nezaštićeni račun, a ukoliko poslodavac ili drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja provodi ovrhu, dužan je ne plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje ispuniti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja (naravno poštujući iznimke kod kojih se sa provedbom ovrhe nastavlja i u slučaju posebnih okolnosti).

 

Fani Ptiček

stručna konzultantica u LC-u