Člankom 71.u Pravilnika o provedbi OPZ-a ( NN 43/20) propisano je da se na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020 primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara.

Korisnici oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu na temelju Odluke Europske komisije su državne organizacije, uključujući državna tijela, javna tijela i ostala javnopravna tijela, ili organizacije koje su odobrila nadležna tijela u Republici Hrvatskoj ili druga osoba koja dobra uvozi u njihovo ime.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu na temelju Odluke Europske komisije primjenjuje se na dobra uvezena do 31. srpnja 2020.

Mogućnost plaćanja uvoznog PDV-a iskazivanjem obveze u prijavi poreza na dodanu vrijednost mogu koristiti samo oni uvoznici/porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a prema posebnom propisu i iskazuju taj porez kao obvezu u prijavi PDV-a i koji na odgovarajući način podnesu zahtjev.

Ukoliko želi koristiti ovu pogodnost i ako ispunjava uvjet, uvoznik/porezni obveznik zahtjev podnosi popunjavanjem carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet robe.

Za odobravanje uporabe obračunskog PDV-a pri uvozu potrebno je samo popuniti i podnijeti uvoznu carinsku deklaraciju sa točnim oznakama u polju 44/2 deklaracije pod nazivom Priloženi dokumenti/Potvrde i odobrenja, a uvozna carinska deklaracija podnosi se putem sustava elektroničke razmjene podataka, koristeći sustav HRAIS Carinske uprave.

Uputu za postupanje može se pronaći na: https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Procedure/Naputci//Uputa%206%20od%202020%20obracunski%20privremeni.pdf

Za uvoz dobara obavljen do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a stavka 1. Zakona (od 20.03.2020.g.) smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) što je propisano člankom 71.v Pravilnika o provedbi OPZ-a.

Navedeno podrazumijeva da porezni obveznik obračunati PDV pri uvozu iskaže kao obvezu u Obrascu PDV pod točkom II.15. te ako ima pravo na odbitak pretporeza u istom Obrascu PDV pod točkom II.14. iskazuje i pravo na odbitak tako obračunanog poreza.

Obvezu PDV-a pri uvozu u prijavi PDV-a moguće je iskazati za uvoz dobara obavljen od 10. travnja 2020. do 20. lipnja 2020.g. Uporaba obračunskog iskazivanja PDV-a nije obvezna.