Hrvatske vode na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave koji je stupio na snagu  23. srpnja 2020. godine poslale su obavijest svim općinama i gradovima koje u njihovo ime vrše obračun i naplatu naknade za uređenje voda:

Poštovani,
Putem naslova se obavljaju poslovi obračuna i naplate naknade za uređenje voda sukladno čl. 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva temeljem podataka iz očevidnika komunalne naknade.
Dana 23. srpnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Članom 9. istog Zakona propisano je da su upravni i drugi poslovi koji se odnose na područje vodnoga gospodarstva u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, drugostupanjskog tijela koji rješava u žalbenim postupcima protiv akata Hrvatskih voda.
Stoga vas molimo da u rješenjima naknade za uređenje voda promijenite uputu o pravnom lijeku tako da glasi:
Protiv ovog  rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave istog  izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb. Žalba se predaje Hrvatskim vodama neposredno ili poštom preporučeno, odnosno izjavljuje usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba može se platiti izravno na račun: HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-47053-OIB ili  u državnim biljezima. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom. Plaćanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 115/2016.), a visina upravne pristojbe propisana je tarifom broj 3. točkom 2. Tarife sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017., 37/2017., 129/2017., 18/2019., 97/2019. i 128/2019.).

Iz ovog proizlazi da bi trebalo napraviti izmjenu predložaka rješenja za naknadu za uređenje voda sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave tj. promijeniti na rješenjima uputu o pravnom lijeku prema navedenom.

Korisnici LC aplikacije KOMIS (u sklopu koje se obrađuje naknada za uređenje voda) mogu prema dostavljenoj obavijesti sami izmijeniti predloške ili poslati zahtjev preko maila ili WEB Ticketinga  za izmjenu od strane LC djelatnika koji će im se u najkraćem roku javiti.