Poprilično teška i izazovna 2020. je pri kraju, ali novost u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogla bi, barem donekle, popraviti planove u narednim godinama.

UDJELI RASPODJELE POREZA NA DOHODAK
Prihod od poreza na dohodak prema novome raspodjeljuje se:

 • udio općine/grada 74 %
 • udio županije 20 %
 • udio za decentralizirane funkcije 6 %

Udio za decentralizirane funkcije Općine, Grada, Županije i Grada Zagreba

 • osnovno školstvo 1,9 %
 • srednje školstvo 1,3 %
 • socijalna skrb skrb 0,8 % ( 0,2 % za centre za socijalnu skrb i 0,6 % za domove za starije i nemoćne osobe)
 • zdravstvo 1,0 %
 • vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0 %

FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA:

 • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna za preuzete decentralizirane funkcije dužna je sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije raspodijeliti svakoj Ustanovi sukladno Odlukama o minimalnim financijskim standardima.
 • Općine, Gradovi, Županije i Grad Zagreb dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (Ustanova) u roku i na način propisan u odlukama o minimalnim financijskim standardima iz članka 10. stavka 1. Zakona o financiranju JLP(R)S.
 • Ako općine, gradovi, županije i Grad Zagreb ne postupe sukladno odredbama Zakona o financiranju JLP(R)S nadležno tijelo može privremeno obustaviti doznaku sredstava za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije.

Poreznoj upravi pripada naknada 1 % od ukupno naplaćenih prihoda za troškove utvrđivanja navedenih iznosa.

RASPODJELA SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA – izračuni Općina, Grad, Županija

 • referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za OPĆINE je -petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih općina te prihoda od prireza koje bi općine ostvarile uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika svih općina, koji se uvećava za 50 % tako dobivene vrijednosti
 • referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za GRADOVE je -petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih gradova te prihoda od prireza koje bi gradovi ostvarili uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika svih gradova
 • referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda za ŽUPANIJE- je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih županija pomnožen s udjelom koji županijama pripada temeljem raspodjele prihoda od poreza na dohodak propisane člankom 5. stavkom 2. točkom 2. Zakona o financiranju JLP(R)S

Napomena! Kod izračuna referentnih vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda isključuje se Grad Zagreb.
Sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA.

NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA:

 • sredstva su nenamjenska, pripadaju skupini tekućih pomoći

IZRAČUN VISINE SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA

 • iznos sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu Općinu, Grad i Županiju utvrđuje Odlukom ministar financija za svaku proračunsku godinu – izračunava se kao umnožak udjela sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu Općinu, Grad i Županiju i iznosa sredstava fiskalnog izravnanja koji je za tu namjenu naveden u državnom proračunu za pojedinu godinu