Predavač: Vedran Vukobrat,  pravni savjetnik-konzultant u LC-u
Datum održavanja: 09. – 10. srpnja 2020 u LC edukativnom centru Zagreb

Postupanje u upravnim stvarima zauzima ključno mjesto u radu niza različitih javnopravnih tijela, bez obzira je li riječ o postupanju državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave ili niza njihovih proračunskih korisnika u okviru svojih javnopravnih ovlasti.

Naravno, neka postupanja imaju relativno jednostavnu pravnu podlogu i repetitivni karakter, dok neka mogu biti izrazito složena i zahtijevati od službenika ekstenzivno poznavanje i odgovarajuću primjenu niza različitih materijalnopravnih i postupovnih instituta. Primjera radi, utvrđivanje i naplata komunalne naknade bez imalo dvojbe predstavlja postupanje koje od nadležnih službenika zahtijeva dubinsko poznavanje različitih postupovnih propisa (ZUP i OPZ), elementarno poznavanje propisa u području računovodstva i financija, kao i niz različitih obveznopravnih instituta koje je potrebno na odgovarajući način primijeniti u različitim životnim situacijama.
Dodamo li navedenome česte izmjene normativnog okvira, neujednačenost postupanja drugostupanjskih i pravosudnih tijela, kao i ponekad iracionalno i neprimjereno dodijeljene radne zadatke i rokove postupanja od strane nadređenih donositelja odluka, sve navedeno dobiva još dublju i složeniju dimenziju.
Stoga smo, upravo s ciljem dostizanja praktično, životno i poslovno učinkovitih rezultata u radu, odlučili pripremiti ovako posebno prilagođenu i multidisciplinarnu edukativnu radionicu koja obuhvaća one elemente koji su od odlučnog značaja za učinkovito i zakonito postupanje u nizu različitih upravnopravnih stvari.
LC Akademija dvodnevna je edukacija namijenjena svima koji žele proširiti određena stručna znanja vezana uz bitne elemente radnih procesa za koje nisu izravno nadležni, ali ti elementi jesu (ili mogu biti) od odlučnog i presudnog značaja za učinkovito i zakonito obavljanje njihovih radnih zadataka. Temeljni cilj Akademije je upravo stvaranje šire slike o čitavom procesu, od svrhe provođenja do postizanja maksimalne radne učinkovitosti pa je osobito prikladna za one koji su tek na početku svog radnog vijeka u javnim službama na svim razinama vlasti u Republici Hrvatskoj.

 

Cjelovitost poznavanja radnog procesa – nužan preduvjet učinkovitom postupanju
Visoka razina specijalizirane stručnosti, uz poznavanje i primjenu brojnih instituta u okviru upravnog postupka, svakako je vrijedna i poželjna osobina unutar svih radnih aktivnosti i procesa. Međutim, držimo kako je potrebno postaviti pitanje jesu li takva znanja sama za sebe dovoljna da bi obuhvatila čitav radni proces i u konačnici polučila potpune, zakonite i učinkovite željene rezultate.
Uvažavajući strukturu i multidisciplinarno međuovisnu slojevitost lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj, mišljenja smo kako je, s ciljem postizanja visoke razine učinkovitosti službenika i radnih procesa za koje su nadležni, navedeno specijalističko znanje u određenoj mjeri nužno proširiti na radne i stručne procese koji na prvi pogled nisu u fokusu određene stručne spreme, odnosno radnog mjesta.

Koja područja u okviru upravnog postupka valja naglasiti?
O načelima postupka, strankama, službenim osobama, rokovima i pravnim lijekovima, ne umanjujući nikako važnost navedenih instituta, na načelnoj je razini bilo više no dovoljno govora u nizu različitih edukativnih stručnih radionica i seminara. Stoga smo odlučili izdvojiti upravo one ključne pojmove i institute koji predstavljaju izvor dvojbi i neujednačenosti u praksi, odnosno o čijoj primjeni ovisi učinkovitost rada i postupanja nadležnih službenika, a posljedično i javnopravnih tijela u kojima su zaposleni.
Primjera radi, uzmimo u obzir okolnost kako je, glede utvrđivanja i naplate javnih davanja, Zakon o općem upravnom postupku prestao biti primarni postupovni zakon te je istu ulogu prepustio Općem poreznom zakonu. Navedeno znači kako je isti na određeni način izgubio dugi niz godina stvarani pivotalni status, što bi svakako trebalo uzeti u obzir prilikom obrazovanja i stručnog usavršavanja gotovo svih javnih službenika u Republici Hrvatskoj.
Nadalje, držimo nužnim naglasiti kako učinkovitost postupanja u velikoj mjeri ovisi o zakonitosti i kvaliteti općih akata, unutarnjoj organizaciji upravnih tijela unutar različitih javnopravnih subjekata, pravilnom računovodstvenom evidentiranju obveza i uplata, kao i o pravilnoj primjeni niza instituta obveznog i ovršnog prava.

Struktura tema i izlaganja u okviru Akademije:

1. dan (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

 • jedinstvena pravila za izradu propisa – osnovno o nomotehnici
 • Opći porezni zakon u odnosu na Zakon o općem upravnom postupku
 • postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi – ZUP i OPZ
 • dostava i izvršnost akata
 • teret dokazivanja u žalbenom postupku
 • razlika između instruktivnih i prekluzivnih rokova
 • osnovno o zaštiti osobnih podataka u  (GDPR)

2. dan (od 09:30 h – 15:00 h s pauzom od 12:00 – 12:45 h)

 • utvrđivanje zastare po službenoj dužnosti i otpis potraživanja
 • ususret digitalizaciji uredskog poslovanja
 • neposredno rješavanje na temelju službenih evidencija – iznimka ili pravilo?
 • praktikum – donošenje rješenja o komunalnoj naknadi
 • utvrđivanje i navođenje pravne osnove
 • primjena propisa
 • izrada upravnog/poreznog akta
 • izvršnost upravnog/poreznog akta
 • žalbeni postupak
 • (elektronički) potpis službene osobe

Napomena:

Cijena LC AKADEMIJE je 2100kn + PDV.
Za sve LC korisnike cijena je 1700kn + PDV

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
–  u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu su uključeni radni materijali i prigodna zakuska.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


Prijavnica: