Mjere pomoći gospodarstvu radi očuvanja likvidnosti

Izdvajamo mjere koje se prvenstveno odnose na komunalno gospodarstvo i poslovne subjekte.

JLS

Jedinica lokalne samouprave provodeći mjere pomoći gospodarstvu, propisujući akte o oslobođenju ili umanjenju obveza plaćanja pojedinih naknada nailazi na nedoumice oko obračuna prihoda koji podliježu obvezi plaćanja PDV-a, napose kod obračuna naknade za zakup.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona u Članku 71.i, stavku 2. decidirano je navedeno da se obveze poreza na dodanu vrijednost ne smatra poreznim obvezama koje su oslobođene od podmirivanja poreznih obveza.

Za ostala porezna davanja podnosi se zahtjev za korištenjem mjera plaćanja poreza iz članka 71.e navedenog Pravilnika, ali za obveze koje dospijevaju počevši od 01.04.2020. godine, do isteka roka od tri mjeseca od stupanja na snagu Pravilnika.

Pogodnost za poreznog obveznika kome dospijevaju porezne obveze koje nisu predmet odgode, određene su na način da porezni obveznik i porezno tijelo mogu sklopiti Upravni ugovor u posebnim okolnostima radi namirenja poreznog duga.

Prihod koji ostvaruje JLS, a koji se veže na komunalno gospodarstvo i  koji ne podliježe obvezi plaćanja PDV-a, kao što je Komunalna naknada, također je uvršten u skup mjera.

Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu navodi da predstavničko tijelo JLS-a može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju okolnosti ugroze od koronavirusa.

Nastupanje posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana te trajanje tih posebnih okolnosti, koje su osnova za oslobađanje od obveze, određeno je Odlukom o nastupanju posebnih okolnosti.

Slijedeća mjera koju je donijelo Ministarstvo  kulture  uz suglasnost ministra financija je odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe, obveznike plaćanja iste, na razdoblje od 2 mjeseca.

Odluka je donesena 20.03.2020. godine, te uskoro istječe. Obzirom da još nije produžena, preporučuje se praćenje i usklađivanja s promjenama.

Komunalna društva

U prvom dijelu navode se mjere koje JLS koristi za pomoć gospodarstvu, dok sami gospodarstvenici, odnosno privatnopravna tijela nemaju mogućnosti sami sebi pomoći koristeći se do sada propisanim mjerama pomoći.

Komunalna društva koja obavljaju djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, podliježu odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a

obavljanje djelatnosti propisano je Uredbom o gospodarenju otpadom.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju otpadom ne predviđaju mogućnost „ne ispostavljanja“ računa korisnicima minimalne javne usluge.

Pozivajući se na čl. 33.,stavak 1. ZOGO-a, (NN br. 94/13,3/17) koji propisuje kako je davatelj usluge dužan obračunati cijenu javne usluge primjenom načela „onečišćivač plaća“, osigurati ekonomsko održivo poslovanje, a ujedno člankom 4., stavkom 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17) određeno je da JLS preuzima obvezu plaćanja javne usluge i vodi evidenciju o istima za koje je preuzela obvezu plaćanja.

Isto tako i Zakonom i Uredbom nije predviđeno oslobađanje pojedinih kategorija korisnika, već je i tu dana mogućnost da JLS preuzme plaćanje za iste.

Dakle, prema važećim zakonskim propisima, po kojima posluju društva koja obavljaju javnu uslugu prikupljanja otpada ili opskrbu vodom,  ne dozvoljava se „oslobođenje plaćanja usluge “od strane tvrtke (davatelja usluge) već o tome odlučuju Gradovi/Općine koji to propisuju Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ili Odlukom o obavljanju djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje..

Isto se odnosi i na društva koja obavljaju vodnu djelatnost Isporučitelji vodnih usluga. Zakonom o vodama nije propisano neispostavljanje računa ili oslobođenje od obveze plaćanja vodne usluge, već tu obvezu mogu preuzeti na sebe osnivači tih društava – JLS.

 

Zaključak

Prethodno navedenim mjerama omogućava se jedinicama lokalne samouprava donošenje internih akata o oslobođenju plaćanja pojedinih naknada poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja naknada kojim JLS ostvaruje prihod.

Kod uvođenja oslobađanja od plaćanja, točnije umanjenjem obveze ili potpunim nezaduživanjem treba voditi računa o obvezi plaćanja PDV-a, koji se ne smatra poreznom obvezom koja se može osloboditi od obveze plaćanja. Odgoda se može ostvariti putem Upravnog ugovora.

Spomenička renta je jedna od prvih naknada za koju je donesena Odluka o obustavi plaćanja, ali treba pratiti rokove važenja.

Naknade koje podliježu Zakonu o komunalnom gospodarstvu mogu se ne obračunati ili umanjiti, ali samo za poslovne prostore i građevinsko zemljište, o čemu JLS donosi interni akt.

Trgovačka društva dužna su poštovati Zakone po kojima su dobili dozvole za obavljanje svojih djelatnosti, podakte po kojima obavljaju djelatnost, te su dužna ispostavljati račune za obavljene usluge kao i plaćati PDV.

 

Provođenje mjera kroz aplikaciju 210 – KOMIS u potpunosti je omogućeno, predstavljeno korisnicima i u primjeni je.

Postoji nekoliko varijanti provođenja navedenih mjera kroz program KOMIS i Salda konti:

  1. Ažuriranje podataka olakšica u postotku i vremenu trajanja koje donosi predstavničko tijelo JLS-a, a odnosi se na buduća zaduženja koja nisu napravljena za vremensko razdoblje trajanja olakšice i poslovne subjekte koji su obuhvaćeni tom odlukom. Nakon ažuriranja olakšica podešavaju se i predlošci za ispis računa gdje je vidljiv iznos te razlog umanjenja ili potpunog oslobođenja od plaćanja naknade.
  2. Naknadno storniranje (djelomično ili potpuno) već obračunatih zaduženja, a koje se odnosi na razdoblje trajanja olakšice i poslovne subjekte koji su obuhvaćeni odlukom predstavničkog tijela JLS-a.

Još jednom upozoravamo na olakšicu za naknade koje su obuhvaćene i PDV-om, a koji se ne smatra poreznim obvezama koje su oslobođene od podmirivanja poreznih obveza.

 

Autori:

Dubravko Duvnjak, stručni konzultant LC-a

Vanja Horvatić, stručna konzultantica LC-a

 


Literatura:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

Odluka o nastupanju posebnih okolnosti