Strategija-upravljanja-imovinom-Gard-Glina

Gradsko vijeće Grada Gline na svojoj je 17. sjednici održanoj dana 5. ožujka 2020. godine usvojilo Strategiju upravljanja imovinom. Ono što nas čini naročito ponosnima jest činjenica da je strategija, nakon izlaganja predstavnika LC-a, usvojena jednoglasno.

Podsjetimo se ukratko da je u skupnom Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz ožujka 2016. Državni ured za reviziju (dalje u tekstu: DUR) utvrdio da svega 32 od ukupno 556 lokalnih jedinica učinkovito upravlja svojom imovinom. Ovo ukazuje na okolnosti da velika većina gradova i općina u Republici Hrvatskoj ne raspolaže podacima o stvarnom stanju imovine kojom upravljaju i raspolažu, odnosno kojima bi trebale upravljati i raspolagati. Također, ističe se kako u poslovnim knjigama nije evidentirana imovina za koju su riješeni imovinskopravni odnosi, a za imovinu za koju nisu riješeni imovinskopravni odnosi nisu poduzimane sustavne i planske aktivnosti za sređivanje tih odnosa.

Uvažavajući navedeno, DUR je dao preporuke u skladu s kojima su gradovi i općine dužni ustrojiti i voditi registar imovine na način i s podacima propisanim za registar državne imovine, evidentirati i uskladiti poslovne promjene u vezi s nekretninama u poslovnim knjigama te provesti cjeloviti popis imovine i obveza. Također, DUR je u istom Izvješću utvrdio kako su jedinice lokalne samouprave, uvažavajući njihove specifične gospodarske i razvojne interese, dužne donijeti strategiju upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Grad Glina prepoznao je društvo LIBUSOFT CICOM d.o.o. kao strateškog partnera s kojim će sustavno i cjelovito pristupiti multidisciplinarnoj problematici prepoznavanja i evidentiranja gradske imovine, a nakon ustroja registra nekretnina Grada Gline, u koji gradski službenici u suradnji s LC konzultantima marljivo, predano i kontinuirano unose sve pojavne oblike gradskih nekretnina, pristupilo se izradi Strategije upravljanja imovinom Grada Gline.