Ministarstvo financija na svojim službenim internetskim stranicama[1] objavilo je podatke iz dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. (u tekstu dalje JLP(R)S) izrađenih sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu[2] u tabličnim prikazima (po subjektima – općinama, gradovima, županijama i Gradu Zagrebu, te zbrojno po razinama odnosno skupinama JLP(R)S).

Tablični prikazi izrađeni su prema ekonomskoj klasifikaciji iz Računskog plana proračuna dok su rashodi proračuna JLP(R)S zbrojno dani prema funkcijskoj klasifikaciji rashoda. Pojedinačni podaci ukazuju na poslovanje subjekata (prioritete i učinke mjera tekuće ekonomske politike), a zbrojni prikazi pogodni su za  izradu analiza prihoda i rashoda JLP(R)S radi predlaganja promjena u zakonodavnom i institucionalnom okviru sukladno strategijama razvoja zemlje i teritorijalnih jedinica, u višegodišnjem razdoblju ali uz provjeru njihovih učinaka na pojedine subjekte.

Kao što smo najavili  u prethodno objavljenoj Analizi osnovnih pokazatelja poslovanja JLP(R)S (zbrojno) prema financijskim izvještajima proračuna za 2014., u ovom prilogu dajemo komparativnu analizu osnovnih pokazatelja ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka 20 županijskih proračuna u odnosu na 2013. na zbrojnoj razini  i strukturnih i nominalnih odstupanja bitnih pokazatelja.

UKUPNO PRORAČUNI ŽUPANIJA  u 2014. – Ukupni prihodi i primici proračuna županija – zbrojno (20 JPRS) u 2014. ostvareni su u iznosu od 3,8 milijardi kuna i rasli su za 2,7% u odnosu na 2013., dok su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 3,7 mlrd. kn tj. za 0,8 postotnih poena ispod  2013. Daljnja analiza izvještaja pokazuje da su ukupni prihodi (bez primitaka)  ostvareni u svoti od 3,7 mlrd. kn., s rastom od 2% prema 2013., dok su ukupni rashodi  izvršeni sa 3,6 mlrd. kn i manji su za 1,3 postotna poena. U odnosu na ukupne proračune JLP(R)S , koji  u 2014. imaju veći rast rashoda u odnosu na rast prihoda i primitka pokazatelji kod županijskih proračuna – zbrojno  ukazuju relativnu uravnoteženost odnosa između prihoda i potrošnje uz potrebu analize strukture izvora i vrsta prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, zbog značajnih razlika u  fiskalnom kapacitetu županija.

1.Prihodi poslovanja proračuna županija (koji u strukturi ukupnih prihoda čine 99,8%)  u 2014. ostvareni su sa 3,73 mlrd. kn s rastom od 2,3% dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 8,02 milijuna kuna (za 12 mil. kn manje) nego 2013. Treba istaknuti da su prihodi od poreza i prireza na dohodak (koji strukturno čine 42,9% ukupnih prihoda županijskih proračuna) ostvareni u iznosu od 1,6 mlrd. kn (uz rast od 1,8 % ), za razliku od  prihoda od poreza na dohodak proračuna JLP(R)S –zbrojno, čiji udio iznosi 50,5%, tj za  1,1 postotnih poena ispod udjela 2013. a koji su ostvareni u iznosu od  11,5 mlrd. kn (s padom od 2,7 postotnih poena, tj. nominalno za 323. mil. kn manje.  Iz navedenog proizlazi  da 20 županijskih proračuna zbrojno promatrano sudjeluje sa  14%  u ukupnom ostvarenju poreza na dohodak  za 2014. svih JLP(R)S. Zasad je rast prihoda od poreza na dohodak  na razini županija približan razini učinka 2013. tj. Zakonom iz 2012. povećane raspodjele poreza na dohodak u korist županija.

Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u 2014. ostvareni u 2014. u iznosu od 1,5 mlrd. kn (uz rast od 8,1%) povećani su strukturno (za 2,1 postotnih poena u ukupnim prihodima), a nominalno za 115 mil. kn. U tomu su analogno povećani i prihodi od pomoći iz proračuna ostvareni sa 505,5 mil. kn,uz rast od 9,3% i to za 22,1 mil. kn.  Za razliku od toga prihodi od pomoći  izravnanja za decentralizirane funkcije ostvareni u 2014. iznosu od 890,9 mil. kn, manji su za  4,1 mil. kn. U odnosu na 2013. zabilježeno je i povećanje prihoda od imovine (za 11%)  ostvarenih u iznosu od 251,8 mil. kn, u čemu je 92% ili 232,9 mil. kn udio prihoda od nefinancijske imovine (s rastom od 13,7%). Treba istaknuti  da su i prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU imali značajan rast od 527%, tako da su  sa 10,7 mil. kn u 2013. povećani na 67,3 mil. kn. Suprotno tomu prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni  u iznosu sa 129,2 mil. kn znatno su niži nego 2013. (za 83,7 mil. kn ili 39 postotnih poena).

Analiza izvršenja  rashoda poslovanja proračuna županija za 2014. (koji u strukturi ukupnih rashoda čine 86,6%) pokazuje da su strukturno povećani  za 1,3 postotna poena  u odnosu na udio 2013, a izvršeni su sa 3,13 mlrd. kn tj. za 60 mil. kn više.  Unutar rashoda poslovanja treba napomenuti sljedeće Rashodi za zaposlene izvršeni sa 603,3 mil. kn povećani su strukturno za 1,6 postotnih poena, a nominalno za 8,9%, tj. za 49,3 mil. kn; pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene sa 319,7 mil. kn porasle za 8,4% tj. 24,2 mil. kn gdje je  286,5 mil. kn izvršeno za pomoći unutar općeg proračuna. U kontekstu toga treba spomenuti da iz analitičkih podataka proizlazi povećanje broja zaposlenih u tijelima i kod korisnika proračuna, za koje držimo da su uvjetovani povećanim opsegom posla zbog prijenosa obavljanja određenih poslova  vezanih uz promjenu zakonske i podzakonske regulative.

U odnosu na navedeno drugi rashodi županijskih proračuna zbrojno iskazano bilježe pad – materijalni rashodi izvršeni sa 1,44 mlrd. kn manji su za 194 mil. kn u odnosu na 2013., financijski rashodi manji su za 3,8 mil. kn, subvencije su  izvršene sa 104,9 mil. kn manje za 4,1mil. kn, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna izvršene su sa 270,3 mil. kn manje su za 9,7 mil. kn, dok su ostali rashodi izvršeni u visini od 364 mil. kn manji za 29,1 mil. kn, s tim da je najveći pad zabilježen kod kapitalnih pomoći u visini od 5 mil. kn). Povećanje je iskazano jedino kod rashoda za usluge. Navedeno ukazuje na globalne  tendencije  na razini države ali i na županijske politike.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2014. nominalno i prema svom udjelu u ukupnim županijskim proračunskim prihodima (strukturno) nastavljaju tendenciju pada (kao i kod ukupno proračuni JLP(R)S), a  ostvareni su u svoti od svega 8,02 mil. kn (12. mil. kn manje nego 2013. i rashodi za nabavu nefinancijske imovine županijskih proračuna  imaju također navedenu tendenciju iako su izvršeni  bitno iznad navedenih prihoda:  u 2014 izvršeno je  484,1 mil. kn (za  54,2 mil. kn manje). Porast (15,4%) bilježe jedino (iako strukturno mali) rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  izvršeni  sa 13,2 mil. kn kao odraz djelokruga županija u dijelu financiranja decentraliziranih funkcija – investicija , dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni u iznosu od 130,8 mil. kn manji za 17,1 mil. kn nego 2013. (za 11 postotnih poena). Iako se prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija, jedne od vrlo značajnih funkcija županija, osiguravaju iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije visina ostvarenja prihoda od nefinancijske imovine u odnosu na izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine značajna je ne samo zbog  minimalnih financijskih standarda već i dodatnog sudjelovanja županijskih proračuna  u navedenim rashodima  za decentralizirane funkcije.

Sučeljavanje podataka iz financijskih izvještaja o ostvarenju prihoda poslovanja županijskih proračuna s izvršenjem rashoda poslovanja s jedne strane te ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine s izvršenjem rashoda za nabavu nefinancijske imovine pokazuje neusklađenost odnosa .  Međutim odnos visine iznosa ukupnih prihoda i ukupnih rashoda (uključiv i preneseni višak ) zbrojno promatrano pokazuje da je iznos viška prihoda veći u odnosu na iznos manjka prihoda.

3. Analiza transakcija na financijskoj imovini i obvezama daje značajne podatke: Sučeljavanje ostvarenja primitaka od financijske  imovine i zaduživanja s izvršenjem izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2014. pokazuje sličnost s globalnim kretanjem – primici županijskih proračuna ostvareni su sa 71,2 mil. kn što je za 70% više nego u 2013., dok su izdaci izvršeni sa 138,4  mil. kn ili za 13,8% više. U okviru ostvarenih primitaka 2014. g. 63%  iznose primici od zaduživanja  sa 45,8 mil. kn, koji rastu 445%. U strukturi izdataka županijskih proračuna izvršenih 2014. g. preko 45% iznosili su izdaci za  otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 62,7 mil. kn koji su za 13,9 mil. kn niži nego u 2013. Financijski izvještaji proračuna županija zbrojno za 2014. na razini primitaka od financijske imovine za 2014. ukazuju na veći iznos manjka primitaka od financijske imovine i obveza u odnosu na iznos viška.

Zaključna analiza ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka te izvršenja ukupnih rashoda i izdataka županijskih proračuna za 2014. – zbrojno ukazuje da nakon sučeljavanja iznosa ostvarenih i prenesenih viškova i manjkova te iznosa viškova prihoda i primitaka raspoloživih u sljedećem razdoblju i iznosa rashoda budućih razdoblja i dalje ostaje višak prihoda i primitaka. Ali to ne može poslužiti za izradu novih zakonskih prijedloga bez potanke analize višegodišnje dinamike kretanja županijskih proračuna. 

Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur.i dipl.politolog