Zakonske obveze usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLP(R)S za 2011. godinu


PODSJETNIK  NA OBVEZU IZ ZAKONA O PRORAČUNU – izradu i podnošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna JLPRS za 2011. godinu.
 
Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2008) izvršno tijelo države, županija, Grada Zagreba, gradova i općina ima obvezu podnijeti svojem nadležnom predstavničkom tijelu na raspravu i uvajanje Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (u daljem tekstu godišnji izvještaj) odnosne jedinice za prethodnu 2011. godinu kako bi se ustanovilo poslovanje jedinice i njenih korisnika. Samo kroz izvršenje planiranog proračuna - realizaciju javnih rashoda u okviru planiranih i realiziranih javnih prihoda i iskazanih odstupanja u odnosu na planske postavke mogu se sagledati nominalni efekti programa izvršenja javnih usluga građanima i politike jedinice.

Stvarni učinci predmet su valorizacije i mjerenja programa kroz instrumente koji kroz višegodišnje razdoblje pokazuju financijske i stvarne učinke u realizaciji zacrtanih ciljeva, vizije i misije svakog od subjekata.

1. Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općina, gradova i županija te Grada Zagreba -članak 108. ZP
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLPRS sadrži :
 
1.1. prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
1.2. posebni dio proračuna. 1.3. izvještaj o zaduživanju na tžištu novca i kapitala,
1.4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
1.5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
1.6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nikako se ne smije zaboraviti da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna županija i Grada Zagreba  uz prethodno navedeno obuhvaća i:

1. izvršenje financijskih planova županijskih uprava za ceste - na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i
2. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka županijskih uprava za ceste.

Treba naglasiti da je istim člankom citiranoga Zakona propisano da ministar financija treba donijeti pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji propisuje sadržaj i obveznike izrade navedenih izvještaja o izvršenju proračuna. Međutim od 2008. do danas – lipanj 2012. taj pravilnik nije donesen.
 
Naglašujemo da je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna usvaja na 4. razini ekonomske klasifikacije, a plan proračuna na 3. razini.

2. Donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna – članak 110.ZP
 
2.1.Tijek izrade, faze usvajanja i subjekti u postupku donošenja godišnjeg izvještaja :  
2.2.Prijedlog godišnjeg izvještaja- usvajanje    
2.3. Godišnji izvještaj – donošenje  
Budući da nije donesen pravilnik o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna jedinice same koncipiraju navedeni akt držeći se sadržaja i razine na kojoj se trebaju dati podaci o izvršenju proračuna.
 
Međutim godišnji izvještaji ne sadrže samo tablične prikaze već i razne oblike grafičkih prikaza usporednih kretanja planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka odnosno planiranih i izvršenih rashoda i izdataka u određenom razdoblju - pretežito dvogodišnjem razdoblju. Uz to izvještaj sadrži i tekstualno obrazloženje kretanja prihoda i rashoda i odstupanja u odnosu na planirane iznose.


3.Podnošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana županijske uprave za ceste - članak 111.ZP Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika- ŽUC-a  daje predstavničko tijelo 4.Dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općina, gradova, županija i Grada Zagreba - članak 112. ZP

Subjekt dostave godišnjeg izvještaja  o izvršenju proračuna JLPRS - načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.
Rok za dostavu godišnjeg izvještaja - 15 dana nakon što ga donese općinsko vijeća, 
gradsko vijeće, gradska skupština Grada Zagreba odnosno županijska skupština predstavničko tijelo.
Subjekt kojemu se dostavlja godišnji izvještaj – Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija
 
Budući da člankom 110 ZP. nije propisan rok u kojem predstavničko tijelo treba donijeti Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna to nema ni roka – datuma obvezne dostave.

5. Sankcije u slučaju nedostave godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna JLPRS i  o izvršenju financijskog plana ŽUC-a

5.1.Treba posebno naglasiti da postoje sankcije ako JLPRS ne dostavi svoje podatke odnosno navedeni akt o izvršenju proračuna.
 
Naime člankom 113. Zakona o proračunu propisano je da se općini, gradu , županiji odnosno Gradu Zagrebu koja ne dostavi u roku i na način propisan odredbom članka 112. ovoga Zakona godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,  privremeno obustavlja doznačivanje pomoći i pomoći izravnanja iz državnog proračuna.
 
5.2. Člankom 125.ZP propisana je novčana kazna za prekršaj - odgovorne osobe proračuna i proračunskog korisnika JLPRS u visini od50.000 do 100.000 kuna - ako sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna nije sukladan članku 108. stavku 1.,2. i 3. ovoga Zakona, a člankom i ako godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLPRS ne dostavi sukladno članku 112.ZP;
 
5.3. Člankom 126. ZP propisana je novčana kazna za prekršaj odgovorne osobe županijske uprave za ceste u iznosu od 50.000 - 100.000 kuna – ako ŽUC ne izradi i ne dostavi godišnji izvještaj o izvršenju svojega financijskog plana sukladno članku 111. stavku 1. ZP.
 
Završne napomene
 
Naglašavamo da JLPRS podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno usvojenom proračunu za 2011. poštujući obvezne odredbe iz Zakona o proračunu koje se odnose na izvještavanje i izvršavanje proračuna ( čl. 107.- 111.) te Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te akata o organizacijskom ustroju jedinice , Odluke o izvršavanju proračuna nadležne JLPRS za 2011. godinu i drugih uputa nadležnih tijela JLPRS.
 
Navedeni prikaz dan je ne samo kao podsjetnik za općine, gradove i županije i Grad Zagreb koji do 1. lipnja nisu uputili Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna za 2011. svojem predstavničkom tijelu.Naime Vlada RH navedeni je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna dostavila Hrvatskom saboru u propisanom roku.
 
Uz to ukazujemo ne samo na sankcije iz Zakona o proračunu već i na obveze koje proizlaze iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti i odgovarajućih podzakonskih akata (Uredbe i Upitnika ).
 
U više navrata općine pa i gradovi postavljali su upite što se događa ako njihovo predstavničko tijelo ne usvoji Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu. Moramo naglasiti da u Zakonu o proračunu nema novčanih sankcija za JLPRS osim kroz članak 113. ZP koje su privremenog karaktera, tj. privremena obustava doznaka pomoći iz državnog proračuna, ali nije definirano radi li se o pomoćima izravnanja za decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, socijalnu skrb i vatrogastvo) ili i pomoći jedinicama na području PPDS prema godišnjem Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna.

Uz to člankom 125. zapriječena je novčana kazna za izvršno tijelo –ako u roku od 15 dana ne dostavi godišnji izvještaj nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo. Međutim ako predstavničko tijelo ne donese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, izvršno tijelo ne može izvršiti svoju obvezu već jedino o tomu obavijestiti nadležna tijela (Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju) i postupiti po njihovoj uputi (eventualno dostaviti Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji nije predstavničko tijelo usvojilo).

Priredila

Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur i dipl. politolog


Isprintajte stranicu