Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja


ZAKON O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA  

Zakon je privremenog karaktera a primjenjuje se od 18 .lipnja 2009. do 31.prosinca 2010.

Zakon je važan za upravna tijela županija, grada Zagreba i velikih gradova koji su preuzeli decentralizirane funkcije u području građenja koji postupaju po podnesenim zahtjevima.i za investitore koji grade te stranke u postupku.

Zakon ima za cilj potaknuti ubrzanje tijeka kapitala u području gradnje i domaća i strana ulaganja vezana uz građenje građevina za koje se prema organskom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdaje potvrda glavnog projekta.

Zakon skraćivanjem rokova za postupanje i ubrzava upravne poslove koje navedene JLPRS moraju obavljati i propisuje kratke rokove za postupanje i za pravne osobe s javnim ovlastima koji postupaju te Upravni sud.

UVODNE NAPOMENE UZ DONOŠENJE PRIVREMENOG ZAKONA
 
Hrvatski Sabor donio je po hitnom postupku u lipnju 2009. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja ( dalje u tekstu Privremeni zakon) a objavljen u NN 69/2009  s tim da je stupio na snagu  18.lipnja  2009.
 
Privremeni zakon je donesen kao privremena mjera radi poticanja ulaganja a primjenjivat će se do kraja sljedeće godine (31. prosinca 2010).Donesen je kao jedna od usvojenih proturecesijskih mjera Vlade Republike Hrvatske iz veljače 2009. koje se odnose na poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija, a kojom se osigurava efikasna koordinacija državne i lokalne razine radi stvaranja povoljnijih uvjeta za izravna strana ulaganja, ubrzavaju aktivnosti kod već pripremljenih projekata i uvodi ubrzani postupak ishođenja svih dozvola u roku od 45 dana za izravna ulaganja veća od 10 milijuna eura.

Izdavanja dozvola u području gradnje uređeno je slijedećim propisima:
 
1.         Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) –dalje u tekstu ZPUG,
2.         Uredbom o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu(NN 116/07) i
3.         Drugim podzakonskim propisima donesenim odnosno ostavljenim na snazi na
temelju spomenutog Zakona.


Donošenjem Privremenoga zakona omogućava se:
 
1.         građenje predmetnih građevina na temelju jednog akta - rješenja za građenje u roku od 45 dana, umjesto na temelju dva akta kao što je propisano ZPUG - lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta;
2.         potpuna priprema projekta prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje;
3.         pružanje izravne stručne pomoći Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nadležnim upravnim tijelima županija i velikih gradova uz nadoknadu;
 
4.         izdavanje tih rješenja od strane nadležnog Ministarstva za predmetne građevine čija je vrijednost veća od 10 milijuna eura i
5.         skraćenje rokova za utvrđivanja posebnih uvjeta propisanih posebnim propisima.

NAJZNAČAJNIJE ODREDBE PRIVREMENOG ZAKONA
 
Predmet  Zakona - uređuje gradnju, izdavanje akata za građenje, uporaba i uklanjanje građevina za koje se prema ZPUG izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnoga projekt i provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora 

Rješenje za građenje, a ne lokacijska dozvola
Investitor može pristupiti građenju građevine  na temelju rješenja za građenje i za građenje navedenih građevina ne izdaje se lokacijska dozvola.

Primjena ZPUG i ZUP i Naputak ministrice
 
Na sva pitanja u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom, održavanjem i
uklanjanjem građevina te obvezama iz Privremenoga zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ZPUG  te posebnih propisa, ako Privremenim zakonom nije propisano drukčije. Međutim u provedbi Privremenoga zakona ne primjenjuju se odredbe citiranih propisa kojima su propisani duži rokovi od rokova propisanih Privremenim zakonom.
 
U vezi s provedbom Privremenoga zakona sukladno Zakonu o sustavu državne uprave, ako to bude potrebno, naputkom ministrice propisat će se način rada u tijelima državne uprave te upravnim tijelima županija, grada Zagreba i velikih gradova.
 
RJEŠENJE ZA GRAĐENJE
 
Nadležnost za donošenje rješenja za građenje- tijela i granica vrijednosti
 
Za donošenje rješenja za građenje nadležna su upravna tijela velikih gradova, Grada Zagreba odnosno županija na čijem se području namjerava graditi građevina, tj. ista tijela koja su prema ZPUG-u nadležna za izdavanje lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata.

Rješenje za građenje građevine koja se namjerava graditi na području dviju jedinica lokalne samouprave donosi upravno tijelo županije nadležno za poslove prostornog uređenja i gradnje na čijem se području namjerava graditi građevina.

Za izdavanje rješenja za građenje za građevine odnosno izvođenje radova čija vrijednost iznosi 70.000.000,00 kuna i više nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.


Zahtjev za donošenje rješenja za građenje sadrži:

1.         Obvezan pisani zahtjev za izdavanje rješenja za građenje,
2.         Dokumente koje investitor (podnositelj zahtjeva) mora priložiti uz zahtjev:
1.         tri primjerka glavnog projekta,
2.         pisano izvješće o kontroli glavnog projekta ako je kontrola projekta potrebna,
3.         dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici ili zemljištu od kojeg se ista formira, na zemljištu u obuhvatu zahvata u prostoru, odnosno na postojećoj građevini,
4.         elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta.

Ako je glavni projekt izrađen prema stranim propisima, investitor uz zahtjev za donošenje rješenje za građenje prilaže i pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji.
 
Rokovi za poduzimanje radnji u postupku donošenja rješenja:

1.     rok od 5 dana nadležnom tijelu za pregledavanje zahtjeva i donošenje zaključka kojim se poziva na dopunu zahtjeva , ispravak glavnog projekta u roku od 8 dana uz upozorenje na posljedice
2.     rok od 8 dana investitoru za dopunu odnosno ispravak zahtjeva i/ili priloga
3.     ako investitor u roku od 8 dana ne dopuni/ispravi podnesak i/ili prilozi zahtjev se odbija
4.     ako nadležno tijelo ne postupi u roku slijede posljedice – pravo na žalbu i rješavanje zahtjeva  od strane Ministarstva o trošku prvostupanjskog nadležnog tijela i mogućnost pokretanja stegovnog postupka.
Time se onemogućava otežavanje postupka i rješavanje u krajnje propisanom roku.

Primjena dokumenata prostornog uređenja –šireg područja
 
U slučaju protivnosti odredbe dokumenta prostornog uređenja užega područja odredbi dokumenta prostornog uređenja širega područja, prilikom izrade glavnog projekta i u postupku donošenja rješenja za građenje primjenjuje se odredba dokumenta prostornog uređenja šireg područja.

Glavni projekt[1] - mora biti izrađen u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju, posebnim propisima i posebnim uvjetima koje tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima (javnopravna tijela) utvrđuju u postupku izdavanja lokacijske dozvole u slučajevima propisanim posebnim propisima.[2] Propisani sadržaj, primjeren je rješenju za građenje koje je istovremeno akt kojim se provodi dokument prostornog uređenja te osigurava postizanje bitnih i drugih zahtjeva za građevinu i dopušta građenje građevine.

Sukladno članku 12. Privremenog zakona potrebno da glavni projekt sadrži i projekt uklanjanja građevine te potvrde javnopravnih tijela određene posebnim propisima ako se uklanjanjem postojeće građevine može ugroziti javni interes, s tim da se na izdavanje potvrda za navedeno  na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Privremenoga Zakona kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta.

Glavni projekt treba -  ovisno o vrsti građevine – iskazati i to[3] :

1.     vrstu radova (građenje nove građevine, građenje zamjenske građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i sl.),
2.      način uređenja građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina,
3.     namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalnih jedinica (hotelska soba, apartman i sl.),
4.     građevinsku (bruto) površinu podzemnog i nadzemnog dijela građevine
5.     način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada te mogućnosti jednostavne prilagodbe građevine osobama smanjene pokretljivosti,
6.     način priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
7.     način ispunjavanja uvjeta mjera zaštite okoliša i zaštite prirode,
8.     način ispunjavanja drugih uvjeta propisanih dokumentom prostornog uređenja i/ili posebnim uvjetima,
9.     način ispunjavanja uvjeta važnih za građenje građevine (obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, obveza ispitivanja tla i dr.),
10. način ispunjavanja uvjeta za građenje privremene građevine u funkciji organizacije gradilišta (asfaltna baza, separacija agregata, tvornica betona, dalekovod i transformatorska stanica radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosni spremnik za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremnine do 10 m3) i rok za uklanjanje te građevine.


Člankom 14. Privremenoga zakona propisano je da prije izrade glavnog projekta stanje u katastru i stanje u naravi prikazano na posebnoj geodetskoj podlozi u pogledu smještaja u prostoru građevne čestice, njezinog oblika i površine, odnosno katastarskih čestica od kojih se ima formirati građevna čestica, mora biti istovjetno.
 
Rok za donošenje rješenja kojim se usklađuje stanje iznosi 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva- za tijelo nadležno za poslove katastra


Rok za provedbu rješenja  u katastru je 15 dana od dana njegove pravomoćnosti, a rok za donošenje rješenje o žalbi podnesenoj protiv rješenja tijela nadležnog za katastar je 30 dana od dana podnošenja žalbe - za tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi.
 
Posebni uvjeti


Prema članku 15. Privremenog zakona posebni uvjeti utvrđuju se prije pokretanja postupka za izdavanje rješenja za građenje na zahtjev projektanta, odnosno investitora i/ili tijekom tog postupka na traženje nadležnog tijela. Iznimno posebni uvjeti koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, vodopravni uvjeti i posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra, utvrđuju se prije pokretanja postupka za izdavanje rješenja za građenje na zahtjev investitora

Člancima 16.-21. Privremenoga zakona uređuje se postupak utvrđivanja posebnih uvjeta prije pokretanja postupka za izdavanje rješenja za građenje i u postupku donošenja tog
rješenja ako isti nisu utvrđeni prije njegova pokretanja. Za utvrđivanje posebnih uvjeta propisan je rok od 8 dana kako bi se onemogućilo da se od investitora traži izrada odnosno dostava različitih nepotrebnih dokumenata a tim da je za to zapriječena i  prekršajna kazna iz članka 43. Privremenog zakona.


U postupku donošenja rješenja propisani su kratki rokovi za postupanje javnopravnog tijela, nadležnog tijela i investitora, fikcijom da posebnih uvjeta nema odnosno da je priključenje na infrastrukturu moguće u slučaju šutnje (pasivnog ponašanja) javnopravnog tijela, odbijanjem zahtjeva u slučaju ne surađivanja investitora, propisivanjem prava investitora na žalbu i rješavanje zahtjeva od strane Ministarstva o trošku prvostupanjskog nadležnog tijela i mogućim pokretanjem stegovnog postupka prema članku 30. Privremenog zakona u slučaju šutnje (pasivnog ponašanja) nadležnog tijela.
 
Žalba i tužba investitora –rok za odlučivanje

Prema članku 21. Privremenoga zakona na rješenje javnopravnog tijela o odbijanju utvrđivanja posebnih uvjeta investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora. Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja javnopravnog tijela o odbijanju utvrđivanja posebnih uvjeta tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od 30 dana od dana predaje žalbe.
 
Tužba se  rješava se u hitnom postupku.


Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora investitor je u roku od 8 dana dužan dostaviti nadležnom tijelu koje u tom slučaju postupak donošenja rješenja za građenje prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi.Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su nadležnom tijelu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi. Ako investitor ne postupi u skladu s navedenim ili protiv rješenja o odbijanju utvrđivanja posebnih uvjeta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, nadležno tijelo odbija zahtjev za donošenje rješenja za građenje.


Dokaz prava građenja propisan Privremenim zakonom [4]
 
Dokazi prava građenja ovisno o vrsti građevine odnosno radova jesu:


1.     izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici, zemljišta unutar obuhvata zahvata u prostoru ili građevini na kojoj se namjerava graditi,
2      ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti,
3      ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje ili rekonstrukcija,
4      pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno i
5      pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.


Napominjemo da se odredbe članka 130., 131. i 132. ZPUG-a na odgovarajući način primjenjuju i na mogućnost izdavanja rješenja za građenje.Ovim je odredbama određena obveza investitora – vlasnika zemljišta da prije dobivanja lokacijske dozvole odnosno rješenja o uvjetima građenjapreda JLS zemljište planirano za građenje građevine komunalne infrastrukture koja služi njegovoj građevnoj čestici ili građevini odnosno njegova obveza da na tom zemljištu u svrhu građenja te građevine osnuje služnost, način predaje tog zemljišta  te pravo na naknadu u visini tržišne vrijednosti predanog zemljišta odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti i način utvrđivanja iznosa te naknade.
 

Način sudjelovanja, pozivanja i dostave pismena strankama propisan Privremenim zakonom
 
Odredbama članka 23. i 24. Privremenoga zakona uređuje se način sudjelovanja, pozivanja i dostave pismena strankama koje radi zaštite svojih prava i pravnih interesa imaju pravo 
sudjelovati u postupku donošenja rješenja za građenje. Stranka u tom postupku je investitor, vlasnik nekretnine za koju se donosi rješenje za građenje i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se donosi rješenja za građenje i jedinica lokalne samouprave na čijem se području donosi rješenje za građenje.

Prije donošenja rješenja za građenje nadležno tijelo dužno je stranci radi izjašnjenja pružiti mogućnost uvida u glavni projekt. Stranka je investitor, vlasnik nekretnine za koju se donosi rješenje za građenje i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se donosi rješenje za građenje i jedinica lokalne samouprave na čijem se području donosi rješenje za građenje.

Treba naglasiti da se radi utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja za građenje obvezno se provodi očevid.

Uvid stranaka u glavni projekt mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja za građenje.

Nadležno tijelo dužno je strankama poziv za uvid u glavni projekt uručiti najmanje 8 dana prije uvida.Na pozivanje stranaka i dostavu pismena (poziva i rješenja) u postupku donošenja rješenja za građenje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 111., 112. i 114. ZPUG-a.

Uvjet za donošenje rješenja - prostorni plan i uređenje građevinskog zemljišta  
 
Kao uvjet za donošenje rješenja za građenje propisano je postojanje uvjeta propisanih odredbama članka 125., 126. ZPUG-a, tj. postojanje odgovarajućeg prostornog plana i uređenost građevne čestice u pogledu pristupa s prometne površine, odvodnje otpadnih voda i propisanog broja parkirališnih mjesta.

Napominjemo da donošenje provedbenog dokumenta prostornog uređenja određeno dokumentom prostornog uređenja, osim slučajeva propisanih ZPUG-om, nije uvjet za izdavanje rješenja za građenje.
 
Komunalni i vodni doprinos- obveza plaćanja

Odredbom članka 26. Privremenog zakona , sukladno posebnim Zakonima, kao uvjet za donošenje rješenja za građenje propisana je obveza plaćanja komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa, dostava podataka potrebnih za njihov obračun nadležnim tijelima, rok od 8 dana za njihov obračun te posljedica ako doprinos nije obračunat u propisanom roku[5].

Obveza donošenja rješenja za građenje- krajnji rok 45 dana
 
Krajnji rok za donošenje rješenje za građenje iznosi 45 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, pod uvjetom da su ispunjeni svi propisani uvjeti, i to[6]:

1.         da je investitor uz zahtjev priložio propisane dokumente -tri primjerka glavnog projekta, pisano izvješće o kontroli glavnog projekta ako je kontrola projekta potrebna, dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici ili zemljištu od kojeg se ista formira, na zemljištu u obuhvatu zahvata u prostoru,odnosno na postojećoj građevini, elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta te pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji ako je glavni projekt izrađen prema stranim propisima,
2.         da je glavni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja,posebnim uvjetima (utvrđenim prije podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja za građenje, u tom postupku i/ili u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, vodopravni uvjeti i posebni uvjeti zaštite
kulturnog dobra) te u skladu s propisima u pogledu sadržaja, projektanta, opremanja i označavanja i
3.         da su ispunjeni drugi uvjeti propisani ovim Zakonom (donesen odgovarajući prostorni plan, uređena građevna čestica, predano zemljište odnosno ustanovljena služnost kada je to potrebno za građenje građevine komunalne infrastrukture te plaćen vodni i komunalni doprinosi).
Treba naglasiti da je sastavni dio rješenja za građenje glavni projekt na kojemu to mora biti označeno i da su nadležno tijelo i investitor odnosno vlasnik građevine dužni rješenje za građenje i glavni projekt trajno čuvati.

Pravo na žalbu i upravni spor stranaka
 
Člankom 28. Privremenog zakona uređena je zaštita prava nezadovoljnih stranaka u postupku donošenja rješenja za građenje na način da se protiv rješenja kojeg donosi  upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba odnosno županije može izjaviti žalba Ministarstvu, dok se protiv rješenja kojeg u prvom stupnju donosi Ministarstvo može pokrenuti upravni spor.  Prema članku 29. Privremenoga zakona ako se nadležno tijelo ne pridržava rokova u postupku donošenja rješenja za građenje propisanih citiranim zakonom ili zahtjev za njegovo izdavanje ne riješi u propisanom roku, investitor može podnijeti žalbu kao da je njegov zahtjev odbijen. 

Žalba se podnosi se izravno Ministarstvu koje provodi postupak i samo rješava stvar  o trošku nadležnog tijela, neposredno ili putem zamoljenog tijela, provodi postupak i samo rješava stvar. Troškove postupka određuje ministar odlukom.

Stegovni postupak protiv nadležnih tijela
 
Odredbom članka 30. Privremenoga zakona propisana je mogućnost pokretanja stegovnog postupka protiv čelnika nadležnog tijela od strane Ministarstva ako se u žalbenom postupku utvrdi da razlozi zbog kojih se nadležno tijelo ne pridržava rokova u postupku donošenja rješenja za građenje i drugih rokova propisanih Privremenim zakonom nisu opravdani.

Važenje rješenja za građenje- dvije godine
 
Važenje rješenja za građenje odredbom članka 31.Privremenoga zakona ograničeno je na dvije godine od dana pravomoćnosti tog rješenja s time što taj rok prestaje teći početkom
građenja građevine.
 
Izmjene i dopune rješenja za građenje
 
Odredbom članka 32. Privremenoga zakona propisana je obveza izmjene rješenja za građenje u slučaju promjene investitora, dok je odredbama članka 33. citiranoga zakona uređena mogućnost izmjene i/ili dopune rješenja za građenje u pogledu načina ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu i/ili uvjeta određenih glavnim projektom koji je sastavni dio rješenja, ako to investitor želi.  Odredbom članka 34. Privremenoga zakona propisano je da se izmjenom i/ili dopunom rješenja za građenje ne produžuje rok njegova važenja.

Parcelacija građevinskog zemljišta i nadležno tijelo
 
Budući da se rješenjem za građenje, uz ostalo određuje oblik i veličina građevne čestice to se na temelju tog rješenja mora omogućiti i parcelacija građevinskog zemljišta radi formiranja građevne čestice ako ta čestica u katastru nekretnina odnosno katastru zemljišta nije osnovana.

Akt o parcelaciji zemljišta provodi se u katastru nekretnina, odnosno katastru zemljišta nakon što nadležno tijelo potvrdi da je taj akt u pogledu oblika i veličine građevne čestice izrađen u skladu s rješenjem za građenje.Potvrdu akta o parcelaciji zemljišta daje nadležno tijelo koje je donijelo rješenje o uvjetima građenja u skladu s kojim se provodi parcelacija.

GRAĐENJE I UPORABA GRAĐEVINE
 
Dokumenti za pristupanje građenju propisani Privremenim zakonom [7]
 
1.           pravomoćno odnosno konačno rješenje za građenje,
2.           parcelacijski elaborat kojim se formira građevna čestica s potvrdom
nadležnog tijela i potvrdom tijela nadležnog za poslove državne izmjere i katastar
nekretnina ako građevna čestica u katastru nekretnina odnosno katastru zemljišta
nije osnovana,
3.           elaborat iskolčenja građevine i
4.           izvedbeni projekt.

Iznimno investitor može na vlastitu odgovornost i rizik pristupiti građenju na temelju konačnog rješenja za građenje.
 
Odgovornost za štetu koja nastane zlorabom prava na pokretanje upravnog spora i rok rješavanja predmeta
 
Člankom 37. Privremenog zakona propisana je odgovornost za štetu koja nastane
zlorabom prava na pokretanje upravnog spora u slučaju u kojem se investitor zbog tog spora odluči s građenjem pričekati pravomoćnost rješenja za građenje. Ako rješenje za građenje nije pravomoćno, jer je stranka pokrenula upravni spor, a investitor se zbog toga odluči s građenjem pričekati pravomoćnost rješenja za građenje, tada investitor od takve stranke ima pravo tražiti naknadu obične štete i izmakle koristi, ako se utvrdi da je ta stranka zlorabila svoje pravo pokretanja upravnog spora.

Zbog visoke vrijednosti i gospodarskog značaja sporova koji se mogu voditi u
vezi s rješenjem za građenje, zakonom je propisana je dužnost Upravnog suda Republike Hrvatske da te sporove rješava u roku od godine dana.
 
Uporaba građevine - uporabna dozvola
 
Odredbama članka 38. Privremenog zakona uređuje se uporaba građevina izgrađenih na temelju rješenja za građenje te postupak izdavanja uporabne dozvole za takve građevine na
način koji je ZPUG-om propisan za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene na temelju potvrde glavnog projekta. Građevina se može početi rabiti, odnosno staviti u pogon te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti u njoj prema posebnom zakonu, po konačnosti uporabne dozvole izdane za tu građevinu, s tim da uporabnu dozvolu za građevinu izdaje nadležno tijelo koje je izdalo rješenja za građenje. Iznimno od navedenoga ako je rješenje za građenje povodom žalbe izdalo Ministarstvo, uporabnu dozvolu izdaje prvostupanjsko tijelo. Postupak izdavanja uporabne dozvole za građevinu provodi se odgovarajućom primjenom odredbi ZPUG-a kojima je uređeno izdavanje uporabne dozvole za građevine za koje se prema tom Zakonu izdaje potvrda glavnog projekta.
 
Evidentiranje građevine u katastru na temelju rješenja za građenje
 
Prema članku 39. Privremenog zakona, građevine izgrađene na temelju rješenja za građenje prema odredbama citiranoga zakona evidentiraju se u katastru nekretnina, odnosno katastru zemljišta ako je za građevine izdana uporabna dozvola te ako je u katastru za tu građevinu osnovana građevna čestica u skladu s rješenjem za građenje na temelju kojega je građevina izgrađena.

STRUČNA POMOĆ I NADZOR
 
Stručna pomoć Ministarstva – nije besplatna - plaća je JLPRS
 
Prema članku 40. Privremenoga zakona nadležnim tijelima JLPRS  omogućava se stručna pomoć u rješavanju zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje od strane Ministarstva ako to zatraži župan odnosno gradonačelnik. Međutim posebno treba istaknuti da  tu stručnu pomoć plaća županija odnosno veliki grad temeljem sporazuma između ministra i čelnika JLPRS.[8]
 
Ovdje treba naglasiti da se decentraliziranjem poslova s države –ministarstva i županijske državne uprave – na JLPRS temeljem novoga ZPUG nije na sustavni način riješilo pitanje osiguravanja sredstava za izvršavanje navedenih poslova ustupanjem dijela poreza na dohodak i pomoći izravnanja kao što je to učinjeno kod ostalih decentraliziranih poslova i rashoda – školstvo, zdravstvo, socijalna skrb i JVP. Posebno naglašujemo da je za jedinice koje su preuzele rješavanje poslova u gradnji osigurana samo pomoć iz državnog proračuna koja je utvrđena na bazi prenesenog broja zaposlenika i plaća iz koje se osiguravalo u državnom proračunu za djelatnike koji znatnim dijelom niti nemaju stručnu spremu propisanu ZPUG da bi mogli obavljati navedene poslove, a za materijalna prava i otpremnine te osiguravanje uvjeta rada nisu osigurana sredstva niti u minimalnim svotama.
 
Upravni nadzor i inspekcijski nadzor – Ministarstvo 
 
Upravni nadzor nad provedbom Privremenog zakona ima službenik Ministarstva kojeg ovlasti ministar, a inspekcijski nadzor nad građenjem, uporabom, održavanjem odnosno uklanjanjem građevina za koje se izdaje rješenje za građenje, provodi građevinski inspektor. U provedbi inspekcijskog nadzora nad građenjem, uporabom, održavanjem odnosno uklanjanjem građevina za koje se izdaje rješenje za građenje građevinski inspektor ima pravo i dužnost na odgovarajući način primijeniti mjere propisane ZPUG-om.
 
Kaznene odredbe Privremenoga zakona
 
Kao što je već prethodno navedeno Privremeni zakon sadrži i kaznene odredbe propisane u članku 43. Novčane kazne propisane su za prekršaj pravne osobe s javnom ovlasti i odgovorne osobe u pravnoj osobi i to u slučaju ako na zahtjev projektanta, odnosno investitora, posebne uvjete za građenje građevine prikazane u idejnom projektu ne utvrdi ili zahtjev za njihovo utvrđivanje ne odbije u roku od 8 dana od dana primitka urednog zahtjeva (članak 17.).
 
Treba naglasiti da se na postupanje sudionika u građenju, uporabi, održavanju i uklanjanju građevina za koje se izdaje rješenje za građenje na odgovarajući se način primjenjuju kaznene odredbe ZPUG-a.
 
Prijelazne i završne odredbe Privremenog zakona
 
Valja naglasiti da će se postupci započeti po odredbama ZPUG do stupanja na snagu Privremenoga zakona tj.do 18. 07. 2009. dovršiti prema odredbama ZPUG.

Privremeni zakon ne odnosi se na izdavanje potvrde glavnog projekta za građenje građevine za koju je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona izdana lokacijska dozvola niti na izdavanje potvrde izmjene i/ili dopune glavnog projekta koji je potvrđen na temelju ZPUG.
 
Maja Lukeš-Petrović, dipl.pravnik i dipl. politolog

[1] Članak 11. Privremenoga zakona
[2] Glavni projekt, osim sadržaja propisanog ZPUG , ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži i:– kopiju katastarskog plana,– posebnu geodetsku podlogu (situaciju) na kojoj je prikazan oblik i veličina građevne čestice, pristup na prometnu površinu i smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici,– posebne uvjete.To se ne odnosi se na glavni projekt za:– rekonstrukciju građevine kojom se ne mijenja tlocrt postojeće građevne,– građenje ili rekonstrukciju infrastrukturne građevine za koju se ne određuje građevna čestica. Smještaj jedne ili više građevina unutar građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru određuje se, ovisno o vrsti građevine, na kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofotokarti odgovarajućeg mjerila.
 
[3]Članak 13. Privremenoga zakona
[4] Članak 12. Privremenog zakona
[5] Rješenje za građenje ne može se donijeti dok investitor ne plati komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima, odnosno dok ne plati prvi obrok doprinosa ako mu je odobrena obročna otplata.U svrhu donošenja rješenja o doprinosu nadležno tijelo u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja za građenje dostavlja tijelima nadležnim za njihovo donošenje podatke potrebne za donošenje tih rješenja. Tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu dužno je isto donijeti i dostaviti investitoru i nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana primitka dopisa nadležnog tijela.Ako tijelo nadležno za donošenje rješenja o doprinosu ne postupi u skladu s navedenim plaćanje doprinosa nije uvjet za donošenje rješenja za građenje. Stavak 4. ovoga članka nije od utjecaja na mogućnost donošenja rješenja o doprinosu iz stavka 1. ovoga članka i na njegovo izvršenje u skladu s posebnim propisom.
 
[6] Članak 27. Privremenoga zakona
[7] Članak 36. Privremenoga zakona
[8] Na traženje župana odnosno gradonačelnika ministar može odrediti službenika ministarstva koji će nadležnom tijelu pružati stručnu pomoć u rješavanju zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje.Troškovi rada i ovlasti službenika utvrđuju se sporazumom koji sklapaju ministar i župan odnosno gradonačelnik.

 


Isprintajte stranicu