Vojne građevne i objekti plaćat će komunalnu naknadu


Objavljeno: 18.12.2018.
 
Ustavni sud Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 30. listopada 2018., donio odluku o ukidanju članka 92. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18.). i odbio
zahtjeve za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 77. stavka 4. istog Zakona.
Ustavnom su sudu, naime, bila upućena dva zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom vezana uz navedene članke.
 
Podnositelji ovih zahtjeva postupili su u skladu odredbom Ustavnog Zakona u kojoj stoji: „Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj smatra da zakon kojim se uređuje ustrojstvo, djelokrug ili financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije u skladu s Ustavom, ima pravo podnijeti zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu suglasnosti tog zakona ili pojedinih njegovih odredaba s Ustavom.“
 
Što to točno znači za one koje upravo ovi članci obvezuju i one koji po tome trebaju postupati?
 
Osporeni članak 77. stavak 4. ZoKG-a glasi:
Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:
1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
2. vojnih građevina
3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
5. sportskih i dječjih igrališta
6. ograda, zidova i potpornih zidova
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine
8. spomenika.
 
Članak 92. ZoKG-a u mjerodavnom dijelu glasi (osporeni stavak istaknuo Ustavni sud):
Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.
(...)
(5) Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka.
 
 
 
 


Isprintajte stranicu