Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu


Ministarstvo financija je dana, 23. ožujka 2015. godine objavilo na službenim  internetskim stranicama Ministarstva financija Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti kojom obvezuje Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno općinske načelnike, gradonačelnike i župane da do 31. ožujka 2015. godine Ministarstvu financija elektronskim putem dostave  sljedeće:
Ministarstvo će po prvi puta zaprimati navedenu dokumentaciju elektronskim putem prijavom obveznika na poseban link: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/444591/lang-hr, gdje je za popunjavanje dostupan Upitnik, a popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisani i ovjereni, skenirani dokument obrasca Izjave (1a ili 1b) te druge naprijed navedene priloge u PDF formatu.
 
Ministarstvo financija isključivo zaprima Izjavu i priloge u elektronskom obliku, a datum unosa u aplikaciju smatra se datumom predaje.


Isprintajte stranicu