Sastavljanje i dostava bilješki uz financijske izvještaje za 2017. godinu


​Objavljeno: 23.01.2018.

Ministarstvo financija (dalje MF) je 15.01.2018. godine elektroničkom poštom jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje JLP(R)S) uputilo Okružnicu o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. (dalje Okružnica za 2017.).
 
Kako je od tada DRŽAVNA RIZNICA zaprimila pitanja od  JLP(R)S, 22.01.2018. godine elektroničkom poštom dostavljeno je pojašnjenje vezano za sastavljanje i dostavu bilješki uz financijske izvještaje za 2017. S obzirom na obvezu postupanja i rokove, pojašnjenje citiramo u nastavku:
 
„1. OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

U Okružnici je navedeno kako su, u skladu s odredbama članka 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, jedinice, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni, uz ostale „uobičajene“ bilješke uz financijske izvještaje, sastaviti Obvezne bilješke uz Bilancu:
o Tablica 1. Dani zajmovi i primljene otplate,
o Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate,
o Tablica 3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi i
o Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove
Jedinice koje su u 2017. imale poslovne događaje koje je potrebno navesti u navedenim tablicama, uz Bilancu razine 22 predaju tablice MF u elektroničkom obliku do 15.02.2018. na adresu biljeske@mfin.hr.

Jedinice koje u 2017. nisu imale poslovne događaje koje je potrebno navesti u ovim tablicama, ne moraju sastaviti tablice uz Bilancu razine 22, ali su dužne MF dostaviti mail u kojem navode da nisu imale poslovnih događaja koje je potrebno navesti u tablicama. Mail je potrebno dostaviti do 15.02.2018. na adresu biljeske@mfin.hr.

2.OBRAZAC: UDJ

JLPRS također imaju obvezu sastavljanja Izvještaja JLPRS o  vlasničkim udjelima/neto imovina (dio je obveznih Bilješki). Navedena Bilješka popunjava se na Obrascu: UDJ te se u elektroničkom obliku dostavlja Ministarstvu financija na e-mail adresu: stjepan.jusup@mfin.hr do 26.02.2018. za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2017. Za predmetno razdoblje obavezna je dostava Obrasca: UDJ.

3.BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE RAZINE 23
 
MF, između ostalih, konsolidirane godišnje financijske izvještaje općeg proračuna koji obuhvaćaju podatke o stanju i poslovanju oko 4.000 subjekata (647 proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, 576 JLPRS i njihovih 2.477 proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji su objavljeni na popisima iz Registra u prosincu 2017. te nekoliko stotina oblika mjesne samouprave i vijeća nacionalnih manjina koji se ne objavljuju na popisu, ali su obuhvaćeni izvještajima nadležnih jedinica).
 
Za potrebe izrade Bilješki uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje općeg proračuna jedinice su obvezne MF dostaviti Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje razine 23. Bilješke moraju biti u skladu s člancima 13., 14., 15., 16. i 18. Pravilnika. Bilješke se dostavljaju isključivo u strojno čitljivom formatu (dakle može MS Word i slično, ne PDF, jpg i slični formati) na adresu biljeske@mfin.hr najkasnije do 19. ožujka 2018.
 
Jedinicama koje nemaju proračunske korisnike u svojoj nadležnosti izvještaji razine 22 i 23 se ne razlikuju, što znači da su i bilješke uz izvještaje razine 22 i razine 23 jednake. Navedene jedinice obvezne su dostaviti cjelovite bilješke uz financijske izvještaje za potrebe izrade konsolidiranog izvještaja opće države, koje uključuju i tablice Obveznih bilješki uz Bilancu, neovisno o dostavljanju samo tih istih tablica, posebno za izvještaj razine 22 (vidjeti točku 1. ovoga pojašnjenja).“

Pripremila Maja Lukeš-Petrović, dip.iur. i dipl. politolog


Isprintajte stranicu