Rebalans državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i pozitivni učinci na JLP(R)S


Započelo je zasjedanje Hrvatskog Sabora na kojima se između ostalih raspravljaju i prijedlozi plansko financijskih dokumenata za 2017., 2018., 2019. godinu, koji su od bitnog značenja ne samo za korisnike državnog proračuna već i za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).
 
U mnoštvu promjena koje se događaju neke imaju pozitivan učinak na materijalnu situaciju proračuna općina, gradova i županija, a time i na njihove stanovnike – nas građane. Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2017. (Rebalans) koje sadrže kvantitativne podatke i pokazatelje promjena kretanja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka i njihovu raspodjelu na korisnike proračuna i nositelje sredstava u odnosu na izvorni plan Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017.[1] provest će se izmjenama i dopunama važećeg Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2017. koji je zajedno s Rebalansom predmet rasprave na saborskim tijelima.
 
U nastavku daje se kratak prikaz važnijih promjena iz teksta Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2017., a napose u dijelu koji se odnosi na JLPRS.
 
U Konačnom prijedlogu zakona za 2017. ukazujemo na: članak 13. kojim se smanjuje iznos proračunske zalihe za 2017. sa 200 milijuna kuna na 170 milijuna kn.; članak 29. kojim se regulira zaduživanje i tekuće otplate - odnosno mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala iskazanog u Računu financiranja[2]; članak 34. gdje se u okviru državnih jamstava (čl.34. ) smanjuje iznos jamstvene zalihe, sa 280 milijuna kn, na 240 milijuna kn., gdje ministar financija dobiva ovlast za davanje suglasnosti i na pravne poslove povezane s ustupanjem, prenošenjem, zamjenom, obnovom ili zalaganjem prava i/ili obveza banke davatelja kredita na ime izdanog jamstva.
 
Pomoći iz Državnog proračuna za 2017. općinama, gradovima i županijama (kriteriji za utvrđivanje subjekata koji imaju pravo na pomoć, za utvrđivanje iznosa pomoći i njihove namjene te subjekata koji provode isplatu i način isplate pomoći) propisane su u tri zakonska članka 39., 40. i 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2017., dok se Konačnim prijedlogom zakona za 2017. dodaje i članak 52.a kojim se utvrđuju i nove namjenske pomoći iz državnog proračuna županijama iz razdjela Ministarstva zdravstva - za podmirenje obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija.
 
Člankom 39. citiranoga Zakona za 2017. propisano je da se:
 
(1) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji su rezidenti ostvarili pravo na uvećani osobni odbitak temeljem članka 54. Zakona o porezu na dohodak[3] isplaćuje pomoć iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području u 2015. godini
(2) jedinicama lokalne samouprave iz st. 1. isplaćuje se pomoć u visini ostvarenog poreza na dobit na njihovu području u godini koja prethodi godini izrade proračuna ako su i u 2014. godini ostvarivali pravo na tu pomoć
(3) jedinicama lokalne samouprave iz st. 1. isplaćuje se pomoć u visini 75 % ostvarenog poreza na dobit na njihovu području u godini koja prethodi godini izrade proračuna ako u 2014. nisu ostvarivali pravo na tu pomoć
(4) jedinicama lokalne samouprave iz st. 1. ovoga članka isplaćuje se pomoć u visini pomoći planiranih u državnom proračunu na navedenom razdjelu za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016., i to samo onim jedinicama koje su u 2014. ostvarivale pravo na tu pomoć
(5) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sa statusom potpomognutog područja isplaćuje se dodatna pomoć obrnuto proporcionalno njihovu indeksu razvijenosti. Treba naglasiti da su pomoći koje se isplaćuju temeljem st.1. članka 39. nenamjenska sredstva pa se kod izračuna mase sredstava za plaće zaposlenih u JLP(R)S ne izuzimaju iz prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini planiranja pomoći, dok su
(6) pomoći iz stavaka 2., 3., 4. i 5. članka 39. namjenske i mogu se koristiti samo za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (osim za nabavu osobnih automobila).
 
Člankom 40. citiranoga Zakona za 2017. propisana je pomoć jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti) čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75% državnog  prosjeka (u rasponu od 75,01-125,01% navedenog prosjeka s analognim iznosom pomoći (u rasponu od 30% do 5%)) na osnovicu prihoda od poreza na dobit ostvarenog u 2013. na području JLS  uvećano za dio poreza na dohodak koji je JLS u toj godini ostvarila iz uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog svoje pripadnosti području posebne državne skrbi. Stavkom 3. istoga članka regulira se pitanje visine iznosa pomoći jedinica sa statusom brdsko-planinskih područja, kojima se pomoć isplaćuje sukladno kriterijima iz st.1. članka 40.,s tim da se pomoć umanjuje za iznos razlike prihoda od poreza na dohodak koji te jedinice ostvare temeljem članka 45. stavka 9. Zakona o izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S te prihoda koji bi ostvarile temeljem osnovne raspodjele prihoda od poreza na dohodak iz st.5. čl. 45. navedenoga Zakona, uvećano za pomoći iz članka 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2017.
 
Člankom 52. citiranoga Zakona za 2017. uvedene su tzv. kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog provedbe porezne reforme i smanjenja prihoda od poreza na dohodak u 2017. u odnosu na ostvarenje u 2016. Za navedene pomoći JLP(R)S sredstva su bila planirana u Državnom proračunu za 2017. na razdjelu 025 - MINISTARSTVO FINANCIJA na 02506 – ostali izdaci države T767055 u iznosu od 1.258.752.540 kn. Zbog boljeg ostvarenja poreza na dohodak tijekom 2017. ovim Rebalansom za 2017. plan sredstva za navedene mjere - pomoći smanjen je na 700.000.000 kn. Ta se pomoć jedinicama isplaćuje u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivale tijekom 2016. i prihoda od istog poreza koji su jedinice ostvarivale tijekom 2017. Tu razliku Ministarstvo utvrđuje po jedinicama i do svakog 15. u mjesecu doznačuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec – kao nenamjenska sredstva (koja se ne smatraju tekućim pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama JLPRS).

Konačnim prijedlogom zakona za 2017. u članku 40. dodaje se novi stavak 4. kojim se propisuje da će se  jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja, čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75% državnog prosjeka, isplaćivati pomoć iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području u 2015. godini. U Državnom proračunu za 2017. prvim planom bilo je planirano 1,9 milijuna kuna za pomoći 7 JLS sa statusom brdsko planinskih područja, a rebalansom za 2017. novi plan obuhvaća 35 jedinica (10 gradova i 25 općina)[4], a ukupan iznos pomoći planiran je u iznosu od 23,1 mil.kn. Radi se o namjenskim sredstvima, pa općine i gradovi mogu koristiti pomoći samo za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U Konačnom prijedlogu zakona za 2017. dodaje se novi članak 52.a koji regulira isplatu novih namjenskih pomoći županijama za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugrađenog medicinskog materijala. Namjensku pomoć iz RAZDJELA 096  – MINISTARSTVO ZDRAVSTVA raspoređuje ministarstvo; prije dodjele ministarstvo i županije potpisuju ugovore o načinu utroška doznačenih sredstava pomoći dok su županije obvezne pratiti utrošak sredstava doznačenih bolničkim zdravstvenim ustanovama, i o tome obavještavati nadležno ministarstvo na način i u rokovima koje ono utvrdi.

Zaključno - Državnim proračunom za 2017. pomoći lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi za 2017.  planirane su na razdjelu 025 - MF pod 02506 – ostali izdaci države 2205 u visini od 1.963.552.674 kn, dok su Rebalansom smanjene na 1.416.055.786 kn. Iz obrazloženja Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2017. proizlazi da će se za provedbu ovoga Zakona osigurati sredstva iz izvornih prihoda i primitaka državnog proračuna.

Pripremila: Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur., dipl. polit.
 
[1] Narodne novine, br. 119/16
[2] visina zaduživanja prvobitno planirana za 2017. do ukupnog iznosa od 33,7 mlrd. kn povećava se na 43,0 mlrd kn, a tekuće otplate glavnice državnoga duga, iskazane u Računu financiranja DP za 2017. planirane u  iznosu od 27,3 mlrd. kn smanjuju se na 26,6 mlrd.kn. Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna koja je prvobitno planirana u iznosu od 2,5 mlrd.kn smanjuje se na 1,99 mlrd.kn, dok se povećavaju tekuće otplate glavnice duga, iskazane u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna sa 2,8mlrd. kn na 6,4 mlrd.kn.
[3] Narodne novine, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.)
[4] Gradovi:Buzet,Čabar,Delnice,Lepoglava,Ogulin,Orhovica,Senj,Sinj,Vrbovsko i Vrgorac; općine: Bistra, Cerovje,Čavle,Dicmo,Đurmanec,Fužine,Gračišće,Jelenje,Jesenje,Karlobag,Klana,Kls,Lokve,Lupoglav,Ljubešćoca,Matulji,Motovun,Mrkopalj, Novi Golubovec ,Primorski Dolac, Radoboj, RavnaGora, Skrad, Stubičke Toplice i Vinodolska općina.


Isprintajte stranicu